Apocalipsis 10

1Na' bre'ra' ye to angl be'nn nak war betje' yebán', na' nechje bej, na' zo to bchit yichje'n, na' lloa'rawe'n naken llaktit ka llak will, na' nie' ka' naken ka bdop da lla'lnninne. 2Na' no'xe' to yich da'o da ba bse'se'. Na' le bzoate chla' nie' cha'wen' lo nisda'on, na' dan' ye chla' rbese na', bzoe'n rao yellrio. 3Na'll besie' zillj kwis, ka llosia' ban' nzi'i bell yi'xe. Na' ka besie' na', bnne yi' wzi'o gall ras, na' toto yi' wzi'o ka' benen ke ga bnne ake'. 4Bayoll gok ka', gokra'lla' wzoja' di'll ka' benra' chak bnne yi' wzi'o ka', kat benra' bne to be'nne zo yebán' nada': —Bi wzojo' di'llen' benro' chak bnne wzi'o ka', bkwa'chen lo ra'llda'o. 5Na'll le bliste na'a anglen' yebáre, be'nnen' nzoa chla' nie' cha'we lo nisda'on, na' ye chla'n rao yellrio. 6Na'll bne'e, da li wak kan' bne Dios be'nnen' zo ke chnare, be'nnen' ben yebá, na' yeolol da llia le' yebá na', na' bene' yellrio, na' yeolol da zjani't rawe na', bene' nisda'o, na' yeolol ba lla'a lo nisda'o, na' da zjani't loe na'. Na' bne'e: —Bill llere Diosen' gone' bi da ka' lle'nre' gone' na'. 7Kate llin lla wkwell angl wgallen' trompet ke'en, kana'llen' gak dan' ba bne Diosen' gak, kan' ba golle' be'nn ka' be'e xti'lle'n, dan' nono bnneze kana'. 8Na'll da yobre bnne be'nnen' zo yebán' nada', bne'e: —Byej jaxhi'i yich da'on no'x angl be'nnen' zellá na', be'nnen' nzoa chla' nie'n rao nisda'on, na' ye chla'n rao yellrio. 9Na'll bya'a gan' ze anglen' jannaba' yichen'. Na'll goll anglen' nada': —Be'xen bdaon. Na' lo lloa'o na', gakro'n xhix ka blli'nda'o ke beser, na' lo le'o na', yeyaken zla'. 10Na'll be'xa' yichen' no'x anglen' bdawa'n. Na' lo lloa' na', gokra'n xhix ka blli'nda'o ke beser, bixha ka bllinen lo lia' na', bayaken zla'. 11Na'll goll anglen' nada': —Llaya'l we'o xti'll Diosen' da yobre, na' chixjwe'ro' kan' gak ke zan yell da'o ka', na' ke yell xhen ka', na' ke be'nn nne wde wdere di'll da de yellrio ni, na' ke zan be'nn wnebia' ak.

will be added

X\