El Apocalipsis 4

1Loxsye ngo lëën blis lon aan lëën kon nii lëë tu puert sinyaly leñ kpaa. Ni lëë tsiy xaa nii nak sinak tsiy tu trompet kwnee lon stub. Në xaa: —Kwyëp nu tsiin kluyaa cos nii nare kak lool. 2Wor go kazh lëë Kyalbini Ntson biy naa aan lëën kon tu yulyey leñ kpaa aan lëë tu xaa sob leeñgo. 3Xpibëly xaa sinak nii xpibëly kyo nii lë jaspe o kyo nii gaa lë cornalina, ni kë tu kiidla nii xpibëly sinak nii xpibëly kyo nii lë esmeralda laañee sob xaa. 4Aan kyako yulyey go sob skalyptap yulyey, tuga xaa kol sob leeñgo, nonsyke ladx nguitsy nakw xaa ni nonsyke coron or sob kik xaa. 5Xchoo bëly yë ni xchoo xbi nkwsiy leñ yulyey go, ni mer chu yulyey sob kadzy bini, lëë bini go nak ksa kadzy xkyalbini Dios. 6Mer chu yulyey go nche tu cos nii chak si chak nistoo aan ndeebiniw si ndeebini vidre. Groltyee chu yulyey ni kyako yulyey sob tap ma aan tyub lady ma sob mëlo ma. 7Tu ma go chak si chak tu mëëtsy, lëë stu ma chak si chak tu yosy, lëë stu ma chak si chak meñ, lëë stu ma chak si chak tu msiy nii no kxoobe. 8Xoop kaa xikw ksa tap ma go sob ni xitsy lo ma sob mëlo ma, aan tsel kyool tugak xñee ma: Ntson Dios, ntson Dios, lëë xaa xñabey, ktsyëëdy xaa, por lëë xaa kok Dios, ni lëë xaa nako ni lëë gaa xaa tugak kako. 9Aan cad nii xtee ksa tap ma go skizh ni kyalnsaak lo xaa nii sob leñ yulyey, lëë ksa kalyptap xaa kol xsoxib ni xsoob xcoron kik, parñee wi xaa ktee skizh lo xaa nii tsitsiñdy tse kety, xñee xaa: 11Tat Tios, lool no nii knee meñ skizh ni lool no nii ksak styoo meñ ni lii xyal kñabey. Por lii psa kchësy cos, ni styool kwlañ nii tsaa kchësy cos.

will be added

X\