Hebreos 7

1Lëë Melquisedec re kok rey leñ kyedzy Salem ni lëë xaa kok pxosy lo Tat Tios. Worñee kwey Abraham lo tily aan beeñ xaa gan lo kchë rey, lëë Melquisedec kuktsiilnëz xaa ni beeñlay xaa, 2aan ptee Abraham diesme lo xaa. Lo kchë nii beeñ Abraham gan lo tily kwtob xaaw. (Rey nii buen nak lë Melquisedec. Lëë Salem laañee kok xaa rey nak sinak nii xñee ñe laañee kindy tily ni kwloolë gak meñ xaa rey nii xyubty tily.) 3Chak yejty pxosy xaa ni xñaa xaa ni pxusykoltoo gaa xaa, ni chak yejty pa wor koly xaa ni pa wor kuty xaa. Nak xaa sinak Xiñ Dios. Tugak nak xaa pxosy, iip ktsyëëdy xaa. 4Kol kuy gaanoo nii tu xaa non nak Melquisedec, por yuub pxusykoltoo no Abraham kwseñ nii beeñ gan lo kchë rey par ktee xaa diesme lo Melquisedec. 5Lo xley Moisés xñee nii lëë pxosy nii sëëd lo xtiiy Leví no ktop diesme lo xaa kyedzy, nikxe xaa wlidzy xaa ni nikxe lo xtiiyak Abraham sëëd xaa. 6Per nikxe lëdy lo xtiiy Leví sëëd Melquisedec, lëë xaa kwaa xdiesme Abraham nii kwaa xtiits Dios. Aan beeñlay Melquisedec Abraham. 7Ni ni tu cho chiloody kaa jka nii mastre non xaa nii chuuñlay, que xaa nii chak lay. 8Xaa lo kislyu nii chety xkaa xdiesme no, per lëë Melquisedec, xñee xkitsy Dios nii bii mbañ xaa. 9Ni schiloo gaa kñee no nii wi Leví ni kchë pxosy nii sëëd lo xtiiy xaa nii xtop diesme nina kwtiixo lo Melquisedec worñee kwtiix Abrahamo. 10Por lady Abraham bii no Leví worñee kuktsiilnëz Melquisedec Abraham. Karty kaly xaa. 11Por pxosy nii sëëd lo xtiiy Aarón kwaa meñ Israel ley. (Lo xtiiy Leví pkab Aarón.) Deelñee ley go nyuuñ buen meñ, penak tsigo nii psody Dios tu pxosy nii nak sinak xaa nii sëëd lo xtiiy Aarón, sink precisypee pso xaa tu pxosy nii nak sinak Melquisedec. 12Porñee tsiñee xtsyëë pxosy, wi ley xtsyëë, 13aan lëë Jesucrist gon, xñee xkitsy Dios nii stu lo xtiiy meñ Israel sëëd xaa. Ni tu xaa lidzy xaa karty kak pxosy. 14Ni ndon gaa no nii lo xtiiy Judá sëëd Jesús, aan pseejty Moisés tiiy re worñee pseety xaa pxosy. 15Ni nyoo gaa xa nak nrii, por lëë pxosy kub nii xso Dios nak sinak Melquisedec, 16por nakty xaa pxosy porñee sëëd xaa lo tiiy nii xñee ley, sink lëëw nak por xkyalwnabey xaa ni xkyalmbañ xaa nii nitylody. 17Sinrii xñee Dios tsiñee xseety Dios xaa: Lii kak pxosy tugak, sinak nii kok Melquisedeco. 18Singo mod lëë ley nii biid klo byaanladzy porñee mbano ni pa xkiiñdyo, 19por ni tu pe psolidy xley Moisés. Aan xlugaro byaan tu xaa nii mastre buen. Por lëë xaa, lëë no kpig lo Dios. 20Aan pkon Dios lëë worñee pso Dios xaa. Lëë worñee pso los demasy pxosy, ni tu cho pkondy xaa, 21per tsi lëë Dios pso Jesús, xñee xkitsy Dios: Lëë Dios pkon lëë aan ktsëëdy xaa lo tiits nii xñee xaa: “Lii kak pxosy tugak.” 22Por ngo lëë Jesús biid kyeeñ cumplir xtiits Dios aan mastre mbëë nii beeñtsyey xaa que nii beeñtsyey xley Moisés. 23Ndaly pxosy kwyo porñee masyke chety xaa, ptiiydy xaa tugak. 24Per lëë Jesús, chejty xaa. Por ngo, tugak nak xaa pxosy. 25Ni por ngo nii tugak xteelaa xaa meñ nii xpig lo Dios, porñee tugak mbañ xaa par kñab xaa lo Dios por kchë meñ. 26Lëë Jesús nak pxosy nii xkiiñ no. Chuuñtsyey xaa nii xyo styoo Dios, ni nody xtol xaa. Xtsiil lsady xaa ngoptol, ni mastre gaa klaa xaa lo kpaa. 27Nakty xaa sinak kchë pxosy nii klo xkokon ma lo Dios por xtol ksatyee tse, ni por xtol meñ. Por tugak vuelt kwyokon xaa lo Dios yuub xaa. 28Lëë xley Moisés xso xaa nii no gak xtol chak pxosy. Per despuesy re ley biid xtiits Dios nii kwnee nii lëë xaa pso xiñ xaa nii nody xtol kak pxosy tugak.

will be added

X\