San Mateo 14

1Ka llan' llnebia' be'nnen' re Herodesen' gan' nbane Galilean' benre' di'll kan' llze ke Jesúsen'. 2Na'll golle' be'nn wen llin ke'e ka': —Be'nn nin' Juan be'nnen' bchoa nis babane' radj be'nn wat ka', na'llen' llak llone' yel wak ki. 3Bne Herodesen' ka' le le'en golle' be'nn ka' be'x ake' Juan na', na' bchej ake' nia'ne'e, na' bro' ake' le'e lo rill yan'. Bene' ka', xto'l Herodías be'nnen' nak xho'r bi'che' be'nnen' re Felipe. 4Le goll Juan na' le'e: —Bi llaya'le soreno' xho'r bi'cho'n. 5Herodes na', gokra'lle' gote' Juan na', na' bi bayaxhjre', bllebe' be'nn ka', le be'nn zan be'nn yell llejle' ake' ke Juan na', lloe' xti'll Dios. 6Na' ka btil Herodesen' iz, ben ake' lnni, na'll xhi'nn Herodíasen' bi no're bllojbe' bya'be' rao be'nn zan ka'. Na'll bayazra'll Herodesen' kwis kan' bya' bi no'r we'on. 7Na'll bzoe' Diosen' wie' bi da gone' ke'e, cha' bi we'e bi no'r we'on kon biteze nnábebe' le'e. 8Na'll bko'yele xhna'be'n lebe' nench yebe' Herodesen': —Yichj Juan be'nnen' llchoa nis na', bennen ganni, na' wllia'on to lo ye'nn nllirje. 9Na' reyen' gokre' kwis kan' goll bi no'r we'on le'en, le ba bzoe' Diosen' rao be'nn zan ka' we'ebe' kon biteze da nnábebe' le'e, na'llen' benchaze' dan' bnnabbe'n. 10Na'll golle' be'nn ka' wchoy ake' yen Juan na', lo rill ya gan' yoe'n. 11Na' bllia ake' yichje'n to lo ye'nn nllirje, na' be'e ake'n bi no'r we'on, na' jaye'be'n xhna'be'. 12Na'll be'nn ka' non Juan na' txhen jaxhi'i ake' kwerp ke'en, na' jakwa'ch ake'n. Na'telle jayake' gan' zo Jesúsen' jayell ake' Le'e kan' goken. 13Ka bene Jesúsen' kan' gok ke da Juan na', na'll le baza'te', bayoe' to lo barco zayeje' to latj dach ga nollno lljannao Le'e. Bixha be'nn ka' zjalla'a yell ka' zjalli' lloa' nisda'on, ka bnnez akre' ka', na'll bza'a ake' rall ake'n zjak kon nia' ake' jatil ake' Jesúsen'. 14Ka ballín Jesúsen' lloa' nisda'on, bre're' lla'a be'nn zan, na'll baya'chra'lle' leake'. Na' bayone' be'nn we'e ke ake' ka'. 15Na'll ka ba llen will, jak be'nn ka' non Le'e txhen rawe'n, lle ake' le'e: —Zello to latj ga bibi de, na' ba nak ba wlle'. Base'lchaz be'nn ki nench lljayake' yell da'o ka' lli' awlloze lljadirj ake' da ye'j gao ake'. 16Na'll lle Jesúsen' leake': —Bi llaya'l lljayake' ka'ze, re' lewe'e ake' da gao ake'. 17Na'll lle ake' Le'e: —Ga'yze yet xtir kellon' de, na' ye chop belya'. 18Na'll lle'e leake': —Lelljaxi'n ganni. 19Na' le gollte' be'nn ka' blle' ake' rao yi'xen'. Le bxhi'te' yet xtir ga'y ka' ren belya' ka' ye chope, na' le bwiate' le' yebáre be'e yel llioxken ke Dios, na'll bxhoxhjen be'e be'nn ka' non Le'e txhen na', nench bdislas ake'n bdao be'nn ka'. 20Yeolole' bdao berj aktere'. Bayoll na' batop ake' dan' baga'nnen, na' goken ye chllinn llom da ka' baga'nnen da goxhj ka'. 21Na' be'nn ka' bdaon' nak ake' ka do ga'y mir be'nne byio, llakze kere no'r ka' ren bida'o ka'. 22Bayoll na', le gollte' be'nn ka' non Le'e txhen na', wlla'a ake' lo barcon' nench kwiarao ake' wla'y ake' ye chla're nisda'on, chak baga'nn Le'en, base'le' be'nn zan ka' zjayake'. 23Bayoll base'le' be'nn ka', bayepe' to rao ya' ga balwille' Diosen' to wraze, na' ka golen', toze' ze'e rao ya'n. 24Na' barcon' dan' zjalla'a be'nn ka' bse'len, ba zjazén ka do kllol nisda'on, le zebraz ll-lli'y nisen' len, llas lljata' nisda'on, ka naken dá be'n zban. 25Na' ka do bal-llen bayetj Jesúsen' ya'n, na'll zeje' gan' zjak be'nn ka' non Le'e txhen na', na' zeje' kon nie' to rao nisda'oze. 26Na' ka bre'e akre' Le'en, le blleb ake', besia' ake' ka zeje' rao nisda'on. Na'll ne ake': —¡Da ya'jen' llre'llo! 27Na'll le balwillte Jesúsen' leake', bne'e: —¡Leyewé, nada'n, bi llebre! 28Na'll le gollte Pedron' Le'e: —Xanto', cha' rennro' rwe'n, bne yeda' gan' ze'o rao nisen'. 29Na'll lle Jesúsen' le'e: —Da cha'. Na' le bllojte Pedron' lo barcon' zejze' gan' ze Jesúsen' rao nisda'on. 30Bixha ka bre're' dá be'n res, na' bllebe' na' bzorao llaze' lo nisen'. Na'll besie' lle'e Jesúsen': —¡Xana', basrá nada'! 31Na' le bzete ta'k Jesúsen' bayo'xe' le'e, na'll lle'e le'e: —¿Bixchen bi benlira'llo', na' gokganro' nada'? 32Na' kate bayo' Jesúsen' ren Pedron' lo barcon', le blle'llite be'n. 33Be'nn ka' zjalla'a lo barcon' bche'k xhib ake' rao Jesúsen' ben ake' Le'e xhen, ne ake': —Dogarjkze Xhi'nn Dios rwe'. 34Bayoll na' bla'y ake' nisda'on, na'll bllin ake' gan' nzi'i Genesaret. 35Kate bayombia' be'nn Genesaret ka' Jesúsen', bdislas ake' di'llen' yeolol yell da'o ka' zjalli' awlloze nench bnnez akere' ba bllin Jesúsen' rall ake'n. Na' be'nn ka' lla'a yell ka', bche'e ake' yeolol be'nn we'e ka' rawe'n. 36Na' go'tyoe akre' Le'e we'e latj go'x ake' la ra'tze xhnie' xhe'en, na' yeolol be'nn ka' be'x len le bayak akte'.

will be added

X\