Apocalipsis 1

1Diosen' bzejnie're' Jesucriston' di'll ki nench wroe're' be'nn ka' llonlira'll Le'en dan' ba zo gak. Na'll ba bse'le' to be'nne nak angl ke'e, nench bzejnie're'n nada' Juan, naka' be'nn llon xchine'. 2Na' llzoja' di'll li ke'en, na' yeolol da ba bre'ra', na'llen' nnezra' da li bne Diosen' ki gak, le Jesucristo na'n bzejnie' nada'. 3Nbaraz ke be'nn ka' wrab dan' llzoja' ni, na' be'nn ka' yene di'll ka' da ka' za gak, na' gon ake' kan' nen na', le ba zo rez gak kan' nen na'. 4Nada' Juan llzoja' re', zjalla'a galle yell gan' nbane Asia, lldop ll-llayre llonlira'llre Jesucriston'. Diosen' ren Spíritu ke'en gonla'y ake' re', na' wzoa ake' re' nbaraz, Diosen' zokze', na' ba zokze' ka za xe yellriote, na' zokze' ke chnare. Na' Spíritu ke'en naken ka galle Spíritu zen rawe' gan' llie' llnebie' na'. 5Na' Jesucriston' gonla'ye' re', nake' be'nn lloe' di'll li ke Dios. Nake' be'nn lliarao babane radj be'nn wat ka', na' bill llnebia' yel goten' Le'e. Na' llnebie' yeolol wnebia' lla'a yellrio ni. Na' nllie're' lli'o bzane' kwine', bet ake' Le'e brarj xchene'n, nench na' basre'e lli'o ke da xhinnj benllo. 6Na'llen' ba breje' lli'o nnebia'renlloe', na' gakllo ka to no bxoz, na' sollo wxenra'll-llo Xanllo Diosen'. Le'en gonllo xhen ke chnare, le zokze' llnebie' ke chnare. Ka'n gakchga. 7Nna wiákere kat yede' lo bej na', yeolol be'nne re'e akre' Le'e, rente be'nn ka' baso't Le'e. Na' be'nn zjalla'a toto latj yellrio ni, ka re'e akre' Le'en, na'll yesbell ake'. Kan' ba bnia' na'n gak. Ka'n gakchga. 8“Nada' naka' ka ti'ch di'll nelle, na' ka ti'ch di'll ga llayollen, ka to be'nn bxe bi da bxie', na' wasyollte'n.” Ka ne Xanllo Diosen' be'nnen' nap yel wak xhen na', be'nn zokze, na' ba zokze' kan' bi nna xe yellrion', na' zokze' ke chnare. 9Nada' Juan, ni ke dan' nona' txhen Cristo na', naka' re' txhen llonllo kan' ne Jesús na', na' llnebia' Diosen' lli'o, toze ka llone be'nn ka' lli'o, llsa'kzi' ake' lli'o ni ke xti'lle' na', na' llakrén Jesucriston' lli'o nench llakllo war bi da llak kello. Na' dan' ba bia'a xti'll Diosen' ren dan' ba bia'a da li ke Jesucriston', ke len na' be'x ake' nada' yoa' rill ya gan' re Patmos, gan' nak to yellrio da lli' lo nisda'o. 10Na' to lla nak la'y ke Xanllon', ben Spíritu ke Diosen' bre'da'ora', na' ko'llra' benra' ke to chi'i be'nn bnne zillj kwis. 11Na' golle' nada': —Nada' naka' ka ti'ch di'll nelle, na' naka' ka ti'ch di'll gan' llayollen, ka to be'nn lliarao, na' naktia' ka be'nn za naore. Bzoj to le' yich da ki re'ro'n, na' wse'lo'n rao be'nn ka' lla'a galle yell ka' zjalla'a gan' nbane Asia, gan' lladop ll-llay be'nn ka' llonlira'll nada', yell ka' nzi'i Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, na' Laodicea. 12Na' bayechja' bwia' noxhan' bnne nada', na' bre'ra' gall kandler de ya cha'o dan' nzi'i oro. 13Na' kllol kandler gall ka' bre'ra' to be'nn nak ka be'nnach. Nake' to ra'll tonne ballinten xhnie', na' ngo' lloa' lchoe'n to baydon da nak de ya cha'o dan' nzi'i oro. 14Na' yich yichje'n naken da lliche ka xhi're ka beye. Na' yejrawe'n naken llaktit ka yi' da lla'lnninne. 15Na' nie' ka' llaktiten, bre'ra'n ka to ya da xhoa rao yi' llarjen. Na' chie'n nenen ka ga de to yeo kat yollen da xhen. 16Na' ne'e cha'we na', no'xe' gall berj, na' lo lloe' na', ll-lloj to spad da nla llop la' rawe. Na' lloa'rawe' na' naken llaktit, ka ga nna' will kat nna'n znia. 17Na'll ka bre're'n, byala' xhnie'n bacholra'lltia'. Na'll bli ne'e cha'wen' bxoe'n yichja', na' ne'e: —Bi llebo'. Nada' naka' ka be'nn lliarao, na' naktia' ka be'nn za naore. 18Naka' be'nn nsa'a yel nban. Gota' kana', na' babana' radj be'nn wat ka', na' zokza' ke chnare. Na' no'xa' xhiya ke yel goten', na' xhiya ke gan' llayej be'nn ba got. 19Na' nna' bzoj da ka' ba bre'ro'n, na' di'll ke da ka' llak nna', na' ke da ka' za gak. 20Le nono nna nneze bi zejen ke berj gall ki no'xa' na', na' ke gall kandler de ya cha'o dan' nzi'i oro, na' kin' zejen: berj gall ka' zeje di'll gall be'nne lloe'rene xti'lla'n, gall kwen be'nn ka' lldop ll-llay llonlira'll nada' gan' nbane Asia. Na' ye galle kandler ka' zejen gall kwen be'nn ka' llonlira'll nada'.

will be added

X\