San Mateo 19

1Bayoll bne Jesúsen' yeolol da ki, na'll baze'e gan' nbane Galilean', na' bala'ye' ye chla're yeo Jordán na', byeje' gan' nbane Judea. 2Na'll be'nn zan zanao Le'e, na' bayone' be'nn we'e ak. 3Na'll bale be'nn fariseo ka' jake' gan' zoe' na', gokra'll ake' kwej ake' Le'e di'll nench na' ga't da wakw ake' Le'e xhia chole, na'll lle ake' Le'e: —¿Wak yera'a to be'nn ren no'r ke'en, be'nn nchayna'rene', cha' bi llazra'lle' kan' llon no'r ke'en? 4Na'll lle'e leake': —¿Bi nna wrabre kan' nyoj xti'll Diosen'? Llian kan' bxhe yellrion', na' ben Diosen' be'nn nelle to be'nn byio na' ye to no're. 5Na'll bne'e: “Be'nn byio na', wsanra'll xaxhne'e nench sorene' no'r ke'e na', na' llop ake' gak ake' ka toze be'nne.” 6Na' ka' bill nak ake' chope', ba nak ake' toz be'nne. Ke len na' be'nn ba bko'd Dios bi gak yela'a be'nnach leake'. 7Na'll goll ake' Le'e: —Cha' ka' naken cha', ¿bixchen bne da Moisésen', kat to be'nne yera'rén no'r ke'en, llaya'l chas to yich da we'e no'r ke'en nench we'n di'll ba bara'a ake'n? 8Na'll lle Jesúsen' leake': —Benn da Moisésen' latj yera'rén no'r kerén', le llwie' yel kan' nak yichjra'llda'o war keré na'n, na'llen' bne'e ka'. Le kan' ben Diosen' be'nn nell ka', bi nnello gokra'lle' yera'a ake'. 9Na' nada' llepa' re', noteze be'nn llara'rene' no'r ke'en, na' cha' bibi do'l de ke no'ren' darene' be'nn yobre, na' llchayna'rene' ye to no'r yobre, rebze llone' ka be'nn llzoa xto. Na' noteze be'nn byio yechayna'rene' no're be'nn bsanra'll be'nn ke'en, rebze da xhinnjen' llonkze' ka dan' llonkze be'nnen' darén xho'r be'nne. 10Na'll be'nn ka' non Jesúsen' txhen lle ake' Le'e: —Cha' ka' naken ke be'nn byio ren no'r ke'en, wenkre chenak bi wchayna'a akse'. 11Na'll lle'e leake': —Kere yeolol be'nne chejnie' da ni, toze be'nn ka' ba bzejnie' Diosen' bi zejen na'. 12Zjani't be'nn ka', ka llarj akte' bi lle'n akre' wchayna'a ake'. Na' ni't ye bal be'nn llaga'nn ka'ze, ni ke be'nn yobre. Leska' ni't ye bal be'nn bi llchayna'a ake', lle'n akre' gon ake' xchin Diosen' be'nnen' zo yebá llnebie'. Lewzenay ka dan' ba bnia'n cha' Diosen' ba bene' chejnie're. 13Na'll jwa'a ake' bida'o ak rao Jesúsen' nench wxoa ne'en yichj akbe', na' nnabe' rao Dios gakrene' leakbe'. Bixha be'nn ka' non Le'e txhen na', bdil ake' be'nn ka' nche'e bida'o ka'. 14Na'll lle Jesúsen' leake': —Lewe'e latj yed bida'o ka' rawa' ni, bi wllonre, le be'nn ka' nak ka bida'o kin', leake'n nak Diosen' txhen be'nnen' llnebia'. 15Na'll bayoll bxoa ne'en yichj bida'o ka', benla'ye leakbe', na'll baze'e. 16Na' bllin to be'nn we'o gan' zo Jesúsen', na' lle'e Le'e: —Maestro, rwe' nako' be'nn wen, ¿Bi da wen llaya'l gona' nench ga't yel nban zejlikane kia'? 17Na'll lle Jesúsen' le'e: —¿Bixchen lle'o nada' be'nn wen? Toze be'nn wen na' zo, Le'en nak Dios. Cha' lle'nro' ga't yel nban zejlikane ko'o, llaya'l gono' kan' ne Diosen'. 18Na'll bne'e: —¿Bixha da ka'? Na' Jesúsen' golle' le'e: —Bi goto' be'nne, bi tareno' xho'r be'nne, na' bi kwano', bi chirjo' di'll wenra'll ke lwelljo'. 19Bdap bara'nn xaxhna'o, na' bllie' be'nn lwelljo' kan' nllie're kwino'. 20Na'll lle be'nn we'on Jesúsen': —Yeololte da ki ba bena', ka nna naka' bida'ote. ¿Bixha nna yallj gona' nna'? 21Na'll goll Jesúsen' le'e: —Cha' lle'nro' gako' kan' lle'ne Diosen', jaye't yeolol da de ko'o, na' mell dan' go'to'n na', be'en be'nn ya'ch, na'll ga't yel wnia' ko'o yebá, na'tell yedo' nnao' nada'. 22Na' ka bene be'nn wnia'n kan' goll Jesúsen' le'en, gokre' kwis, zayeje' le yel wnia' xhen na' nape'. 23Na'll lle Jesúsen' be'nn ka' non Le'e txhen na': —Da li llepa' re', bni' kwis naken ke to be'nn wnia', we'e latj nnebia' Diosen' yichjra'llda'we'. 24Ni yepa' re' da yobre, sétere te to bayi'xe ban' nzi'i camello lo nay ye'chich, kerke to be'nn wnia' we'e latj nnebia' Diosen' yichjra'llda'we'n. 25Na'll be'nn ke'e ka' non Le'e txhen na', llabán akre' kan' bne'en, na' lle ake' Le'e: —¿Noxha yerakzen' cha'? 26Jesúsen' bwie' leake', na'll golle' leake': —Be'nnachen' bi gak gone'n, zan Dios na' wak gone' yeololte. 27Na'll lle Pedron' Le'e: —Neto' ba bsanra'llto' yeolol da de keto' nench naoto' rwe'. ¿Bixha da wen ga't keto' nna' cha'? 28Na'll goll Jesúsen' leake': —Da li nia' re', nada' Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, kat yekob Diosen' yellrio ni, na' nada' kwia' nnebia' kan' llnebia' Dios be'nnen' llia yebán'. Na' re' chllinn na', kwe're kwita'n nnebia're, na' gonre yel koxchis ke chllinn kwen be'nn ka' nak be'nn Israel. 29Na' noteze be'nne ba bsanra'll rille', bi'che', zane', xaxhne'e, xho're', xhi'nne', na' yellrio ke'e dan' llzenaye' kia'n, Diosen' wayoe' le'e ka do to gayoa (100) ras, ka yeolol da ka' bsanra'lle' na'. Na' leska' ga't yel nban zejlikane ke'e. 30Na' be'nn zan, nak ake' ka be'nn lliarao nna', wllin lla kat yeyak ake' ka be'nn za'a xhante, na' be'nn ka' nak ake' ka be'nn za'a xhante nna', leake'n yeyak ake' ka be'nn lliarao.

will be added

X\