San Mateo 28

1Ka bde lla nba'nne, bal dmion' María Magdalena ren María be'nnen' ye to, byej ake' jawiá ake' gan' bkwa'ch ake' Jesúsen'. 2Na' le bxho'te, le to angl ke Xanllon' betje' yebán', na' blline' bke'e yej dan' nsej lloa' brojen', na' bllie' rao yejen'. 3Llaktit kwis nake lloa'rawe'n, ka'kze ga llep yes, na' xhara'ne'n naken llich kwis ka beye. 4Na' ka bre'e be'nn ka' llapen', to bxhiz akze' blleb ake' bacholra'll akte'. 5Na' anglen' lle'e no'r ka': —Bi llebre, nada' nnezra' llayirjre Jesúsen', be'nnen' bda'a ake' le' yay cruz na'. 6Nollno llra' ganni, ba babane' radj be'nn wat ka' kan' bnekze'. Ledá ke, lewiá gan' bro' ake' Le'en. 7Sete lelljayak, lelljadixjwe' be'nn ka' nak Jesúsen' txhen, ye akre' ba babane' radj be'nn wat ka'. Na' ye akre' wyoblle yellín Jesúsen' Galilean', kerke leake', na' Galilea na' re'e akre' Le'e. Kan' bne Dios na' badtixjwe'ra' re'. 8Na'll le baza'te no'r ka' lloa' brojen', do lleb akze' na' llawé akre', zjayakdoe' jadixjwe' akre' be'nn ka' non Jesúsen' txhen kan' gok na'. 9Na' ka zjayake' na', ballay akre' Jesúsen' tnez. Na'll bwape' leake' lliox. Na'll bche'k xhib ake' rawe'n, na' bde'l ake' nie'n, na'll be'rao ake' Le'e. 10Na'll lle Jesúsen' leake': —Bi llebre lelljadixjwe' be'nn lwelljllo ka', llaya'l lljake' Galilean' nench re'e akre' nada'. 11Na' chak zjayak no'r ka' yellen', bal waka'a ya ka', be'nn ka' bdap gan' bkwa'ch ake' Jesúsen', jayake' yellen', na' jadixjwe' akre' bxoz wnebia' ka' doxhen kan' goken. 12Na'll badop bxoz wnebia' ka', ren be'nn gor brao ka' llnebia' yell Israelen', na' be'e ake' di'll akre gon ake', kan' lloe' waka'a ya ka' di'll gok na'. Na'll be'e ake' waka'a ya ka' mell xhen. 13Lle ake' leake': —Cha' no nnab akren' gok, na' ye aktezre' tlle'lre ka tasre na', badrej be'nn ka' non le'e txhen na' kwerp ke'en lo broj na', na' jaro' ake' Le'e ga yobre. 14Na' cha' ba bene be'nnen' llnebia'n di'll ki, neto' llje'rentoe' di'll nench bibi gon akre' re'. 15Na' bxhi'i waka'a ya ka' mell dan' be'e ake' leake'n, nench ben ake' kon kan' goll ake' leake' na'. Na' to nna' lla, nna ne ake' yeolol ka bne waka'a ya ka', doxhen gan' lla'a be'nn Israel ka'. 16Na' be'nn chnej ka' nak Jesúsen' txhen, jake' Galilean' rao ya' gan' golle' leake' ka'. 17Na' ka bre'e akre' Jesúsen', be'rao ake' Le'e kwis. Na' ye bale' bi llejle' ake' cha' Le'en. 18Na'll zej Jesúsen' gan' ze ake' na', na' lle'e leake': —Ba ben Diosen' rao na', doxhen yel llnebia' dan' de yebá na', na' yellrio ni. 19Ke len na' lechej, lelljased lelljaroe' be'nn ka', yeolol yell nench gonlira'll ake' nada'. Na' lewchoa ake' nis, nench wroe'n ba llonlira'll ake' Xallo Diosen', na' Xhi'nne' Jesucristo na', na' ren Spíritu ke'e na'. 20Na' lewroe' lewsed akre', nench gon ake' yeolol dan' ba golla' re' na'. Nada' zorenkza' re' yeo lla, na' ka'kze sorenkza' re' yeyollte yellrio ni. Ka'n gakchga.

will be added

X\