Apocalipsis 7

1Bde na' bre'ra' tap angl ak, zjazé ake' tap skin ke yellrion', bza'y ake' be'n nench bi wyechjen yellrion', na' ren rao nisda'o, na' ren gan' lla'a yay ak. 2Na' bre'ra' ye to angl be'nn za'a gan' llra' willre, na' no'xe' to sey ke Dios be'nnen' zo ke chnare. Na'll bnne anglen' zillje, balwille' angl ka' ye tap, be'nn ka' ba bene' rao na'a ake' lljalleyi' ake' yellrio ren lo nisda'o. 3Na'll lle'e leake': —Bi wlleyi're yellrion', ni nisda'o, ni yay ka' wayolltelle wchi'chto' sey ke Dios kellon' roxhga be'nn ka' nxenra'll Le'e. 4Na' benra' bal be'nn ka' nak, be'nn ka' bchi'che' seyen' be'nn za'k rao yeolol lkwe' be'nn Israel ka', na' yeolole' gok ake' to gayoa tapayon mire (144,000). 5Chllinn mire (12,000) za'k rao dialla ke da Judá, chllinn mire rao dialla ke da Rubén, chllinn mire rao dialla ke da Gad, 6na' chllinn mire rao dialla ke da Aser, chllinn mire rao dialla ke da Neftalí, chllinn mire rao dialla ke da Manasés, 7na' chllinn mire rao dialla ke da Simeón, chllinn mire rao dialla ke da Leví, chllinn mire rao dialla ke da Isacar, 8na' chllinn mire rao dialla ke da Zabulón, chllinn mire rao dialla ke da José, chllinn mire rao dialla ke da Benjamín. 9Na' bayoll na' bwia' da yobre, na' bre'ra' zjazé be'nn zan rao Diosen' gan' llie' na', na' gan' ze be'nnen' gok ka xhi'r da'o, na' nak ake' be'nn zan kwis. Ni ke llakze no wrab leake', be'nn wde wdere yell xhen, wde wdere yell da'o, na' wde wdere dialla be'nn ak, na' nak ake' be'nn llak wde wdere di'll da de yellrion'. Na' yeolole' nak ake' ra'll llich, na' no'x ake' zi'n. 10Na' llawé akre' besia' ake' zillje, llasné ake': Dios kello be'nn lli' llnebia'n, na' Jesucristo be'nn nak ka xhi'r da'o, leake'n ba basrá ake' lli'o. 11Na' yeolol angl ka' nechj, zjazellá ake' kwite gan' llie' na', na' be'nn brao tapalloa ka' (24), na' ren be'nn ye tap ka' zjallia xire, yeolole' le go't akte' slloa're rao yon', llon ake' Diosen' xhen, 12ne ake': Llak kan' llaya'l gaken, Dios keto'. Za'ko' wxenra'llto' rwe' ke chnare, nako' be'nn za'k kwis, nako' le zerawe be'nn si'n, za'ko' gonnto' rwe' yel llioxken, na' gonnto' rwe' yel bara'nn ke chnare, llia'o llnebia'o doxhen, na' napo' yel wak xhen. Ka'n gakchga. 13Na' to be'nn braon' nak be'nn tapalloa ka' txhen, golle' nada': —¿Nnezro' no nake be'nn ki nak ra'll llichen', na' gan' zaya'k ake'? 14Na'll llepa' be'nnen': —Rwe' nnezro', bi nnezra' nada'. Na'll ne'e: —Be'nn kin' ballayrao rao na'a be'nn ka' bsa'kzi' leake' rao yellrio ni, na'llen' ba nak ake' ra'll llichen', le bxenra'll ake' be'nnen' brarj xchen ka xhi'r da'o. 15Ke len na' ni't ake' rao Diosen' gan' llie' llnebie'n, llon ake' Le'e xhen do lla do yere. Na' Dios be'nnen' llia llnebia'n, zoe' llape' leake'. 16Bill llbil lldon ake', na' willen' bill llzeyen leake', ni ze'y bill llak akre'. 17Le be'nnen' nak ka xhi'r da'o na', ze'e rao Diosen' kllole gan' llie' llnebie' na', na' Le'en llwia llyi leake', wche'e leake' gan' llra' nis dan' nsa'a yel nban zejlikane, na' Dios na' gone' nench bill ra' nis rao ake.

will be added

X\