Filipenses 3

1Na' nna' re' be'nn bi'cha', llaya'l sollo nbaraz gonlira'll-llo Xanllo Criston', bibi zed llakra' llzoja' re' da yobre, ka da ka' ba bzojkza', le nnezra' da gakrén re'n nia'. 2Lewiá, bi chejle're ke be'nn ka' llon ka bayi'xe, llaral akllre' llon ake' da xhinnj, na' ne ake' llaya'l sore sen dan' nzi'i circuncisión dan' wchoy ra't kwerp kerén'. 3Ke nak Diosen' benne' lli'o Spíritu ke'en. Len naken ka to sen da ba benne' lli'o da nak dogarje da za'k rao Dios. Ke len na' lloe'raolloe' do yichj do ra'll-llo, na' llawello llonlira'll-llo Xanllo Jesucriston', le lli'o bi nxenra'll-llo bi da gone kwinllo ren kwerp kellon'. 4Chenak nada' nxenra'lla' bi da llon kwina', da xhen de da wxenra'lla' chenake. Na' da xhenll de da wxenra'llya'nna' kerke no be'nn yobre. 5Naka' be'nn Israel gorja' rao dialla ke Benjamín, to xhmanzra', bzo ake' nada' sen dan' nzi'i circuncisión. Na' gorja' gan' nne ake' di'll hebreo, le xaxhna' ka' nak ake' dogarj be'nn Israel. Na' bseda' doxhen ley dan' bzoj da Moisésen' kon kan' llzejnie' be'nn ka' nzi'i fariseo ak. 6Na' bnawa' klle'llo leyen', to braya', na' bsa'kzia' be'nn ka' llonlira'll Criston'. Bena' kan' ne leyen' to notno gok bi nne kia'. 7Kana' llakra' da xhen za'k da ka' bena'n, zan nna' ba breja'n yichja', le llakbe'ra' bibi de gonrena'n ka nak ba llonlira'lla' Cristo na'. 8Na' nna' yeolol billre da yobre llakra' bitbi za'ken, le bi lladilen ke ton za'k dan' nombia' Jesucriston'. Le Le'en nake' Xana', na' dan' nllie'ra' Le'en, ba brej yichja' yeolol da ka' bxenra'lla', na' ba nona'n ka beb nench gak gombia' toze Criston'. 9Lle'nra' kwis gaka' Criston' toze, na' lle'nra' nne Diosen' naka' be'nn wen rawe' na'. Na' nnezra' bi llonen nada' be'nn wen dan' llona' dan' llia le' ley dan' bzoj da Moisésen', zan Diosen' ne'e naka' be'nn wen dan' ba nxenra'lla' Cristo na'. Le kon be'nn ka' nxenra'llkze Cristo na', leakze'n billbi do'l ke ake' de, na'llen' nak ake' be'nn wen. 10Na'llen' lle'nra' gombia' Criston', na' gombia' yel wak ke'e dan' nape', ka naken babane' radj be'nn wat ka', na' llsanra'lla' kwina' sa'kzia' kan' bxha'kzi' Le'e na', na' gote'. Ka'n lle'nra' gon kwina' ka to be'nn wat, nench na' bill gona' da xhinnjen'. 11Na' zoa' llbexha' yesbane' nada' radj be'nn wat ka' kat ba gota'. 12Bi nnia' ba nak yichjra'llda'wa' kan' llaya'l gaken na', le bi nna gaken kan' nak ke Xanllo Jesucristo na'. Na' nna' naolla' llona' ga zerao za'kra' nench llina' kan' nak yichjra'llda'o Le'e na', le ke len na' breje' nada'. 13Be'nn bi'che, bi nna yedo'lra' gona' yichjra'llda'wa'n kan' llaya'l gaken na'. To da llona', llsanra'lla' yeolol da ka' ba bena' xhbab za'ken kana', na' nna' ba llwia' da za za're, da gonn Diosen' kia'. 14Ka llon be'nn llyitje llaralre', bi llatra'lle', le lle'nre' gone' gan, leska'n llona' nada' nench do'lra' dan' gonn Diosen' nada' dan' naka' txhen Xanllo Jesucriston'. 15Lli'o ba nxenra'llya'nnllo Xanllo Jesucriston', llaya'l gontezllo xhbab ka da ka' ba bnia' na'. Na' cha' billre xhbab yobre llonre, Dios na'kze wzejnie're' re' chet ka'. 16Na' dan' ba bzejnie' Diosen' lli'o, len llaya'l sotezllo gonllon'. 17Be'nn bi'che, legón kan' llona' ni, na' lewiá kan' llon yezikre be'nn ka' ba bzejnie'to' na', nench gonre kan' llon ake' na'. 18Le ba gollkza' re' da zan ras, na' nna' to bella' llnia'n da yobre, zjani't be'nn zan llwie akre' Criston' be'nnen' bzane yel nban ke'e, gote' le' yay cruzen'. 19Wllin lla kweyi' be'nn ka' chras, be'nn ka' kon lli' yichj ake', llawé akre' ye'j gao akze' kerke da we'rao ake' Diosen'. Llawé akre' we'e ake' di'll ke da llaya'l gak akre' zdo', na' lli' yichj ake' chraoze da llak yellrio nize. 20Zan lli'o ba naken yellinllo yebá, le ganna' ba nak rall-llo. Le yebá na' za'a Xanllo Jesucriston', be'nnen' nak wasrá kello. 21Kana' yeche'e kwerp kellon', le naken to da llbeyi', na' wayone'n to da cha'o, da nak ka ke Le'e na'. Na' gone'n ka', le nape' yel wak llnebie' yeolol da zjadé.

will be added

X\