Romanos 7

1Be'nn bi'che, da ni nia' re', le nombia'kzre ley dan' bzoj da Moisésen'. Na' nnézere kat de to da llia bia'a gon be'nnache, llaya'lkze' gone'n chak nbane'. 2Ka ke to no'r nchayna'a, kat nna nban xhyiwe', llaya'l sorene' le'e, kon kan' ne ley na' gone'. Na' cha' ba got xhyiwe'n, kana' ba bare'e rao ley dan' nllia bia'a sorene' be'nn ke'en. 3Cha' no'r na' sorene' be'nn byio yobre, na' nna nban xhyiwe'n, naken xhia ke'e ka ne ley na', na' nake' ka xtoe'. Zan cha' ba got be'nn ke'e na', billbi de gon leyen', na' wak yechayne'e ren ye to be'nn yobre, bi naken xhia ke'e. 4Be'nn bi'che, ka'n naken ke lli'o llonlira'll-llo Criston' ba bara'llo leyen', dan' be'e Criston' yel nban ke'en bet ake' Le'e le' yay cruzen'. Ke len na' ba nakllo Criston' txhen, be'nnen' babán radj be'nn wat ka', na' sollo gonllo kan' lle'ne Dios na'. 5Kana' nna zollo llonllo da xhinnj kon ka nen lo ra'llda'ollo. Na' kan' bnnézello kan' ne ley na', benll-llo da xhinnjen' ye ra'te, na' len benen nench sa'kzi'llo ke chnare chenake. 6Na' nna' ba nakllo ka be'nn ba got bill llnebia' leyen' lli'o, na' ba llonllo kan' lle'ne Diosen'; na' llonllon, kere dan' llebllo dan' ne ley na', zan llonllon dan' ba bakob Spíritu ke'en lo yichjra'llda'ollon'. 7¿Akxha nnello cha'? ¿Leyen' nsa'n da xhinnj? Ka'a bi naken ka'. Le ley na'n bzejnie' nada' bi dan' bi llaya'l gona', na'llen' bayakbe'ra' llona' da xhinnj. Na'll bnnezra' bi naken wen na', sera'lla' bi da de ke be'nne, le ley na' nen: “Bi sera'llre biteze da de ke be'nne.” 8Na' ka bnnezra' kan' ne leyen', da xhinnjen' byo'llen lo yichjra'llda'wa'n, bzera'lla' gonlla' ye ra'ten'. Da li kat bi nnézello kan' ne ley na', bi llakbe'llo cha' llonllo da xhinnj. 9Batna' bzoa' nbaraz bi bembia' leyen'. Bixha ka bnnezra' ka nen na', babán da xhinnjen' ye ra't dan' yo' lo yichjra'llda'wa'n, na' yezikre bena' da xhinnjen' dan' blleyi' nada'. 10Na' bnnezra' ley dan' llaya'l gonn nada' yel nban na', bayollrenza'n rao yel gotre. 11Le ke nak da xhinnjen' bxha'ken byazen le' ley na', na' bxoayayen nada', na' kone ley na'kze, bchoybia'n yellayrawa' ke chnare. 12Ley dan' bzoj da Moisésen' naksen ke Dios, na' toto dan' nllian bia'a gonllo na', naksen da wen zejen lixheje. 13¿Akxha cha'? ¿Ley dan' nak da wen na'n lljwa'n nada' rao dan' sa'kzia'? ¡Ka'a, bi llonen ka'! Da xhinnjen' yo' lo yichjra'llda'ollo na'n, bi bennen latj gonllo kan' llaya'l gonllo, na' ke len na' blloy kellon' sa'kzi'llo ke bi da ka' ba benllon'. Na' kan' llon leyen' llroe'n lli'o llwie Diosen' da xhinnj ka' llonllo na'. 14Nnézkzello leyen' naken ke Spíritu ke Dios, na' naken da wen, bixha nada' yo' da xhinnjen' lo ra'llda'wa', na' nonen nada' ka to be'nn ba nda'o rao da xhinnjen', nench na' zoteze zoa' llona'n. 15Bi llejnie'ya'nnra' bin' llakra', bi za'kra' gona' da wen dan' lle'nra' gona'n, na' da xhinnjen' bi lle'nra' gona' na', leren llona'. 16Katen' llona' da xhinnj dan' bi lle'nra' gona'n, llakra' kwis, na'll llayakbe'ra' nakse leyen' da wen. 17Le kere nada'n llona' ka', da xhinnjen' yo' yichjra'llda'wa' na'n, ll-lli'yen nada' llona' da xhinnjen'. 18Nnézkzera' bi yo' da wen lo yichjra'llda'wa'. Le lle'nra' gona' da wen na', na' bi za'kra'. 19Bi llona' da wen dan' lle'nra' gona' na', llonlla' da xhinnj dan' bi lle'nra' gona'. 20Na' dan' llona' dan' bi lle'nra' gona'n, kere nada'n llona' ka', da xhinnjen' yo' yichjra'llda'wa' na'n, ll-lli'yen nada' nench llona' ka'. 21Kan' llak kia'n: katen' lle'nra' gona' da wen na', le llroe'raote da xhinnjen' yo' lo ra'llda'wa'n. 22Llawé lo ra'llda'wa' gona' kan' ne ley ke Diosen'. 23Na' llakbe'ra' yo' ye to da yo' lo ra'llda'wa' ll-llonen gona' da wen na', na' leren llnebia' nada' llona' da xhinnj. 24¡Nya'chrazen' llak kia'! ¿No gakrén nada' nench bill nnebia' da xhinnjen' kwerp kia'n, na' kweyi'n? 25¡Llioxken Dios! Toze Le'e wak gone' wara'a rao da xhinnjen', ni ke dan' ben Xhi'nne' Jesucriston'. Na' kone ka' llejnie'ra' llaya'l wzenaya' ley ke Diosen', zan ka nak kwerp kia'n nna naksen ka to wen llin ke da xhinnj na'.

will be added

X\