Hebreos 8

1Per mastre precisy kaknan do nii lëë xaa nii nak xipxosy no sob kwi Dios leñ kpaa, 2aan lëë xaa nak pxosy lo pkoog nii psaa Dios. Psaady chol meño. 3Kchë pxosy nii mastre non xso par kokon xaa cos, ni kuty xaa ma nii tsokon. Por ngo, wi Crist no nii kokon. 4Deelñee nsyo xaa lo kislyu, ni nyakty xaa pxosy, por no pxosy nii xkokon kchë nii xñabey xley Moisés. 5Per nak kchë nii chuuñtsyey pxosy ko sinak xmalë nii chak leñ kpaa. Ndon no nii nako sinak tu malë, por worñee nsaa Moisés pkoog, chëb Dios lo xaa: “Buy, aan psaaw sinak nyaa nii bluyaa lool kik kiy.” 6Per mastre buen tsiiñ nii chuuñtsyey xipxosy no, por lëë xaa xtsig meñ lo Dios, aan lëë Dios chëb nii singo kuuñtsyey xaa. 7Deelñee nyak tubli tiits nii pxaal Dios lo Moisés, nguiiñdy nii nxaal Dios xtiits stub. 8Per kon Dios nii pchilody nyuñ meñ cumplir xley Moisés. Por ngo lëë Dios chëb: Sitsib tse nii lëën kxal tiits kub lo meñ Israel ni lo meñ Judá. 9Kaktyo sinak tiits nii psanaa lo pxosykoltoo meñ go, tse nii kwlin xaa xtañ meñ Egipto. Aan como psoobty xaa tiits, lëë xaa psanaa. 10Sinrii kak tiits nii ksanaa lo meñ Israel tsiñee lëë tse go tsitsiñ: Leñ kik meñ go jkën xtitsaa, ni leñ styoo meñ go kono. Tsigo naa kak xDios meñ go, ni lëë meñ go kak meñ tu kyedzyaa. 11Jkiiñtre nii kuuñ kseedy lsa meñ xcombañer, parñee kyuumbey meñ naa, por kchë meñ kyuumbey naa, destye xaa wiñ axte xaa kol. 12Naa ktsily xtol meñ go aan tsitsibtre tse nii ksaladzyaa xtol meñ go. 13Tsiñee xñee Dios nii lëë xaa kxaal tu tiits kub, nyoo nii lëë nii pxaal xaa klo kwyox, aan klyëëdre lëë nii kwyox ko kpichee.

will be added

X\