Tito 1

1Nada' Pablo llona' xchin Diosen', na' naka' postl ke Jesucristo, nench gakrena' be'nn ka' brej Diosen' wxenra'll Le'e, nench nnez akre' kan' ne di'll li ke Diosen'. Na' len llzejnie'n lli'o kan' gonllo, na' dan' llazra'lle'n, 2na' llzejnie'n zollo llonllo rez yellinllo gan' llia Diosen' ke chnare. Ka za xe yellrio na'te, bcheb Diosen' we'e yel nban zejlikane ke noteze be'nn wxenra'll Le'e, na' Diosen' bi siye'e biteze da ne'e. 3Na' nna' ba llak dan' bllie' bia'a gak, dan' ba llzejnie'ra' be'nne xti'lle'n, le Dios be'nnen' llonn yel nban kello zejlikane broe' lo na', chixjwe'ra' xti'lle'n rao be'nn ak. 4Llzoja' rwe' Tito nako' ka dogarje xhi'nna'n, ba bzejnie'ra' rwe', na' nakllo txhen nxenra'll-llo Jesucriston'. Xallo Dios na', na' Xanllo Jesucristo be'nn nak wasrá kello, gakrén akchgue' rwe', na' yeya'chra'll ake' rwe', wzoa ake' lo yichjra'llda'on so kwezo' nbaraz. 5Ke len na' bkwa'nna' rwe' yellrio dan' nzi'i Creta, dan' lli' lo nisda'o, nench na' ka' wasyollo' ko' xhnnezen' ka nak dan' nna llyalljen, na' toto yell kwejo' be'nn gor brao, kon kan' golla' rwe' na', be'nn wzejnie', na' wia wyi ake' yezikre be'nne nxenra'll Jesucriston'. 6Na' be'nn goren' kwejo'n, llaya'l gone' da wen, na' bibi de wde' akre' yesné ake' da xhinnje llone', na' llaya'l gake' be'nn zo toze no'r ke'e, na' cha' lla'a xhi'nne', llaya'l wxenra'll akbe' Cristo, na' bi llasdá akbe' llon akbe' da xhinnje. 7Le llonen bien na', be'nnen' llwia llyi be'nn ka' llonlira'll Criston', gak ake' be'nn wen. Bi kwejo' be'nn ya'ra'lle, na' be'nn nake be'nn rok, na' be'nn wazó. Bi kwejo' be'nne llawé kwek yel wdile, ni be'nn zera'll gone' da xhinnje, nench gone' gan' mell xhen. 8Be'nnen' kwejo'n, llaya'l gake' be'nn llawé wrebe' be'nn zi't rille'. Llaya'l gake' be'nn zoteze zoe' llawere' gone' da wen, na' be'nn yo' xhbab, be'nn llon da zeje lixheje, be'nn gon ka chazra'll Dios, na' be'nn llon kon ga zerao sa'kre llone' bi da nne Dios. 9Llaya'l gake' be'nn ze do ra'lle', llzenaye' di'll li ke Dios dan' bzejnie're'n, nench na' wzejnie're' be'nn yobre Di'll Wen na', na' wtipra'lle' leake' nench nni't ake' chejle' ake' dan' nak da li, na' gak wroe' akre' be'nn ka' nne chach ke di'll li ke Diosen', nench na' nnez akre' kreren' llon ake'. 10Da na'n nia' gono', le zjani't zan be'nn Israel ka', na' ye bale be'nn yobre llasné ake' llon ake' lli'o txhen, na' bi llzenay ake' ke Diosen'. Bibi za'k xti'll ake'n ka dan' llzejnie' akre'n, kon ziye'e ake' be'nne. 11Dan' llon ake'n, lle'n akre' gon ake' gan mellre, ke len na' llzejnie' akre' da zej krere. Llaya'l gon akroe' znia, nench wani't ake' llize bill wzejnie' akre' di'll wenra'llen', le kreren' llon ake' ka'. Na' be'nn zan, ren be'nn lo yo' ke ake', llak chop akre' ke xti'll Diosen' ni ke leake'. 12Kana' bzo to be'nn bayixjwe're' ke Dios, goke' be'nn Creta, na' bne'e ke be'nn wrall ke'e ka': “Be'nn Creta ka' nakteze nak ake' be'nn wenra'lle, nak ake' ka bell znia yel wen da xhinnj ke ake' ka'. Nak ake' be'nn waoxen, na' nak ake' be'nn ria.” 13Da likze kan' bne'en. Ke len na' til akoe' ka da xhinnjen' llon ake' na', nench na' sechich ake' chejle' ake' xti'll Criston'. 14Ka' gono' nench bill wzenay ake' ke di'll wenra'llen' llarjla'll be'nn Israel ka', na' bill wzenay ake' ke nollre be'nn ba brej yichj di'll li ke Diosen'. 15Diosen' ba bene' yichjra'llda'ollon' yalle, na' bibi ll-llonen gak yichjra'llda'ollon' yalle. Zan ka nak be'nn yichjra'llda'o wen da xhinnj ka', be'nn ka' bi nxenra'll Criston', bibi de da nak xhira'll ke be'nn ka'. Le llon ake' xhbab da nak da xhinnj, na' bibi lljadinra'll ake' kat llon ake' da xhinnjen'. 16Ne ake' nombia' ake' Dios, zan kon ka ne akze'n, le ne llon akteze' da xhinnje. Llon ake' da bi llazra'll Dios, nak ake' be'nn llwie xti'lle'n, na' bi llak gon ake' da wen.

will be added

X\