Tito 2

1Na' rwe', llaya'l wzejnie'ro' be'nne gon ake' kan' ne di'll li ke Diosen'. 2Bzejnie' be'nn byio gor ka', bi gak ake' be'nn wazó, na' gak ake' be'nn de bara'nne, nench gap be'nn ka' leake' bara'nne. Bzejnie' akre' totoe' llaya'l nnebia' kwin ake', nench nni't ake' gon ake' da wen, bzejnie' akre' llaya'l sedia ake' wxenra'll ake' Diosen'. Llaya'l llie' akre' be'nne, na' gap ake' yel llxhenra'll biteze da llak. 3Leska' bzejnie' no'r gor ka', nench na' gak ake' be'nn de bara'nne, na' bi nne ake' ke be'nne, na' bi ye'j ake' da llsolle be'nne. Llaya'l nni't ake' nnao ake' da wen na', nench na' nneze yezikre be'nne kan' llaya'l gon ake'n. 4Na' no'r gor ka', llaya'l wzejnie' akre' no'r xkwi'd ka', nni'trén ake' kwasro be'nn xhyio ake' ka', na' llie'rén akre' xhi'nn ake' ka'. 5Na' wzejnie' akroe' nnebia' kwin ake', na' gon ake' da wen nench gak ake' be'nn ra'llda'o yalle, na' gape wia rill ake' kwasro, gak ake' be'nn cha'o, na' wzenay ake' ke xhyio ake', nench nono nne ke xti'll Diosen'. 6Leska' llaya'l wzejnie'ro' be'nn byio llaban ka', nnebia' kwin ake', na' gon ake' ka llaya'l gon ake'. 7Na' rwe' biteze da gono', ben kon da nak wen nench re'e yezikre be'nn, akren' llaya'l gon ake'. Katen' llroe' llsedro' be'nne, bzejnie' akre' do ra'llo', na'llen' wroe'n llapo' Diosen' bara'nne. 8Na' bzo broe' bsede di'll lin', nench notno nne nake' di'll xhinnj. Le cha' soteze so'o wroe' wsedro' di'll lin', na'llen' waye'e be'nn ka' nnechach ko'on, bill yellel akre' bi da nne ake' kello. 9Na' goll be'nn wen llin ka', wzenay ake' ke xan ake'n, gon ake' biteze da ye'e leake', bi yelli'i ake' le'e di'lle. 10Bi kwan ake' bi da de ke xan ake'n, cha'a ake' do ra'll ake' nench re'e yezikre be'nne ka da wen na' llon ake', na' gakbe'e akre' xti'll Diosen' naken da wen, Dios be'nnen' nak wasrá kello. 11Diosen' nllie're' lli'o be'nnach, na' ba broe're' lle'nre' yesre'e yeolol be'nne. 12Na' len na' llzejnie'n lli'o llaya'l kwej yichjllo yeolol da llonllo da bi llazra'lle', na' yeolol da zera'll-llo gonllo da bi nak wen. Totollo so kwezllo nnebia' kwinllo nench gonllo da za'ke, na' gonllo da zej lixheje, na' sollo wxenra'll-llo Dios yellrio ni. 13Le chak zollo yellrio nin', zollo nbaraz chak bexhllo llin lla yed Jesucriston' da yobre, nse'e beni' xhen ke'en, nake' Dios kello be'nn nxenra'll-llo, na' be'nn nak wasrá kello. 14Le'en be'e latj bet ake' Le'e, nench bnitrawe' do'l kello, na' bayibe' yichjra'llda'ollon' rao da xhinnj na', nench na' nakllo be'nn ke'e. Ka'n bene' nench yewello gonllo da wen. 15Ka'n llaya'l wzejnie'ro' be'nne, na' ka'n llaya'l wtipra'llo' be'nne nench gon ake' da wen, na' tilo' be'nne llon da xhinnje, le Dios na' ba bse'le' rwe', na' ba benne' rwe' yel llnebia' nench wzejnie' akroe'. Bi we'o latje gono' billre da gon akzre' rwe' kaze.

will be added

X\