Romanos 3

1¿Bixha da wen llga'nn ke lli'o be'nn Israel, gorjllo rao dialla ke xozxta'ollo ka'? ¿Bixha da wen bga'nn dan' bzollo sen dan' nzi'i circuncisión? 2Da xhen da bga'nne. Le Dios na' be'e da xozxta'ollo ka' xti'lle' dan' nyoj ke yeolol be'nnach. 3¿Akxha gak chet ka' bal be'nne bill gak ake' be'nn li ren Diosen'? ¿Len gonen bill gak Diosen' be'nn li? 4Ka'a, bi gone' ka'. Gonkze' kan' ne'e na', le yo'y ras ne Diosen' di'll li, la'kze cha' llin lla kate yeolol be'nne we'e ake' di'll wenra'lle. Ganni llak kan' nyoj xti'll Diosen' nen: Rwe' wroe'ro' be'nnach lloe'o di'll li katen' nne'o. Na' ka nak be'nn ka', llak akre' bi llono' kan' ne'o na', wllin lla wayakbe'e akre' llonkzo' kan' ne'on. 5Na' cha' kate llonllo da xhinnj llroe'n ka be'nn wen nak Diosen', ¿bixha nnello? ¿Nnello Diosen' nake' be'nn wen da xhinnj dan' llonne' yel llza'kzi' kello kate llonllo da xhinnjen'? (Llnia' kan' ne to be'nnach.) 6Bi naken ka', chenak naken ka', ker wak gon Diosen' yel koxchis kellon' chet ka'. 7Na' cha' di'll wenra'll dan' nia' na', wakrenen nench na' da li ke Diosen' gakllen xhen, ¿bixchen ll-lliayi'll ake' nada' ka to be'nn wen da xhinnj? 8Na' chet ka' naken ka', ¿bixchen bi gonllo da xhinnj nench na' gak da wen? Na' kin' ne bal be'nn ake, nench bi wkwa'nn ake' neto' wen, ne ake' ka'n dato' llroe'to' be'nne. Na' ka nak be'nn ki llaya'l yellayrao ake', ni ke dan' ne ake' ka'. 9¿Akxha cha'? ¿Naklle lli'o be'nn Israel be'nn wenlle ka nollre be'nne? Ka'a, bi nakllo ka'. Le ba bre'llo toz ka nakllo lli'o be'nn Israel ren noteze be'nne, le yeololtello nonllo da xhinnj. 10Le xti'll Diosen' nyojen nen: Ni to nono zo be'nn zeje llone' da li. 11Notno llra' be'nn llejnie' gone' kan' ne xti'lle' na', notno llayirj Diosen'. 12Yeololte be'nnach nao ake' nez xhinnj, yeolole' ba nbeyi' ake'. Ni to nono llra' be'nn llon da wen. 13Ka to ba ke be'nn wat, da la' zban da bi neyj kwasro, ka nak yellj yen ake'n, xti'll ake'n llxoayayen be'nne, na' di'llen' lloe' ake'n naken ka yerb ke bel znia. 14Zre di'll yel ya' lla'a lloa' ake'n. 15Bi gaze llde'e akre', na' le llyob aktere' llot ake' no be'nne. 16Gateze zjake' nsa'a ake' yel ya'ch yel zi' kan' llon ake' na'. 17Bi lloe' ake' latj ke lwellj ake' so ake' nbaraz. 18Na' bibi yel lleb ke Diosen' nombia' ake'. 19Nnézkzello yeolol lli'o nombia'llo leyen', ke lli'o ya'nnen' nen ka' nench bibi de nnello, na' renkze yeolol be'nn lla'a doxhen yellrio, nak ake' be'nn wen da xhinnj rao Dios, na' dekz de ga't yel llza'kzi' ke ake'. 20Le ke nak Diosen' bi yeke'e xto'l be'nn ka' ka'le, la'kze nne be'nnen' bene' kan' ne ley na', le ke nake leyen' naken to da llyixjwe'n lli'o nakllo be'nn wen da xhinnj. 21Na' nna' ba broe' Diosen' kan' llaya'l gonllo, nench yeke'e do'l kello, na' billbi llzoa leyen' bi da ka' llaya'l gonllo. Kwinkze ley na' llzejnie'n lli'o wllin lla gon Diosen' ka', leska' ne dan' bzoj be'nn ka' be'e xti'lle'n kana'. 22Ne Diosen' llaya'l wxenra'll-llo Jesucriston' nench yega'a bi do'l xhoa ko'll-llo. Naksen ke yeolol be'nne, le tozen' naksllo rawe'n. 23Le yeololtellon' ba benllo da xhinnje, na' ba nbi'yllo rao yel wasrá ke Diosen'. 24Na' nllie' Diosen' lli'o, na' kere bi chixhjlloe'n yeke'e do'l kellon', le Xanllo Jesucriston' ba bnitrawe' bi da xhinnj ka' benllo. 25Dios na' bse'le' Jesucriston' bzane' kwine' brarj xchene', ni ke lli'o be'nnach. Na' noteze be'nne gonlira'll ake' Le'e, wnitrawe' da xhinnj ke ake'n. Diosen' bse'le' Le'e nench zeje lixhej dan' bdape' yel llxhenra'll, bazi'xhene' ke da xhinnj benllo kana'. 26Leska' bse'le' Le'e nench broe're' zeje lixhej dan' llake'e do'l ke yeolol lli'o ba llonlira'll-llo Jesúsen'. 27Bi llaya'l wayoe'rao kwinllo nnello nakllo be'nn wen. ¡Yelloj dan' ka'le! ¿Bixchen? Le kere nello nakllo be'nn wen na', ni ke dan' benllo ka ne ley na', zan ni ke dan' bxenra'll-llo Jesucristo na'n. 28Na' llayonllo xhbab, Diosen' llake'e do'l ke be'nnach dan' llxenra'lle' na', na' kere dan' llone' kan' ne ley na'. 29¿Llákere cha' nak Diosen' toze Dios ke be'nn Israel ka'zen'? ¿Kere nakse Dios ke be'nn bi nak be'nn Israel? Da li nakse' Dios ke be'nn ka' bi nak be'nn Israel. 30Le toze Diosen' zo, na' Le'en llake'e do'l ke yeolol-llo, kon cha' llonlira'll-llo Jesucristo na', le toze ka'n llónkzere' lli'o, zo sen dan' nzi'i circuncisión, na' ren be'nn bi zo sen. 31¿Llákere cha' llonllo leyen' ka to da bibi za'ken dan' llonlira'll-llo Jesucriston'? Ka'a bi llonllon ka', zan llroe'llo naken da za'ke.

will be added

X\