Romanos 8

1Na' nna' ba nakllo Xanllo Jesucriston' txhen, billbi yel llza'kzi' ga't kello nna', le ba llonllo txhen Spíritu ke Dios na', nench gonllo da wen, bill gonllo kan' ne da xhinnjen' dan' yo' lo ra'llda'ollo na'. 2Dan' nakllo Criston' txhen na', Spíritu ke'en llonnen lli'o yel nban, na' ba babejen lli'o xhnia' da xhinnj dan' nsa'a yel got. 3Leyen' bzoj da Moisésen' bi bzoen yebejen lli'o rao da xhinnjen', le yo' da xhinnjen' lo ra'llda'ollon', na'llen' bibi bxha'ke leyen' gonen. Na'llen' bse'l Diosen' Xhi'nne' Jesucriston' gorje' yellrio ni, gokse' ka be'nnach. Na' Le'en bzane' kwine' ni ke lli'o, nench bill nnebia' da xhinnjen' lli'o dan' yo' lo ra'llda'ollo. 4Ka'n ben Diosen' bse'le' Le'e, nench gakllo gonllo ka nak da wen ka' nllia leyen' bia'a gonllo. Le bill llzenayllo ke da xhinnjen' yo' yichjra'llda'ollo na', zan ba zollo llonllo kon kan' nne Spíritu ke Dios na'. 5Le ka nak zo be'nn llon ake' da xhinnj yo' lo yichjra'llda'o ake' na', yo'teze yo' yichj ake' akre ka gon ake' da xhinnjen' llo'ra'll xpe'r ake' na'. Zan be'nnen' ba zerén Spíritu ke Diosen', yo' yichje' gone' kan' ne Spíritu ke Dios na'. 6Le cha' yo' yichjllo da xhinnjen' lle'ne xpe'rllon', nsa'n yel got kello. Na' cha' yo' yichjllo dan' llo'ra'll Spíritu ke Diosen', wa't yel nban kello ke chnare, na' sollo nbaraz. 7Le kate yo' yichjllo da xhinnjen' lle'ne xpe'rllon', Dios na'kzen' llwiello, na' ley ke'e na', bi llzenayllo, ni ke llakse wzenayllo ke. 8Na' be'nn ka' cha' zo ake' llon ake' da xhinnj kon kan' nen lo ra'llda'o ake' na', bi yeyazra'll Diosen' kan' llon ake' na'. 9Zan ka nak lli'o zo Spíritu ke Diosen' lo ra'llda'ollo, bill llonllo da xhinnj dan' yo' lo ra'llda'ollon', na' zorenkze Spíritu ke Diosen' lli'o. Na' be'nn bi zo Spíritu ke Criston' lo ra'llda'we', kere da lin' nxenra'lle' Criston'. 10Na' cha' ba zo Criston' yichjra'llda'ollo, Diosen' ze ne'e ba nakllo be'nn wen, le Le'en lljazorenllo ke chnare, la'kze gat kwerp kellon' ni ke da xhinnjen' de yellrio ni. 11Na' cha' lo yichjra'llda'ollon' zo Spíritu ke Diosen' be'nnen' basbán Xanllo Jesucriston' radj be'nn wat ka', leska' yesbane' kwerp kello dan' got na', ni ke Spíritu ke'e na', dan' zo lo ra'llda'ollon'. 12Kan' naken, bi'ch ak, llonen bien wzenayllo ke Spíritu ke Diosen'. Bi llaya'l wzenayllo ke da xhinnjen' de yellrio. 13Cha' sollo gonllo kon ka nen kello, na' gonllo da xhinnj na', len na' gonen nench sa'kzi'llo. Zan cha' gonllo kan' ne Spíritu ke Diosen', na' bi gonllo dan' zera'll xpe'rllo na', na'llen' de yel nban kello ke chnare. 14Le yeololte no be'nn nnawe' llone' dan' llzejnie' Spíritu ke Diosen', nak akse' xhi'nn Dios. 15Dios na' benne' lli'o Spíritu ke'en kan' gokre' lli'o ka xhi'nne'. Ke len na' bill llebllo Diosen' ka llebllo to be'nn znia kat llonllo xchine'. Ba llalwill-lloe' llelloe': “Xa”. 16Na' Spíritu ke'e na'kze llalwillen lo ra'llda'ollo nench gakbe'llo nakllo xhi'nn Dios. 17Cha' nakllo xhi'nn Dios, kello nakse yeolol da ka' ba bchebe' gonne' lli'o, leska' txhen nakllo Criston' katen' we'e Diosen' Le'e dan' bchebe'n. Cha' wsanra'll kwinllo wsa'kzi' be'nn lli'o, ni ke Le'e, kan' bsa'kzi' ake' Le'e na', na' Diosen' gonne' lli'o yel bara'nn xhen, kan' be'e ke Criston'. 18Yellrio ni llde ya'ch llde zi'llo. Zan bi gak wsa'krebllon katek yel nbarazen' gonn Diosen' lli'o katen' lljazorenlloe' na'. 19Leska' yellrion', na' yeololte da ben Dios, llbexh aken katen' llin lla wroe' Diosen' yel banez xhen ke xhi'nne' ka'. 