APOKALIPSIS 1:11

11Bennen' gože' neda': “Neda' naka' Bennen' zoe' zga'ale', na' Bennen' zeje' ẕante kan nak da' ẕzo ḻaw, na' da' ze ḻawten. Bzoj ḻe'e yiche da' ẕḻe'elo', na' bseḻan' chegak gaže kwe' benách chia' ka', benne' ka' nníta'gake' gan nbab Asia, benne' ka' nníta'gake': ḻo yež Éfeso, na' ḻo yež Esmirna, na' ḻo yež Pérgamo, na' ḻo yež Tiatira, na' ḻo yež Sardis, na' ḻo yež Filadelfia, na' ḻo yež Laodisea.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More