San Mateo 8

1Be'nn zan zanao Jesúsen' kan' bayetje' rao ya'n. 2Na' to be'nn llak yillwe' dan' ne lepra jabi'ye' rawe'n, na' bche'k xhibe', na'll lle'e Le'e: —Xana', cha' lle'nro', wakse waka'o yillwe' kia' ni. 3Na'll le blite na'a Jesúsen' bdane' le'e, lle'e le'e: —Lle'nkzra', bayak. Na'll le bayakte ka nak yillwe'n llake'n. 4Na'll lle Jesúsen' le'e: —Notno ye'o ka'. Byej jawiá bxozen' nench re're' ba bayako'. Na' be'e dan' llaya'l we'we' dan' bne da Moisésen' ka', nench na' yeyako' yall rao ley na'. Ka' ben nench yeolol be'nne nnez akre' ba bayako'. 5Ka bllin Jesúsen' gan' nzi'i Capernaum, le bllinte to xan be'nn waka'a ya be'nn Roma, jatile' Le'e, na' go'tyoere' Le'e, 6lle'e Le'e: —Xanto', be'nn wen llin kia'n de'e rilla'n llake' yillwe', nat nia'ne'e, na' ll-llayrawe' kwis. 7Na'll lle Jesúsen' le'e: —Sa'rena' rwe' yeyone'. 8Na' xan waka'a yan' lle'e Le'e: —Xanto', bi naka' be'nn za'k sa'reno' nada' rilla'n, ganniteze bnne, na' wayakte be'nn wen llin kia'n. 9Nada' zo be'nn llnebia' nada', na' lekze ni't be'nn waka'a ya kia' llnebia' ake'. Kate llepa' toe': “Byej”, na' llejte', na' kate llepa' ye toe': “Da”, na' le lledte', na' kate llepa' be'nn wen llin kia'n: “Da ni gono'”, na' le llonte'n. 10Na' ka bene Jesúsen' xti'll xan waka'a yan', na'll babanre', na'll lle'e be'nn ka' nao Le'en: —Da lin' nia' re', ni to be'nn Israel bi nna gonlira'll ake' nada' ka be'nn ni. 11Na' ni nia' re', be'nn zan be'nn za'k doxhen yellrio, lljalle'rén ake' txhen xozxta'ollo Abraham na', Isaaken' ren Jacoben' gan' llia Diosen' llnebie'. 12Zan ka nak be'nn ka' llaya'l so ren Diosen' chenake, leake'n yese'le' lo gabil gan' nake xchole, yesbell ake' to gaoxoxj lay ake'. 13Na'll lle Jesúsen' xan waka'a ya ka': —Ba gok wayejo', ba bayakte be'nn wen llin ko'on kon kan' benlira'llo'n ba gok. Na' le bayakte be'nn wen llin ke xan waka'a ya ka'. 14Na'll byej Jesúsen' rill Pedron', na' bre're' xhna' no'r ke Pedron' de'e yoe' da la res. 15Jesúsen' bdane' ta'k be'nn we'en, le ballachte da lan'. Na'll le bayaste no'ren' bsinie' da bdao ake'. 16Na' betj lle' na', bllin be'nn zan gan' zo Jesúsen', na' nche'e ake' be'nn zan be'nn yo' daxi'o yichjra'llda'o ake'. Na'll to bnneze Jesúsen', le ballojte daxi'o ka', na' leska' bayone' yeolol be'nn llak billre yillwe' da'o. 17Ka'n bene' nench gok kan' llia xti'll Diosen' dan' bzoj da Isaíasen' kana', nen: “Le'en yeke'e yel ll-llayrao kello, na' yeke'e yeolol yillwe' kellon'.” 18Jesúsen' bre're' ba bllin be'nn zan nechj ake' Le'e, na'll golle' be'nn ka' non Le'e txhen na' nench la'y ake' ye chla're nisda'on. 19Na' blloj to be'nn llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen', le jabi'yte' rao Jesúsen' lle'e Le'e: —Maestro, wza'rena' rwe' kon gateze chejo'. 20Na'll lle Jesúsen' Le'e: —Be'z ka' zo ga llallín akba' lltas akba', na' ba ka' zo xir dá rao lla, llia xo'nn akba', zan nada', naka' Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, bitbi zo ga yezi'ra'lla'. 21Na'll blloj ye to be'nn zejrén Jesúsen' txhen, na' lle'e Le'e: —Xana', zga'tek benn latj wkwa'cha' xa'n kate gate', na'll nnawa' rwe'. 22Na'll lle Jesúsen' le'e: —Da nnao nada', bkwa'nn be'nn wat ka', wkwa'chze lwellj be'nn wat ka'. 23Na'll Jesúsen', le byo'te' lo barcon' ren be'nn ka' non Le'e txhen na'. 24Na't ka zejen lo nisen', bzorao dá to be' xhen, na' ren nisda'on bzorao yitjen, na' ba llayoll nis lo barcon', na' ba tas Jesúsen'. 25Na'll basbán ake' Le'e, lle ake' Le'e: —¡Xanto', basrá lli'o, ba llbeyi'llo! 26Na'll lle Jesúsen' leake': —¿Bixchen llebrizre? ¿Bi llonlira'llre nada'? Na'll byase' balwille' be'n ren nisda'on, na'll le blle'lliten. 27Na' be'nn ka' non Jesúsen' txhen na', babán akre' kan' bene'n. Na'll lle lwellj ake': —¿Noxha be'nnen' lla? Rente kaze be', na' ren nisda'o na' llzenayen ke'e. 28Na' balline' ye chla' nisda'on gan' lli' rall be'nn Gadara ka'. Na' jatil chop be'nne Le'e, be'nn yo' daxi'o yichjra'llda'o ake'. Be'nn ki ba zo aktekze' latj gan' lljakwa'ch ake' be'nn wat ka', na' ba llraydo ake' kon no lldeze ganna', nollno llakse te do tnezen'. 29Na'll besia' ake', lle ake' Jesúsen': —¿Bi de ko'o kone neto'? Rwe' Xhi'nn Dios dogarje. ¿Za'o zadsa'kzi'o neto', rencha' bi nna llin lla keto' yellayraoto'? 30Na' kwitze llasdá zan kuch ak, llao akba'. 31Na'll go'tyoe daxi'o ka' Jesúsen', lle aken Le'e: —Cha' ka' yebejo' neto' yichjra'llda'o be'nn ki, benn latj wayejto' gan' zjalla'a kuch ka'. 32Na'll lle Jesúsen' leaken: —Wakse, lewayej. Na'll balloj aken yichjra'llda'o be'nn ka', na' zjayakdon gan' lla'a kuch ka'. Na'll bayetjnninn kuch ka' le' ya' gan' lla'a akba'n, na' jalla'a akba' lo nisda'on, na' got akba' we'j akba' nis. 33Na' be'nn ka' llap kuch ka', bre'e akre' kan' goken, baxhonnj ake', na' jayell ake' be'nn rao yell ka' kan' goken, na' kan' ba bayak be'nn ka' byo' daxi'on. 34Na'll yeolol be'nn ka' lla'a yellen' jatil ake' Jesúsen', na'll ka bre'e akre' Le'en, go'tyoe akre' Le'e waze'e rall aken'.

will be added

X\