Romanos 6

1¿Bixha llaya'l gonllo nna', le ba nnézello nllie' Diosen' lli'o? ¿Wnaoll-llo gonllo da xhinnjen', na' yezi'xhenlle' kello? 2Kere ka'n gonllo. Kan' bzorao llonlira'll-llo Cristo na', bill bnebia' da xhinnjen' lli'o. ¿Bixchen le da leze lle'nello sollo gonllo da xhinnjen'? 3¿Bi nnézere kan' zejen dan' blloallo nis? Zeje di'll nakllo txhen Xanllo Jesucristo be'nnen' got ni kello. 4Na' dan' blloallo nis na', nnello bga'chllo kan' bkwa'ch ake' Cristo na'. Na' kon kan' basbán Xallo Diosen' Le'e radj be'nn wat ka' kone yel wak xhen ke'e na', ka'n bene' ke lli'o, bache'e yichjra'llda'ollon' nench so kwezllo gonllo da wen. 5Le kan' gokllo txhen ren Criston' kan' gote'n, ka'kzen' gaklloe' txhen ka naken babane'n. 6Ba nnézello kan' gokllo txhen ren Criston' kan' bde'e le' yay cruzen', leska' yichjra'llda'o lli'o bda'renen Le'e le' yay cruzen' nench bill gonllo da xhinnj, na' bill nnebia' da xhinnjen' lli'o. 7Le ke llak ke to be'nn wat, bill nnebia'll da xhinnjen' le'e. 8Le cha' nakllo txhen ren Criston' ka naken gote'n, nnézello leska' sorenlloe' txhen ke chnare. 9Le nnézkzello Criston' babane' radj be'nn wat ka', na' bill gate' da yobre, bill gak nnebia' yel goten' Le'e. 10Na' kan' got Criston', tozen' gote', ni ke xto'l yeolol be'nne. Na' nna' nbane' nakrene' Diosen' txhen. 11Na' ka' re', legón kwinre ka to be'nn wat rao da xhinnjen', nench na' bill sore gonren, na' banchga re' gonre kan' lle'ne Diosen', na' gakre toze ren Xanllo Jesucriston'. 12Ke len na' bi we'llo latj nnebia' da xhinnjen' xpe'rllon', le naken da kweyi', na' gonchekllo da xhinnjen' zera'llen na'. 13Bi llaya'l gon nia'na'llon' rao na'a daxi'on nench gonrenen leaken llin gak da xhinnj. Llaya'l gonllo kwinllo rao na'a Diosen', na' gonllo da wen na' lle'ne Diosen', gonllo ka to be'nn nban radj be'nn wat ake. 14Batna' ka nna zerenllo ley dan' bzoj da Moisésen', bnebia' da xhinnjen' yichjra'llda'ollon'. Zan nna' bill gak nnebia' da xhinnjen' lli'o le ba zerenllo yel okré ke Diosen'. 15¿Akxhan' gonllo nna' cha'? Ke nak bill llnebia' leyen' lli'o, na' ba zerenllo yel okré ke Dios, ¿wakse gonll-llo da xhinnjen' chet ka'? ¡Ka'a bill gak! 16Nnézello cha' ba llzenayllo ke to be'nne llonllo biteze da ne'e, lloe'llo latj llnebie' lli'o. Kan' naksen ke lli'o cha' lloe'llo latj nnebia' da xhinnjen' lli'on, na' nnézello da xhinnjen' nsa'n yel got; zan cha' zollo llzenayllo ke Diosen', na'llen' zejkzllo llonllo da wen kan' lle'nre' na'. 17Na' nna' llioxken Dios, la'kze batna' bzenayre ke da xhinnjen', na' nna' ba bayakre rallna'a Dios, ba llzenayre do yichj do ra'llre xti'lle'n. 18Dios na' ba babeje' re' rao da xhinnjen', na' ba nakre be'nn ke'e nench sore gonre da wen. 19Ba bzejnie'ra' re', bia'a di'll ke bi da llak ke lli'o be'nnach nench na' chejnie're. Na'llen' llepa' re', kan' bzore bentezre da nak zdo' ren xpe'r-re, na' benre da xhinnj kwis, ka'n llaya'l gon kwinre nna' rao na'a Dios, na' gonre da wen nench na' chazra'll Diosen' kan' llonre na'. 20Kan' nna llnebia' da xhinnjen' re', bi benre da zej lixheje. 21¿Bixha banez bre're ka nak yeolol da ka' benre kana'? Na' nna' lliye're lljadinra'llren', na' llakzbánere kan' benre, le nnézere rao yel goten' lljwa'n re'. 22Lli'o ba babej Diosen' xhnia' da xhinnjen', na' yo'llo rao ne'e na'. Len na' zejll llonllo da wen kan' lle'ne Diosen', na' gonne' lli'o yel nban zejlikane. 23Le yel goten' gonllo gan cha' llonllo da xhinnjen', zan cha' lli'o nakllo txhen Xanllo Jesucriston', Diosen' da gonnze' yel nban zejlikane kello.

will be added

X\