Romanos 12

1Be'nn bi'che, ba baya'chra'll Diosen' lli'o, ke len na' lla'tyoera' re', legón kwinre rallna'a Dios chaga nna nbanre. Gak yichjra'llda'oren' yall kan' llazra'll Diosen'. Le ka'n llaya'l we'raolloe'. 2Na' bi gonllo kan' llon be'nn ka' lla'a rao yellrio ni. Llaya'l wcha'a xhbab kellon', na' we'llo latj yekob Diosen' yichjra'llda'ollon', na'llen' nnézello bi dan' lle'ne Diosen' gonllo. Le Le'en lle'nre' gonllo da wen, na' da llayazra'lle', na' da nak lixheje. 3Diosen' nllie're' nada', na' ba bse'le' nada' llyixjwe'ra' xti'lle'n. Ke len na' nia', bi llaya'l gon kwinllo ka to be'nn za'k, llaya'l gakbe'llo Dios na'n llakrén lli'o wxenra'll-lloe', le Le'en llakrene' lli'o nench gonllo bi da gonllo. 4Le ka'n nak kwerp kello na', zan kwen naken, na' kere toze llin da llon yeololen. 5Ka'kzen' naken ke lli'o, nakllo be'nn zan nxenra'll-llo Criston', na' yeolol-llo nakrén lwelljllo txhen ren Le'e, nakllo ka toze kwerp. 6Diosen' ba benne' lli'o wde wdere da gon totollo. Na' cha' ba benne' lli'o chixjwe'llo bi da bne'e, llaya'l chixjwe'llon, na' gonlira'll-llo Le'e gakrene' lli'o gonllon. 7Na' cha' ba benn Diosen' gakrenllo be'nne, llaya'l gakrén aklloe' do yichj do ra'll-llo. Na' cha' ba benne' wzejnie'llo be'nne, llaya'l wzejnie' akelloe'. 8Na' cha' Diosen' ba none' rallna'llo wzejnie'llo be'nne gone' da wen, llaya'l wzejnie' akelloe' gon ake'n. Na' cha' ba bne'e we'llo be'nne bi da yalljre', llaya'l we'e aklloe'n do yichj do ra'll-llo. Na' cha' ba benne' gakllo be'nn brao gap wiallo lwelljllo, llaya'l kwe' yichjllo wia aklloe'. Cha' nonne' kellon' waya'chra'll-llo be'nn yobre, llaya'l yewello katen' waya'chra'll aklloe' na'. 9Llaya'l llie' lwelljllo do yichj do ra'll-llo, llaya'l wiello da xhinnj ka', na' gonllo da wen. 10Llaya'l llie'llo be'nne, kan' nllie' no bi'ch gorjllo. Bi tedozllo wlanllo bi da wlanllo, llaya'l gap bara'nn lwelljllo. 11Llaya'l gondipra'll-llo bi gakllo be'nn ria, na' gonllo xchin Diosen' do yichj do ra'll-llo. 12Llaya'l sollo yewello dan' nnézello yellinllo gan' llia Diosen', na' gakxhénello bi da za'kzi'llo, na' soteze sollo yelwill-llo Diosen'. 13Na' gakrenllo no be'nn lwelljllo nxenra'll Dios, cha' bi da yallj akre', na' yewello wreblloe' ga zollo, cha' nake' no be'nn zi'te. 14Na' nnabllo rao Diosen' gak wen ke be'nn llsa'kzi' lli'o. Nnabllo gak la'y ake', na' kere nnabllo gak ake' de'e. 15Na' llaya'l yewerénello be'nn llawé, na' kwellrenllo be'nn bell. 16Sorenllo wen lwelljllo, bi gakllo be'nn ya'ra'lle, llaya'l gontezllo txhen noteze be'nn ya'che, bi wlanllo nakllo ka be'nn llejnie'. 17Cha' bi da llone be'nne lli'o, bi yeyechjllo yelli'llo kan' llon akre' lli'on. Llaya'l gonllo wen rao yeolol be'nne. 18Gonllo bi da zerao sa'kello nench sorenllo yeolol be'nne nbaraz. 19Be'nn bi'che nllie'ra' re', na'llen' nia' bi wazi're wzon cha' bi llone be'nne re'. Dios na'kze wie' ka wkwa'nne' be'nn ka' llsa'kzi' lli'on, kan' nyoj xti'll Diosen' nen: “Nada' wia' ka gona' ke be'nnen'.” Ka'n ne Xanllon'. 20Ke len na': “Cha' llbil lldon be'nn llwie rwe', llaya'l we'o da ye'j gawe'; ka'n llaya'l gono' nench waye're' kan' llonre' rwe'n.” 21Bi we'llo latj nnebia' da xhinnjen' lli'o, da wen na' yelli'llo ke be'nn ka', nench na' yeyat akre' ke da xhinnj ka' llon akre' lli'on.

will be added

X\