Filemón 1

1Nada' Pablo yoa' rill ya ni, dan' llyixjwe'ra' xti'll Jesucriston'. Timoteon' be'nn lwelljllo na' ren nada' llzojto' rwe', llwapto' rwe' lliox lláketo' rwe' dan' nakllo txhen llonllo xhen Dios na'. 2Na' lekze llwapto' lliox be'nn ka' lldop ll-llay llonlira'll Jesucriston' rillo' na'. Na' leska' rwe' Apia, nako' ka be'nn zanto', na' rwe' Arquipo, llono' neto' txhen llonllo xchin Diosen', leska' llwapto' rwe' lliox. 3Llnnabto' rao Xallo Diosen', na' rao Xanllo Jesucristo gakrenchgue' re', na' wzoa ake' yichjra'llda'oren' so kwezre nbaraz. 4Na' rwe' Filemón, yo'y ras kate lljadinra'lla' rwe' chak llalwilla' Diosen', lloa'a yel llioxken ke'e kan' ba llono' na'. 5Le ba benra' di'llen' kan' nxenra'llo' Xanllo Jesucriston', na' kan' nllie'ro' be'nn lwelljllo ka' be'nn ka' ba nxenra'll Jesucriston'. 6Na' llnnaba' gakrén Diosen' be'nn ka' ba llonlira'll Jesucriston', dan' be'rén akoe' di'll kan' llono' rwe' llonlira'lloe'. Llnnaba' gakrene' leake' nench nnez akre', yeolol da wen na' llon Diosen' lo yichjra'llda'o lli'o nxenra'll Le'e. 7Be'nn bi'che, llawera' na' llakchochra'lla' bnnezra' nllie'ro' be'nn lwelljo' ka' llonlira'll Jesucriston', le llakrén akoe' nench nni't ake' nbaraz. 8Ke len na' dan' naka' postl ke Criston', napa' yel llnebia' nench na' llepa' rwe' bin' llaya'l gono'. 9Zan nakllen wen na' ga'tyoera' rwe', ni ke dan' nllie'ro' Criston', le nada' Pablo ba naka' be'nn gor, na' lekze ka' yoa' rill ya ni, dan' llyixjwe'ra' xti'll Jesucristo na'. 10Na' llnnaba' okré rao rwe', ni ke Onésimo ni, be'nnen' ba nona' ka xhi'nna'. Le chak yoa' lo rill ya nin', broe' bsedre' nench gonlira'lle' Jesucriston'. 11Kana' bi goke' be'nn wen llin wen ko'o, zan nna' ba nake' be'nn wen llin wen ko'o, na' lekze ka' kia' nada'. 12Na' ba llase'le' rao' da yobre, benchgare' kan' llonkzro' nada'. 13Zera'lla' kwis yega'nnrene' nada' nench gakrene' nada', gone' dan' llaya'l gono' chak yoa' lo rill ya ni, dan' llyixjwe'ra' xti'll Jesucristo na'. 14Zan bi lle'nra' bi da gona' to wrazza', le naken ko'o rwe' nne'o akre gona', nench do ra'llo' gono' cha' bi da wen gono', kere no zo wchie're rwe'n. 15Dios na'n be'e latj baza'a Onésimon' rillo'n choll, nench yezore txhen ke chnare. 16Na' nna' bill gonroe' ka llonro' kon to be'nn wen llin ko'o, le nna' ba nake' ka bi'cho' dan' nake' lli'o txhen llonlira'll-llo Xanllo Jesucriston'. Nada' nllie're', na' rwe' llaya'l-ll llie'roe', kere kan' nllie'ro' noteze be'nnach, zan kon kan' nllie'ro' be'nn lwelljo' llonlira'll Xanllo na'. 17Na'llen' cha' llakro' nada' ka to bi'cho', ni ke dan' nxenra'll-llo Jesucriston', bazenia'na'we' kon kan' llonkzro' nada'. 18Na' cha' bi da xhinnj benre' rwe' o cha' bi llba'ye' ko'o, nada' wayixhja'n. 19Kwinkza' nada' Pablo llzoja' da ni, nada' wayixhja' cha' bi da llba'ye'. Na' bitbi nia' dan' llba'yo' rwe' kia', ke dan' ba de yel nban ko'o ke chnare. 20Be'nn bi'che, dan' nxenra'll-llo Jesucriston', lle'nra' gono' dan' llnnaba' ni, ka to okré kia'. Benchga ka soa' nbaraz, le nakllo txhen ren Cristo na'. 21Zoa' beza' wzenayo' kia', na' gonllo' ye ra't ker ka dan' nia' rwe' ni, ke len na' llzoja' rwe'. 22Na' ye to da llnnaba', lle'nra' yedsoa' rillo'n kat yeda' gan' zoren'. Le ba beza' yob yedwia' re', kan' llnnabre rao Diosen' katen' llalwillre' na'. 23Epafras yo'rene' nada' txhen rill ya ni, dan' llyixjwe're' xti'll Xanllo Jesucriston', llwape' rwe' lliox. 24Na' leska' be'nn ka' llakrén nada' rao xchin Diosen', be'nn ka' nzi'i Marcos, na' Aristarco, na' Demas, na' Lucas, llwap ake' rwe' lliox. 25Xanllo Jesucriston' gakrenchgue' re'. Ka'n gakchga.

will be added

X\