San Mateo 11

1Ka bayoll bzejnie' Jesúsen' be'nn chllinn ka' non Le'e txhen na', baze'e ganna', na' byeje' yell ka' zjalli' do na', jaroe' jasedre' xti'll Diosen' be'nn ka' zjalla'a ganna'. 2Bixha Juan be'nnen' bchoa nis, ba yoe' lo rill yan'. Benre' di'll, ka yeolol dan' llon Criston'. Na'll bse'l Juan na' chop be'nn ka' non le'e txhen na', gan' zo Jesúsen', 3Jannab akre' Le'e: —¿Rwe'n nako' be'nnen' bexhto' wse'l Diosen', cha' ye to be'nn yobren' kwexhto'? 4Na'll lle Jesúsen' leake': —Lelljayak, na' lelljayell Juan na' doxhen dan' ba bre're na', na' da ka' ba bénere na'. 5Be'nn lchol llare'e akre', be'nn xhinnj lladá ake', be'nn llak yillwe' dan' ne lepra llayak ake', be'nn kwell ba llayén akre', na' be'nn wat ba babán ake', na' be'nn ya'ch da'o ka' llzenay ake' Di'll Wen ke Diosen'. 6¡Nbaraz ke be'nnen' bi llakganre', na' yezikre llejle' kia'! 7Na' ka ba zjayak be'nn ka' bse'l Juan na', na'll be'rén Jesúsen' be'nn ka' ndopen' xti'll Juan na', lle'e leake': —¿No be'nnen' jawiare latj dachen'? ¿To be'nn nak ka yia da zo lle' da le llta be'? 8¿Akre nake' kan' jawiare? ¿Nake' ra'll cha'o? Ka be'nn ka' zjanak ra'll cha'o, zo ake' yo' wen kwis, ka no rill be'nn wnebia'. 9¿Noxhan' jawiakzre cha'? ¿To be'nn lloe' xti'll Diosen'? Da li lloe' xti'll Diosen', na' ni yepa' re', za'klle' ka noteze be'nn lloe' xti'll Dios. 10Ke be'nn ni nyoj le' xti'll Diosen', llian: Nada' Dios, wse'la' to be'nn kwiarawe' rao', we'e xti'llo'n nench yewe' xhnneze gan' te'o na'. 11Da li nia' re', nollre no be'nnach nna chas, be'nn nakll be'nn brao ka Juan na', be'nnen' bchoa be'nne nis. Na' nna' noteze be'nn llzenay ke Dios, nench nnebia' Diosen' yichjra'llda'we'n, la'kze nake' be'nne le zeraoze be'nne bibi za'ke, gaklle' be'nn braoll ka Juan na'. 12’Kan' bzorao Juan na' bdixjwe're' xti'll Diosen', na' bchoe' be'nne nis bllinte nna', be'nn zan llon ake'n ga zerao za'k akre', nench yedo'l akre' yel llnebia' ke Diosen'. 13Kana'ten' bzoraon bllinte kan' bra' Juan na', ley dan' bzoj da Moisésen', na' dan' bzoj be'nn ka' be'e xti'll Diosen', bzejnie'n lli'o ka nak yel llnebia' ke Diosen'. 14Na' xti'll Diosen' dan' nyoj llian yed ye to be'nn yedyén kan' ben Elías, be'nnen' be'e xti'll Diosen' kana'. Ka' llian ke Juan na', kon cha' chejle're. 15Re' zo nayre, lewzenay xti'lla' ni. 16’¿Notek ka wsa'kra' re' lla'a nna' lla? Wsa'kra' re' ka bida'o ak zjalla'a lao ya'a, na' lle lwellj akbe': 17“Ba bkwellto' bllej, na' bi bya're, na' ba belto' da llon nya'chraz, na' ni ke bllellzre.” 18Juan be'nnen' bchoa nis, bi we'j bdaocha'we' ka lle'j llao nollre be'nne, na' bnere ke'e: “Daxi'o yo' be'nnen'.” 19Na' ka nak nada' Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, na' llre're lle'j llawa' kwasro, na' nere kia': “Le lle'j llaoxen be'nnen', na' llone' txhen be'nn wachixhj ka', ren yezikre be'nn wen da xhinnj ka'.” Zan zjalla'a akse be'nn llzenay ke Diosen'. Leake'n llroe' akre' kan' nak yel si'n ke Diosen'. 20Na'll be'e Jesúsen' xti'll be'nn ka' lla'a yell ka', gan' bene' zan da yebán akre'n, na' bdile' leake' dan' bi llayat akre' ke da xhinnjen' non ake'n, na'll bne'e: 21—¡Nya'chraz ke re' be'nn Corazín! ¡Na' nya'chraz ke re' be'nn Betsaida! Chenake broe'ra' be'nn ka' ni't yell ka' nzi'i Tiro, na' Sidón yel wak kia'n ka dan' ba broe'ra' re', batna' ba bayechj ake' banao ake' Diosen' chenake, na' llak ake' to ra'll gasj da nak ze'ch, na' llwazj kwin ake' no de da llroe'n ba bayat akre' chenake. 22Na' nia' re', kate llin lla gak yel koxchis ke yeolol be'nne, da xhenll yellayraore kerke be'nn Tiro, na' be'nn Sidón ka'. 23Na' re' be'nn Capernaum, llákere ba zekzre yebá, ga lle'le gor waza'le' re', ga yellayraore. Chenak bena' da yebane be'nn ka' blla'a gan' nzi'i Sodoman' kan' ba bena' raore ni, bayat akre' xto'l ake'n chenake, na' bi blleyi' yell ke ake'n chenake. 24Nia' re', gakll keré ye ra't ka ke be'nn Sodoma ka', katen' llin lla gak yel koxchis ke yeolol be'nn ka'. 25Na'll balwill Jesúsen' Diosen', bne'e: —Lloe'rawa' rwe' Dios Xa, rwe'n llnebia'o yebá na' yellrion', bkwa'cho' da ki, bi byejnie' be'nn si'n ka' len, na' broe'ro'n be'nn ya'ch be'nn nak nexjra'lle. 26Beno' ka' Xa, le ka'n gokra'llo' rwe'. 27Na' golle' be'nn ka' lla'a na': —Yeololte da de, Xa'n ba bene'n rallna', na' nono nombia' Xhi'nne'n, toz Xa' na'n nombie' Le'e, na' nono nombia' Xa'n, toz nada' nak Xhi'nne' nombie', na' kon no llbeja' nada' llroe're' kan' nak Xa'n. 28Ledá gan' zia' ni, yeololtere ba lljaxa'kra'lle, na' noa're dan' nak ka to yoa' zi'. Na' nada' gonna' ka yezi'ra'llre. 29Legón nada' txhen, lewsed kan' nia' ni, le nada' naka' be'nn xate be'nn nexjra'lle, na' ka' yezi'ra'll yichjra'llda'oren'. 30Dan' nia' gonre na', bi naken bni', naken ka to yoa' da bi naktek zi'.

will be added

X\