Efesios 4

1Lëën no skiib porñee xluyaa xtiits Dios. Por ngo xñabaa nii kwe do sinak nii nonguial kwe xaa nii ngab lo Dios. 2Kol kak ndoladzy ni kol kap lsa paciensy lo xcombañer do ni kol jkëstyoo xaa. 3Kol tsoxko nii kchooxsody to lo Kyalbini Ntson nii kwaa do. Tugak kol kyak ni ngui kol kwe. 4Tugak xcuerp Crist no ni tugak Kyalbini Ntson ni tugak xkyalwtelaa Dios. 5Tugak xaa xñabey no, tugak kyalwniladzy, ni tugak kyalwchobnis. 6Tugak Tat Tios nii xñabey kchë lo meñ no aan lëë xaa no leñ styoo no. 7Per lëë Crist bnee tsiiñ nii kuuñ no catu no, según kwlaño styoo xaa. 8Por ngo nii xñee kitsy nii kë xtiits Dios: Lëë xaa byëp kpaa, siknoy xaa meñ nii kwnaasy xaa, ni lëë xaa psaan tsiiñ nii kuñ catu meñ. 9¿Aan penak dyon nii xñeew nii lëë xaa byëp kpaa? Singo gon xñeew porñee klo byety xaa lo kislyu, tsigore byëp xaa kpaa. 10Misme gak xaa nii byety byëp kpaa parñee jkiiñ xaa tyubo. 11Ni yuub xaa ptee tiits nii tso xaa nii kak apostle, ni profet, ni xaa nii kluuy xtiits Dios, ni xaa nii kyënap meñ nii xniladzy xtiits Dios, ni xaa nii kuuñ kseedy meñ. 12Singo kwtiisy xaa tsiiñ go lo meñ nii xniladzy xtiits Dios parñee singo mod ktyalyre meñ nii jkab lo Dios, 13axte nii tusyke tso kik no kchësy no siñee xniladzy no xtiits Dios ni kyuumbey no Xiñ Dios. Singo mod lëë no kak si chakladzy Crist. 14Kaktre no sinak chol xaa wiñ, nii pelsye xkyëti ni chinal xiwseedy chol xaa wnee xuuy nii xkëëtañ xaa. 15Kol tsoo kñee no tiitsli ni kol tso jkëstyoo no meñ. Kol tsoo kak ksa no Crist por lëë Crist xñabey lo kchë meñ nii xniladzy xtiits Dios. 16Ni lëë Crist xyuuñ tusy lëë no, aan deelñee ni tu no xkëëtañdy, ngui kwe no, jkëstyoo lsa no xcombañer no. 17Por xtiitspey Crist xñabaa lo do nii kpañdy to sinak mbañ meñ nii xyuumbeydy Dios, por si xlyaañtyee kik meñ go mbañ meñ go. 18Nguey meñ go. Mbañdy meñ go sinak xñabey Dios, porñee nguiedzy styoo meñ go. 19Neñtre meñ go, lëë meñ go lox byab lo visy. Chuuñtsyey meñ go kchë lo cos yox. 20Per lëë do byuumbeydy to Crist parñee singo tso do, 21deelñee nli gaa busy pkëëtyag to xtiitsli xaa, ni biñ do cho nak xaa. 22Kol ktsëë xmod to, kpañtre to si pañ do klo, por ni tu pa xkiiñdy kchë cos yox ko. Xaktyee xkëëtaño lëë do. 23No nii jkub xkyalbini do ni xkyalcheñ do, 24ni no nii tso do si xñabey Dios, kuuñtsyey do cos buen ni kñee do tiitsli. 25Por ngo, jkëëtidre to, sink kol nee tiitsli lo xcombañer do, por tugak nak no kchësy no. 26Deelñee xlëë do xkody to tol, per kol ktee nii klëëdy to tyub tsye. 27Kteejty to tiits lo xaatox. 28Deelñee kwë do kyalkpaan, kwantre to, sink kol kyë tsiiñ con ña do, parñee señ do pe cos ktee do lo meñ nii no lyaadzy. 29Kñeedy to tiits yox, sink kol kyub tiits ndoladzy. Kol nee tiits nii kchoobladzy styoo meñ nii xkëëtyag xtiits to. 30Kuuñ kteenëdy to xKyalbini Ntson Dios, por lëë Kyalbini Ntson go nak sinak tu bey lo do parñee kak nyoo nii lo Dios ngab to tse nii lëë Dios lox kteelaa lëë do. 31Kol ksaan kchë kyalmbixladzy, kyalntseeb, kyalwlëë, kyalwchuptsyë, kyalwkëti, ni kol ksaan kchë cos yox. 32Kol kak ndoladzy lo xcombañer do ni kol kuñ xaa perdón, sinak nii beeñ Dios to perdón por Crist.

will be added

X\