Apocalipsis 8

1Kate bxhoxhj be'nnen' nak ka xhi'r da'on sey gallen' da nyi'ch yich na', na' gok lli yebán' ka achj hor. 2Na' bre'ra' gall angl ka', zjazellá ake' rao Diosen', na' be'e leake' twej trompet. 3Na'll badsellá ye to angl lloa' bkoy dan' ze rao Diosen'. Na' no'x anglen' to ye'nn yare de ya cha'o dan' nzi'i oro gan' lla'a yar zan, na' bllie'n rao yi' barjen' dan' llia rao bkoy na'. Ka'n ben anglen' nench bene' txhen chi'i be'nn ka' lloe'rao Diosen' llalwill ake' Le'e batteze. 4Na'll bzolla'a llen ke yaren' no'x anglen', bllie'n rao Diosen' kone xti'll be'nn ka' lloe'rao Le'en. 5Na'll bxhi'i anglen' yi' dan' llia rao bkoyen' blle'en lo ye'nn yare, na'll bza'len rao yellrion', na' gochj, na' gok llakia, byep yes na'll bxho'. 6Na' angl gall ka' zjano'x trompet ka', le bze akte' xhnid wkwell ake'n. 7Angl nellen' bkwelle' trompet ke'en, na'll le blle'te yej se'de nchixen yi' rente llen da bzale' rao yellrion'. Na' ye ra'tze ke gok achj yay lla'a rao yellrion' byey aken, leska' byey doxhente yi'x ga' da zjadé rao yellrion'. 8Na' le bkwellte trompet ke angl wllopen', na' to da nak ka to ya', bra'llen lla'lnninnen jaye'tten lo nisda'on. Na'll ye ra'tze ke gok achj nisda'on bayaken llen. 9Na' ye ra'tze ke gok achje ba, zjalla'a lo nisda'on wasa'tba', leska' ye to kat barco ka' llasdá rao nisda'on blleyi' aken. 10Na'll bkwell trompet ke angl wyonnen', le bra'llte to berj xhen le' yebán', lla'lnninnen ka to yi' yell yay. Jaye'ten lo yeo zan, ye ra'tze ke gok achje yeo ka' ren gan' llar nisen'. 11Berj na' nzi'n Da Nak Zla'. Na' ye ra'tze ke gok achj nisen' goken zla', na' be'nn zan wasa't dan' wase'j ake' nisen' nak zla'n. 12Na'll bkwell trompet ke angl wdapen', na'll ye ra'tze ke gok achj willen' kweyi', leska' ye to kat be'on blleyi'n, na' leska' ye ra'tze ke gok achj berj ka' kweyi' aken. Na' da ka' blleyi'n bill bseni'n. Ke len na' to bacholze ye ra'tze ke gok achj lla achj yere, na' gok xchole. 13Na'll le bwiatia', na' bre'ra' to angl dá rao lla kllol yebá na', na' benra' bnne'e zillj kwis, ne'e: —¡Nya'chraz ke re' be'nn lla'a yellrio, ka nak za wkwell trompet ke angl ka' ye chonne!

will be added

X\