Hebreos 2

1No nii tyon no xa nak tiits nii pkëëtyag no parñee kchosody styoo no. 2Tiitsli biidni angly lo pxusykoltoo no tiemp, aan kchësy meñ nii psoobty tiits ko kwte castigw. 3¿Lëë no tsigo, xa lë nii tyeelaa no deelñee ksaanladzy no xtiits Dios nii xteelaa?, con yuub Jesucrist biidniw, aan lëë xaa nii biño xñee nii nliw. 4Ni misme gaa Dios bluuy nii nli kchë tiits ko worñee beeñtsyey xaa kyalntson ni milagre, ni lëë xaa bnee Kyalbini Ntson lo no según kwlañ styoo xaa. 5Psody Dios angly par kñabey angly lo kislyu nii nare kwe nii xsetyaa lo do. 6Al contrario, leñ kitsy nii kë xtiits Dios xñee: ¿Cho nak mguiy parñee ksaladzyoo mguiy? ¿Ni cho nak xiñ mguiy parñee ksaloo xaa? 7Psyablyul mguiy lo angly xisy wiñ, per lëë xaa blisklaal, aan lëël ptee tiitspey lo xaa parñee kñabey xaa lo kchë cos nii psaal. 8Kchë cos pkol ña xaa. Ni tu cos byaaldy. Kchësyo kwyo ña xaa. Per xtyon no natiemp nii lëdy kchë cos no ña xaa. 9Ndon no nii lëë Dios psyablyu Jesús lo angly xisy wiñ. Aan por xkyalnsaak Dios lëë xaa kuty por lëë no porñee xkëstyoo Dios no. Lëë na lëë Dios blisklaa xaa por kyalkuty ko. 10Par Dios no kchësy cos ni por Dios kwyaaw. Chakladzy xaa nii ndaly meñ tso laañee xñabey xaa. Por ngo nii lëë Jesucrist kwte kyalnë parñee ktsily xaa xtol meñ. 11Kchë no siñee ptsily Jesús xtol no, tugak nak no ksa no xaa, ni tugak kaa pxosy no. Por ngo xtelasty Jesús tsiñee xñee xaa lo no beetsy, 12ni lëë gak Jesús xñee lo Dios: Lëën kluy xtiitsoo lo betsyaa, ni lëën kol lay lool laañee xkaal lsa meñ. 13Lëë gak Jesús xñee: Dios sye ksaladzyaa. Lëë stub lugar xñee xaa: Lëën so lo meñ nii bneetsy Dios lon. 14Sinak nii kë pëël meñ ni no meñ cheñ, kwë pëël Jesús ni kwyo xaa cheñ. Aan lëë xaa kuty parñee ksyablyu xaa xaatox nii xñabey lo kyalkuty. 15Singo mod lëë xaa pteelaa kchë meñ nii tugak no xtseb kyalkuty. 16Biijty Jesús par kuñ xaa angly yudar, sink lëë xaa biid par kuñ xaa meñ nii ngab lo xtiiy Abraham yudar. 17Por ngo nii kok xaa sinakpee meñ, parñee kak xaa tu pxosy ndoladzy nii xsoob xtiits Dios, tsiin ktsily xaa xtol kchësy meñ. 18Kwte xaa kyalnë worñee pkaal xaatox xaa. Por ngo nii schilo kuñ xaa yudar meñ nii xkaal xaatox.

will be added

X\