Apocalipsis 22

1Na'll broe' anglen' nada' yeo gan' yolle nis da lloe' be'nnachen' yel nban zejlikane. Nisen' naken ka yej kes le nyan kwis. Na' ll-llojen gan' llia Dios na', ren Jesucristo be'nnen' za'krebe' ka xhi'r da'o. 2Na' kllol nez xhen ke yellen', na' llop la'te lloa' yeon' zjazó yay da lloe' yel nban. Na' llbian daxhix chllinn (12) ras rao to iz, lloe'n daxhix tbe'o weje, na' be'nn yell ka' llonrén ake' xhla'yen' llin, nench wayonen be'nn lla'a yeolol yell ka' biteze da llak akre'. 3Na' billbi da xhinnj ga't da llwie Dios, na' yel llnebia' ke Diosen' ren ke Jesucristo, be'nnen' nak ka xhi'r da'o so ake' yellen'. Na' be'nn ka' bxenra'll Le'en we'rao ake' Le'e. 4Na' re'e akre' Xanllo Diosen', na' yoj re'en roxhga ake'. 5Na' billbi xchol gake. Na' be'nn ka' zjalla'a na', billbi beni' ke no da llseni', na' billbi will yallj akre', le beni'n nechj Xanllo Dios na'n, wseni'n ke ake'. Na' nnebia'rén ake' Le'e ke chnare. 6Na'll goll anglen' nada': —Yeolol di'll ki ba benro'n naken da li, gak kon kan' ba bneto' na'. Xanllo Dios na' llsenie' lo yichjra'llda'o be'nne lloe' ak xti'lle'n, na' llzejnie're' leake' akren' nne ake', Le'en bse'le' nada' zadzejnie'ra' be'nn llon xchin Dios, nench wroe' akre' da ka' ba za'a aken. 7Na'll bne Jesúsen': —Le za'tia'. Nbaraz ke be'nn ka' byejle' ke xti'lla'n, nyojen le' yich ki. 8Nada', Juan, benra', na' bre'ra' da ki ba bzoja' ni. Na' bayoll benra', na' bre'ra' na', jazoa' xhiba' xhnia' anglen', be'nnen' broe' nada' da ki, na' gokra'lla' we'rawe'. 9Bixha anglen' bne'e: —Bi gono' ka', nada' naka' to be'nn wen xchin Dios kan' nakso' rwe', na' kan' nake be'nn lwelljo' ka' ba brej Diosen' lloe' xti'lle'n, na' kan' nak yeolol be'nn ka' llejle' da ka' nyoj le' yich ni. Benxhen Dios na'. 10Leska' golle' nada': —Bi wkwa'cho' di'll ka' ba bzojo'n, le da ba zo rez gaken. 11Na' be'nn ka' llon da xhinnj, nnao aklle' yeso'ne'n, na' be'nn ka' llaso'n da nak zdo', yeso'nlle'n. Na' be'nn ka' llon da wen, nnao aklle' gon ake' da wen na' llon ake'n. Na' be'nnen' ba ben kwine' rallna'a Diosen', bit yelloje' lo na'a Diosen'. 12Jesúsen' bne'e: —Le za'tia', na' wayoa' be'nnach kon ka ba ben totoe'. 13Nada' naka' ka ti'ch di'll nell, na' naktia' ka ti'ch di'll gan' llayollen, nada' naka' ka to be'nn bxe bi da bxie', na' wasyollte'n, na' naktia' ka to be'nn zej raote, na' ka be'nn zej xhante. 14Nbaraz ke be'nn ka' ba bayib xhara'n ake'n. Leake'n gak gao ake' daxhix dan' llbia rao yay dan' nsa'a yel nban zejlikanen', na' gak cho' ake' yellen'. 15Zan ka nak be'nn ka' llon da zban, be'nn llon txhen yel walla'a, be'nn llon da nen ke xpe'r ake', na' be'nn wen xhia, na' be'nn llonlira'll lwa'a ake, na' yeolol be'nn lloe' di'll wenra'lle, na' llawé akre' wzenay ake' di'll wenra'lle, yeolol be'nn ka' bi gak cho' ake' lo yell kia'n. 16—Nada' Jesús ba bse'la' angl kia'n, nench badzenre' rwe' yeolol da ka' ba bzojo' na'. Na' llaya'l we'on be'nn ka' lldope ll-llay llonlira'll nada'. Nada' naka' xhi'nn dialla rey David, na' naka' ka berj rsire. 17Na' Spíritu ke Diosen', na' leska' lli'o nxenra'll-llo Jesúsen', llelloe': —Le yobte yedo'. Na' be'nnen' llenen', nne'e: —Dachga. Na' be'nnen' llbilra'lle', yedchgue', na' noteze be'nn lle'nre', ye'jchgue' nis dan' lloe' yel nban zejlikane, na' bibi sa'kren. 18Na' llasnisra' re' llzenay kan' ne yich ni, ke da ka' za gak, na' cha' no wzanlle ka dan' llia le' yich ni, Dios na'kze gonlle' yel zi' ke'e, ka dan' nyoj le' yich ni. 19Na' cha' re' yeka're dan' llia le' yich ni, Dios na' yelane' raren' le' yich ke'en, gan' llia ra be'nn ka' de yel nban zejlikane ke, na' bi gak yeyo're yell ke'en, na' bibi da wen gak keré dan' nyoj le' yich ni. 20Na' Jesús, be'nnen' bzejnie' nada' yeolol da ka' bzoja' na', ne'e: —Da likze le zaza'tia' da yobre. Ka'n gakchga. Le yobte yedo' Xanto', Jesús. 21Xanllo Jesucriston' gakrenchgue' yeololtere. Ka'n gakchga.

will be added

X\