San Mateo 21

1Ka ba ll-llin ake' Jerusalén na', na' byej ake' yell dan' nzi'i Betfagé, gan' zo ya' gan' nzi'i Ya' Olivos. Na'll bse'l Jesúsen' chop be'nn ka' non Le'e txhen na', 2lle'e leake': —Lechej yell dan' lli' kwite ka'le, na' kat llinre na', na' re're to burr no're da'ba' yay, na' rente to xhi'nnba'. Na' lewsell akba', na' lewche'e akba' ganni. 3Na' chet ka' no bi ye re', na' leyé ake': “Xanto' na'n yalljre' leakba'. Kat yeyoll na' le yedsán aktetoba'.” 4Gok da ki nench bzoa di'll kan' bzoj be'nnen' be'e xti'll Dios kana', bne'e: 5Goll be'nn ka' ni't gan' nzi'i Sión na': “Lewiakero', ba za'a rey kerén', be'nn maxh da'o nake', na' llie' ko'll to burr da'o, xhi'nn bayi'x ban' lloa' yoa'.” 6Na'll byej be'nn ka' yell da'on, na' ben ake' kan' goll Jesúsen' leake'. 7Na'll bache'e ake' burren' rente xhi'nnba' da'on gan' ze Jesúsen', na'll bxoa no xha ake' ko'llba'n, na'll bllia Jesúsen' ko'llba'n. 8Be'nn zan kwis ben ake' Jesúsen' xhen, na' bchirj no xha ake' tnezen', nench brej burren' len, na' ye bale' bchoy ake' no xho'z yay, na' bni't ake'n tnezen'. 9Na' be'nn ka' lliarao, ren be'nn ka' nao ko'llre, llosia' ake' ne ake': —¡Be'nn za'k be'nn ni, nake' xhi'nn dialla rey David! ¡Nak la'y be'nnen' za'a ganni, be'nn bse'l Xanllo Dios! ¡Dowe'rao Diosen'! 10Na' ka byo' Jesúsen' Jerusalén na', yeolol be'nn ka' lla'a yellen' llabán akre', na'll ne ake': —¿Noxha be'nnen' bra' ni lla? 11Na'll be'nn ka' za'rén Jesúsen', balli'i ake' xti'll ake'n, goll ake' leake': —Be'nn nin' Jesús, be'nn za'a yell Nazaret gan' nbane Galilea, na' lloe' xti'll Dios. 12Jesúsen' byoe' lia' yoda'o braon', na'll bachache' yeolol be'nn ka' llo't, na' be'nn ka' lla'o. Na'll bllixe' gan' nkwa'a be'nn ka' mell dan' llcha'a ake'n, na' bllo'nne' gan' llbe' be'nn ka' llo't plom da'o. 13Na'll lle'e leake': —Nyoj xti'll Diosen': “Rilla'n, naken yo' ga llaya'l yelwill be'nn nada'”, na' re' ba nonren ka broj ke be'nn wan. 14Na'll zjak be'nn lchol ka', na' ren be'nn xhinnj ka' rawe'n, na'll bayone' leake'. 15Bixha bxoz wnebia' ka', na' ren be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen', ka bre'e akre' yel wak dan' llon Jesúsen', goklla'a ake' kwis, na' leska' blla'a ake' ka ben akre' besia' bida'o ka' lla'a do lia' yoda'o ne akbe': “¡Be'nn za'k be'nn ni, nake' xhi'nn dialla rey David!” 16Na'll lle ake' Jesúsen': —¿Zenro' bin' bne bida'o ka'? Jesúsen' ballie' xti'll ake'n, golle' leake': —Bénkzera'. ¿Bi nna wrabre kan' nyoj xti'll Diosen'? Nen: Ba beno' nench xkwi'd ka', ren bda'on nna lla'll, llon akbe' rwe' xhen kwis. 17Na'll balloje' gan' lla'a be'nn ka', na' baze'e yellen'. Na' lle' na', go'ye' gan' nzi'i Betania. 18Na' tzir bateyó, bago' ake' nez zjayake' Jerusalén na' da yobre. Na' bdon Jesúsen'. 19Na' bre're' to yay higo zon lloa' nezen', na' jawie' cha' llian daxhix. Na' bibi llian, xhla'yzen' llia. Na' golle' yayen': —Billbi daxhix kwiakzo'. Na'll le byechte yayen'. 20Na'll babane be'nn ke'e ka' non Le'e txhen na', ka bre'e akre' kan' goken, na'll ne ake': —¿Akre goken le byechte kaze yayen'? 21Na'llen' lle Jesúsen' leake': —Da li nia' re', cha' gonlira'llre Diosen', na' bi gakgánere, wakse gonre kan' bena' na', na' yech yayen', na' lekze wak yere ya' ni: “Kwas ganni, na' jasó lo nisda'o na'le”, na' wakse kan' nneren'. 22Na' cha' gonlira'llre Diosen', biteze da nnábere Diosen' kat yelwillren', gonnkze'n. 23Na'll Jesúsen' byeje' yoda'o braon' da yobre. Na' ka llroe' llsedre' be'nn ka' lla'a na', le jabi'yte bxoz wnebia' ka', na' ren be'nn gor brao ka', llnebia' yell Israelen', bnnab akre' Le'e: —¿Bi yel llnebia' napo' llono' da ki? ¿No benn yel llnebia'n llono'n? 24Na'll balli'i Jesúsen' xti'll ake'n, lle'e leake': —Leska' nada' dekze to da nnabra' re'. Cha' yelli're xti'lla'n, na'll nnia' bi yel llnebia'n llona' da ki. 25Lennechk, ¿noxha bse'l da Juan be'nnen' bchoa be'nne nis? ¿Diosen' bse'l le'e, o cha' be'nnachen'? Na'll lle lwellj ake': —Cha' yelloe' Diosen' bse'l le'e, na' ye'e lli'o: “¿Bixchen ke byejle're ke'e cha'?” 