Romanos 10

1Be'nn bi'che, do yichj do ra'lla' lle'nra' wxenra'll be'nn Israel ka' Jesucriston' nench yerá ake', na'llen' llalwilla' Diosen', llnnaba' gakrene' leake'. 2Le nnezra' da zan da llon ake', llak akre' da yewé Diosen' llon ake', zan kreren' llon ake'n, le bi nnez akre' akren' llawé Diosen'. 3Bi llejnie' akre' dan' ba ben Diosen', na' kan' gonllo nench wayakllo be'nn wen rawe'n, le llayirj ake' akre gon ake' gak ake' be'nn wen rawe'n, na' ka' bi llon ake' kan' lle'ne Diosen' gon ake' na'. 4Ka nak ba bra' Cristo na', ba bayoll ley dan' bzoj da Moisésen', kon cha' lli'o wxenra'll-llo Criston', na'llen' Diosen' wake'e do'l kellon'. 5Da Moisésen' bzoje' kan' llaya'l gon be'nne, nench gak ake' be'nn wen rao Dios, na' bne'e: “Be'nne gone' doxhen kan' ne ley na', le'en bane' ke chnare.” 6Na' lli'o ba bayak be'nn wen dan' nxenra'll-lloe' na', bill llonllo xhbab gákello: “¿Noxhan' chep yebán'?” Le cha' ka' llonllo, llonllo ka be'nn lle'ne lljaletje' Criston' xhanre. 7Na' leska' bi llonllo xhbab: “¿Noxhan' yetj gan' zjalla'a be'nn wat ka'?” Le cha' ka' llonllo, llonllo ka be'nn lle'nre yelepe' Criston' radj be'nn wat ka'. 8¿Akxha ne xti'll Diosen'? Da nin' ne xti'lle'n: “Xti'll Diosen' ba zorenkzen rwe', na' ba yo'kzen lloa'o, na' lo ra'llda'o.” Na' da nin' xti'll Diosen' dan' wxenra'll-llon' llyixjwe'to'n. 9Cha' we'reno' be'nne di'll ye akoe' llonlira'llo' Jesucriston', na' cha' do lo yichjra'llda'o llejle'o Dios na'n basbán Jesucriston' radj be'nn wat ka', na'llen' yera'o. 10Le lo ra'llda'ollon' llejle'llo, na'llen' llayakllo be'nn wen rao Dios, na' kone lloa'llo na', lloe'llo di'll ba llonlira'll-llo Criston', na'llen' llasre'e lli'o. 11Le xti'll Dios dan' nyojen nen: “Yeolol be'nn llejle' ke'e, bibi yel zdo' gak ke ake'.” 12La'kze be'nn Israel, na' be'nn bi nak be'nn Israel, toz ka llon Diosen' ren yeolol-llo. Le Xanllo Jesucriston' nake' Xan yeolol be'nne, na' da xhen llonla'ye' lli'o kon cha' walwill-lloe'. 13Le noteze be'nne walwill Xanllon', dekz de yesre'e le'e. 14¿Na' akxha gon ake' walwill ake' Le'e, cha' bi nxenra'll ake' Le'e? ¿Na' akxha gon ake' wxenra'll ake', cha' bi nna yen akre' xti'lle'n? ¿Na' akxha gon ake' yen akre' xti'lle'n, cha' nono llra' wzejnie' leake' xti'lle'n? 15Na' ¿akxha gon ake' chixjwe' akre' xti'lle'n, cha' nono llra' wse'l leake' chixjwe' akre'n? Ka'kzen' nyoj xti'll Diosen' nen: “Llawello kwis kat ba za'k be'nne llyixjwe' akre' Di'll Wen ke Diosen'.” 16Na' kere yeolol be'nne byejle' Di'll Wen ke Diosen', ka'kzen' bne da Isaías be'nnen' be'e xti'll Diosen' kana', bne'e: “Xana', ¿no be'nn ka' ba byejle' keto'?” 17Ke len na' dan' wxenra'll-llon', lle'nen zga'tek yénello, na' yénello xti'll Diosen'. 18Na' nia': ¿Bi nna yen akre' xti'll Criston' lla? Ba ben aksre'n, le kan' nyoj xti'll Diosen', nen: Be'nn lla'a doxhen yellrio ba ben akre' xti'lle'n; na' doxhen ba goslas xti'lle'n. 19Leska' nia': ¿Bi nna chejnie' be'nn Israel ka' xti'll Criston'? Ba byejnie' aksere'n, le da Moisés na', bzoje' dan' bne Diosen' ke ake', na' nen: Gona' wen ke to yell yobre nench re', be'nn Israel ka', yexhe're leake'. Na' gona' wen ke to yell be'nn bi llejnie', nechkze lla're leake'. 20Leska' da Isaíasen' bi bllebe' bdixjwe're' kan' bne Diosen': Be'nn ka' bi bayirj nada', ballel akre' nada'. Na' be'nn bi bnnab akre' nada', ba broe'rawa' leake'. 21Na' bne'e kan' ben Diosen' ke be'nn Israel ka': “Do lla do yere goxha' be'nn bi bzenay kia', na' gok yichjra'llda'o ake'n war.”

will be added

X\