Romanos 5

1Ka nak lli'o, dan' ba nxenra'll-llo Jesucriston', ba bne Diosen' nakllo be'nn wen, ke len na' ba zollo nbaraz rawe'n. 2Dan' nxenra'll-llo Jesucristo na', zokze Diosen' nllie're' lli'o, na' llawello ba nnézello lljazollo nbaraz kan' zo Le'e na', kat yellinllo gan' llie' na'. 3Na' kere ke lezen na', leska' llawello kat za'kzi'llo, le nnézello cha' za'kzi'llo, llonen nench zello war, na' da ni llonen nench llakxhenra'll-llo. 4Na' cha' llonxhenra'll-llo kat bi da ll-llayraollo, nakbie'kze zello nxenra'll-llo Diosen'. Na' cha' zello llonlira'll-lloe' na', gonllo rez yellinllo gan' llie' na'. 5Na' dan' llonllo rez yellinllo gan' llia Diosen', bi nnello naken da wenra'lle. Le ba baslla'a Diosen' lo ra'llda'ollon' kon ren yel nllie' ke'en, dan' ba bene' zorén Spíritu ke'en lli'o. 6Lli'o nakllo be'nn wen da xhinnj, na' bibi llak gonllo nench yesrá kwinllo rao Diosen', zan ka bllin lla bse'l Diosen' Criston', na' be'e latj gote' ni ke lli'o nap do'le. 7Gaga zo be'nne we'e latj got ake' le'e roraz be'nn yobre, la'kze cha' naken roraz be'nn llon da lixheje, o cha' wllojriz be'nn yeyaxhjre' we'e yel nban ke'en got ake' le'e roraz be'nn yobre nak be'nn wen. 8Diosen' broe're' nllie're' lli'o, na'llen' bse'le' Criston' gote' ni ke lli'o, la'kze zollo llonllo da xhinnj. 9Na' dan' brarj xchen Criston' ni ke lli'o, Diosen' ne'e nakllo be'nn wen dan' nxenra'll-lloe' na'. Ke len na' gon Criston' bi sa'kzi'llo kat llin lla wchoybia' Diosen' ke yeololte be'nne. 10Na' lli'o la'kze benllo ka to be'nn llwie Dios na', ba bazoe' lli'o nbaraz, ni ke dan' bzane Xhi'nne' Criston' gote' ni ke lli'o. Na' nna' ba bazorenlloe' wen na', na' llakbe'llo zokze Criston' wasre'e lli'o. 11Na' kere da nizen', lekze ka' llawello nombia'llo Diosen' ni ke Jesucriston', le ke nak Cristo na', bene' bazorenllo Diosen' wen na'. 12Ni ke dan' bi bzenay be'nn nellen' golle Adán na', bxhe da xhinnjen' yellrio ni, na' len nsa'n yel got. Kan' gok, bzorao llat yeolol be'nnach, le yeolole'n llon ake' da xhinnj. 13Be'nnachen' bzorao ake' llon ake' da xhinnj kan' bzo da Adán na'te, la'kze bi nna ga't ley dan' bzoj da Moisésen'. Na' gan' bibi leyen' de, nono llon xhbab, cha' llon ake' da xhinnj. 14Kan' bzoraon ke da Adán na'te ren be'nn ka' blla'rene', bllinte kan' bzo da Moisés na', yeololte' wasa'te' la'kze leake' bi ben ake' da xhinnj ka da xhinnjen' ben da Adán na'. Adán na' wsa'krébelloe' ka be'nnen' ye to za yed. 15Da xhinnjen' ben da Adán na', bi yedilen ke da wen ke Diosen'. Na' ni ke da xhinnjen' ben toze Adán na', be'nn zan got. Zan da xhenll nak yel okré ke Diosen', na' be'nn zanll yerá ni ke dan' ben toze be'nn bllie' lli'o, Le'en Jesucriston'. 16Na' da xhinnj ke to be'nnach bi gak wsa'krébellon ka da wen ke Diosen', le ke nake xto'l to be'nnachen', bga'nnen za'kzi' yeolol be'nnach, zan ke nake da nbaraz ke Diosen', yeolol lli'o be'nnach bayone' lli'o be'nn wen, la'kze da zan da xhinnj ba benllo. 17Na' chet ka' yel goten' bnebia'n ni ke da xhinnjen' ben toze be'nnach, ka'n llaya'l chejnie'llo katken' ben Diosen' bllie're' lli'o, bibi bxha'kellon' bayone' lli'o be'nn wen ren Le'e, na' ka' nnebia'renlloe' rao yel nban koben', dan' benne' kello, ka nak bse'le' Xhi'nne' Jesucriston' ni ke lli'o. 18Kan' nak dan' ben toze Adán na' da xhinnjen', na' wchoybia' Diosen' sa'kzi' yeolol be'nnachen'. Na' ni ke da wen dan' badyén toze Jesucriston', ke len na' llnitrawe' da xhinnj ke noteze ba llonlira'll Le'e, nench ga't yel nban zejlikane ke ake'. 19Le da xhinnjen' ben Adán na', kan' bdichje' xti'll Diosen', kana'n bxhe da xhinnjen' dan' llon yeolol lli'o be'nnach. Na' dan' bzoa Jesucriston' xti'll Diosen', len na' bene'n nench bnitrao da xhinnj ke be'nnach. 20Kan' be'e Diosen' ley ke'en dan' bzoj da Moisésen' kana', blli'oll da xhinnj da ben be'nnach, le bi ben ake' kan' nen na'. Na' la'kze blli'o da xhinnjen', ka'kze blli'oll yel nllie' ke Diosen'. 21Na' ka'kzen' bnebia' da xhinnjen' dan' nsa'a yel goten', leska' ka'kzen' de yel nllie' ke Diosen' llnebia'n nench na' yesrán lli'o rao biteze do'l kello de, na' gonne' yel nban zejlikane kello, dan' ba nxenra'll-llo Xanllo Jesucristo na'.

will be added

X\