20Le doxhen yellrion', na' da ka' lla'a rawen bxhinnjen; kere to wrazze yellrio na'n ben ka', Dios na'kzen' bchoybie' ke, gak ke kan' llak ke nna'. Na' ni'tllo bezllo wayone'n to da wenll. 21Kana' bill kweyi' dan' de rao yellrion', ke len na' bexhen batxhan' llin lla yeyak lli'o nak xhi'nne' be'nn kobe be'nn za'ke. 22Le nnézkzello bllinte nna' lla, ll-llayrao da ka' ben Diosen' ka ke to no'r be'nn llzo bda'o ke'e. 23Na' kere leakzen na' ll-llayrao, renkze lli'on ll-llayraorenllo bell-llo. Lli'o ba benn Diosen' Spíritu ke'en nench na' nnézello wllin lla gak wen kello. Na' bell lo ra'llda'ollo, bexhllo baten' gon Diosen' sollo nbaraz nench wroe'n ba nzoe' lli'o ka xhi'nne'. 24Kan' basrá Diosen' lli'o, bzorao bezllo gak wen kello, len na' nna bezllo. Nono llra' be'nn nna beze gak da nnezre' ba gok. 25Zan cha' bexhllo gak dan' bi nna re'llo na', llaya'l kwexhllo gaken, bi yénello. 26Na' Spíritu ke Diosen' llakrenen lli'o, le bi nnézello akren' llaya'l gonllo yelwill-llo Diosen'. Spíritu ke Dios na'n llakbe'ren kat bi llallélello di'll we'renllo Diosen', na' len nnen rorazllo di'll da bi llejnie'llo. 27Dios be'nnen' llwia llyi yichjra'llda'ollon', llejnie're' bin' lle'ne Spíritu ke'en katen' llnnen rorazllo, le ba breje' lli'o nakllo be'nn ke'e. Na' kon da lle'ne Le'e llnnab Spíritun' rawe'. 28Na' nnézello kat biteze da llak ke be'nn ka' nxenra'll Diosen', naksen da gakrén leake', le Le'en ba breje' leake' kon kan' bne'e na'. 29Ka za garjtello, bnneze Diosen' gonlira'll-lloe', na' bne'e gakllo be'nn wen kan' nak Xhi'nne' na', na' bne'e gak Xhi'nne'n be'nn brao rao yeolol-llo, na' lli'o gakllo ka bi'ch lwellje'. 30Kan' naken, kana'te bne Diosen' gakllo be'nn wen kan' nak Jesucristo na', na' breje' lli'o nakllo be'nn ke'e. Leska' bayone' lli'o be'nn wen ke'e, na' bene' nench gak nbaraz kello yebán'. 31¿Akxha ka nnerizllo ke da ni? Na' cha' Le'e zerene' lli'o, ni to notno soe lli'o. 32Diosen' bi bllone' sa'kzi' Xhi'nne' Jesucriston', bzanre' Le'e ni ke lli'o. Len na' ba nnézello gonne' lli'o yeolol biteze da yálljello. 33¿Noxha terize nne bi da xhinnj ka' ba ben lli'o ba brej Diosen'? Le Dios na' ba bake'e da xhinnj kellon'. 34¿Noxha serize wlliayi'll lli'o? Cristo na' bzane' kwine' bet ake' Le'e nench bake'e do'l kellon', na' babane' radj be'nn wa't ka', na' jallie' cha'we kwit Diosen', llnne'e rorazllo. 35¿Noxha gak yela'a lli'o rao xhnnez Criston' bill llie're' lli'o? ¿Yel ya' yel zi' gak kello na'n wllon? ¿Yel zoya'chen' gak kello na'n wllon? ¿Yel da wray ake' lli'o na'n wllon? ¿Yel llbil lldon na'n wllon? ¿Yel bi de xhara'n na'n wllon? ¿Yel nxholl bi da gak kello na'n wllon? ¿Cha' no lle'ne dan' got ake' lli'on wllon? 36Ni llak kan' nyoj xti'll Diosen' nen: Xanto', dan' llonlira'llto' rwe'n, zjalla'a be'nn lle'n akre' got ake' neto' do lla do yere. Llwia ake' neto' ka to xhi'r ba got ake'. 37La'kze yeolol da ki za'k ko'll-llo, dekz de gonllo gan, le nnézello zo Criston' nllie're' lli'o. 38Nnezra' kwasro billbi de da yela'a lli'o rao yel nllie' ke Diosen', ni yel got, ni yel nban, ni no angl, ni daxi'o, ni no wnebia', ni da llak kello nna', ni bi da za za'a. 39Ni da zjallia le' yebá, ni da de gabil, na' billre da ben Dios bi gak yeka'n lli'o rao yel nllie' ke Diosen'. Le Le'en ba broe're' kan' nllie're' lli'o, na'llen' bse'le' Xanllo Jesucriston'.

will be added

X\