26Na' bi gak yelloe' be'nnachen' bse'l le'e, le yeololte be'nne lla'a do ganni llejle' ake' Diosen' bse'l da Juan na', be'e xti'lle'n, na' nxholl bi gon akre' lli'o. 27Na'll balli'i ake' xti'lle'n lle ake' Le'e: —Bi nnézeto'. Na'll lle Jesúsen' leake': —Leska' nada' bi yepa' re' bi yel llnebia'n llona' da ka'. 28Na' Jesúsen' lle'e leake': —Lewayakbe'chk bi zejen dan' yepa' re' ni: To be'nne bzo chop xhi'nne', na' golle' tobe': “Xhi'nna', lle'nra' chejo' nna' lla, lljeno' llin gan' nazllo lba uvas ka'.” 29Na'll llebe' le'e: “Ka'a, bi cha'a.” Na' bdere bayátebe', na'll byejbe'. 30Na'll byeje' gan' zo xhi'nne'n ye to, na'll lle'ebe' kan' gollkze' bi bi'chbe' na'. Bi na' le bchebtebe' llebe' le'e: “Wakse, na' cha'a.” Na' bi byejbe'. 31Lennechk, ¿norbe' bi ki chop ben kan' gokra'll xabe'n? Na'll lle ake' le'e: —Bi nell na'. Na'll lle Jesúsen' leake': —Ka naksen. Di'll likze nia' re', be'nn wachixhj ka', na' no'r re'e ka', wyobll wzenay ake' ke Diosen' nnebie' lo ra'llda'o ake' kerke re'. 32Ka nak da Juan be'nnen' bchoa be'nne nis, badsorene' re' ganni, na' bdixjwe're' re' kan' llaya'l gonre. Na' bi byejle're ke'e. Na' be'nn wachixhj ka', na' ren no're re'e ka' byejle' ake' ke'e. Bixha re', kate gokbe're kan' ben be'nn ka' ba byejle' ake' ke'e, na' bi bayátere da xhinnj kerén' chejle're ke'e. 33’Lewzenay ke ye to di'll we'rena' re' ni. Bzo to be'nn goze' chkwe' xhen lba uvas rao yellrio ke'en, na' bzechje'n re'je. Na' bencha'we' to ga wsie' uvas ka'. Na'll bene' ye to da nak sibe ga lljakwa'a be'nn ka' gap ake' lba uvas ka'. ’Na' bkwa'nne' yellrion' rao na'a be'nn yezie' bi dan' we'en na', na'll bze'e zeje' zi'te. 34Ka bllin lla yezi'i ake' dan' goz ake' na', bse'le' be'nn wen llin ke'e ka' gan' lla'a be'nn ka' none' rallna'a lba uvas ka', nench yezi'i ake' ra't ka to dan' llaya'l yezie'n. 35Bixha be'nn ka' nak rao na'a len na', be'x ake' be'nn ka' bse'le'n, toe' bdin ake' yay, ye toe' bet ake', na' ye toe' bchekw ake' le'e yej. 36Na'll bse'l xan ake'n be'nn zanll ka be'nn nell ka', na' lekze ka' ben akre' be'nn ka'. 37’Na'll bse'le' xhi'nnkze', llakre' xhi'nne' na', wap akebe' bara'nne. 38Bixha be'nn ka' nak rallna'a lba uvas ka', ka bre'e akre' xhi'nne'n, na'll lle lwellj ake': “Be'nn ni yega'nn ren yellrio ke xe'en kat gate'. Lecho'o lljetlloe' nench yega'nnrenllon lli'o.” 39Na'll be'x ake' le'e, babej ake' le'e gan' lla'a lba uvas ka', na'll bet ake' le'e. 40Bayoll be'e Jesúsen' di'll ka', bne'e: —¿Akxha llákere gon xan yellrion' ke be'nn ka', bkwa'nnrene' lba uvas ke'e ka' kat yellinkze kwine'? 41Na'll balli'i ake' xti'lle'n ne ake': —Be'nn wen da xhinnj ka' gote', na' bi yeya'chra'lle' leake', na' yeyone' yellrion' rallna'a be'nn yobre be'nn gon wen, yeyoe' ake' le'e ka to da llaya'le'. 42Na'll lle Jesúsen' leake': —¿Bi nna wrabre kan' nyoj xti'll Diosen'? Nen: Yej dan' bi byo'ra'll be'nn wen yo' ka', gonrén ake' llin, len na' ba naken yej skin. Da nan' ben Xanllo Diosen', na' naken da yebánello kwis. 43Ke len na' llepa' re', re' bi llzenayre ke Dios, kwej yichje' re', na' kweje' be'nn yobre be'nn wzenay ke'e, nench nnebie' yichjra'llda'o ake'. 44Ka nak yejen', noteze be'nn yale' rawen wachje', na' chet ka' bix yejen' ko'lle', wchochjten le'e. 45Na' ka bene bxoz wnebia' ka', na' ren be'nn fariseo ka' di'llen' be'e Jesúsen', gokbe'e akre' ke leakse'n bne'e ka'. 46Na'll gokra'll ake' go'x ake' Le'e, na' blleb ake' bi gone be'nn ka' leake', le be'nn lla'a rao yell na'n, ba byejle' ake' ke'e, nake' be'nn lloe' xti'll Dios.

will be added

X\