San Marcos 8

1To lla ka badop be'nn zan kwis, na' be'nn ka' bi de da gao ake', na' Jesúsen' goxhe' be'nn ka' non Le'e txhen na', lle'e leake': 2—Llaya'chra'lla' be'nn ki, ba gok chonn lla lla'rén ake' lli'o, na' bibi de gao ake'. 3Na' cha' yese'l ake' ka'ze, nxholl chaz ake' da xchol do tnez, le bal ake' za'a ake' zi'te. 4Na'll lle be'nn ka' Le'e: —¿Ga llélello da gao yeolol be'nn ki? Gan' zollo ni naken to latj dach ga bibi dekze chras. 5Na'll bnnabre' leake': —¿Bale yet xtir no'xre? Na'll lle ake' Le'e: —Gallen. 6Na'll golle' be'nn zan ka' kwe' ake' rao yo, na'll bxhie' gall yet xtir ka', na' be'e yel llioxken ke Dios; na'll bzorawe' llxhoxhjen, na'll be'e be'nn ka' non Le'e txhen na', na' leake' jalek ake' ga'a yet xtir ka' rao be'nn zan ka'. 7Leska' de ye to chop bel da'o ak, na' benla'yeba', na' be'eba' leake' nench bdis akeba'. 8Ka gok bdao ake', berj aktere' kwasro, na' batop ake' da la'o ka' baga'nne, na' goken ye gall llom. 9Na' be'nn ka' bdaon', nak ake' ka do tap mire. Bayoll na', na'll base'e leake'. 10Na' bayoe' lo barco ren be'nn ka' non Le'e txhen na', ballín akte' gan' nbane Dalmanuta. 11Na' be'nn ka' nzi'i fariseo bzorao ake' lla'dyi' ake' Le'e di'lle, llnnab ake' gone' to yel wak da yebán akre', na'll re'e akre' cha' da li zerén Diosen' Le'e. 12Na' Jesúsen' gokre' to lo ra'llda'we', bne'e: —¿Bixchen llnnabre to da re'tere nench nnézere cha' Diosen' bse'l nada'? Di'll li nia', bi wroe'ra' re' dan' llnnabren'. 13Na' bkwa'nne' leake', na' bayoe' lo barcon' zayeje' ye chla're nisda'on. 14Be'nn ka' non Jesúsen' txhen gonra'll ake' go'x ake' da gao ake', ti'chga yet xtir no'x ake' lo barcon'. 15Na'll lle Jesúsen' leake': —Lewiá ke si'rizre kwa binn ke be'nn fariseo ka', na' be'nn ka' llon txhen Herodes na'. 16Na'll bzorao lloe'rén lwellj ake' di'll, ne ake': —Dan' bi no'xllo yet xtir na'n ne'e ka'. 17Na' Jesúsen' gokbe're' ka di'llen' lloe'rén lwellj ake'n, na' lle'e leake': —¿Bixchen lloe're di'll ke dan' bi no'xre yet xtir na'? ¿Bi nna chejnie're bi zejen dan' nia' ka'? ¿Nchole yichjra'llda'oren'? 18¿Zote raore, na' bi llre're? ¿Zote nayre, na' bi llénere? ¿Bi lljadinra'llre kan' ba broe'ra' re' yel wak kia'n? 19Kan' bwawa' ga'y mir be'nne ren ga'yze yet xtir, ¿bale llom da la'o batopre? Na'll lle ake' Le'e: —Chllinnen (12). 20—Leska'n kone gall yet xtir na', bwawa' tap mir be'nne. ¿Bale llom da la'o batopre? Na'll ne ake': —Gallen. 21Na'll lle'e leake': —¿Bi nna chejnie're kan' nia'? 22Ka bllin ake' gan' nzi'i Betsaida na', le jwa'a akte' to be'nn lchole rawe'n, na' go'tyoe akre' Jesúsen' cha' kane' le'e. 23Na'll le be'xte' ta'k be'nn lcholen', na' breje' le'e yell. Na' btope' xhe'n rawe'n, na'll bxoa ta'ke'n yichje', na' llnnabre' le'e cha' llre're' ra'te. 24Na' be'nnen' nak be'nn lcholen' lle'e Le'e: —Llre'ra' be'nn ka' nak ake' ka yay, na' za'a ake'n. 25Na'll bda'a ta'k Jesúsen' rawe'n da yobre, na' bene' nench bare're', na' gok bare're' kwasro. 26Na' base'le' le'e rille', lle'e le'e: —Bi lljada'o lyell, na' notno we'reno' di'll kan' bayona' rwe'n. 27Na' le byejte Jesúsen' ren be'nn ka' non Le'e txhen yell da'o ka' zjalli' do gan' nbane Cesarea de Filipo. Ka zjake' tnez na'n, bnnabre' be'nn ka' nao Le'en: —¿Bi ne be'nn ka' noxha nada'? 28Na'll balli'i ake' xti'lle'n lle ake' Le'e: —Bal ake' ne ake' rwe'n Juan be'nnen' bchoa nis. Na' ye bal ake' ne ake' Elíasen'. Ye bale' ne ake' nako' to be'nn ka' be'e xti'll Diosen' kana'. 29Na'll lle'e leake': —¿Bixha ne re'? ¿Noxha nada'? Na'll lle Pedron' Le'e: —Rwe'n Cristo be'nn bse'l Diosen'. 30Na'll golle' leake', nono we'rén ake' di'll chat Le'en Cristo. 31Ka bzorao Jesúsen' bzejnie're' leake' kan' gak ke'en, lle'e leake': —Dekz de wsa'kzi' ake' nada', naka' Be'nn Gorj Radj Be'nnach. Be'nn gor brao ke be'nn Israel ka', na' bxoz wnebia' ka', na' ren be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen', bi cho'ra'll ake' nada', na' got ake' nada', na' wayón lla na', wabana'. 32Kwasro llzejnie're' leake' kan' gak ke'en. Na'll brej Pedron' Le'e radj be'nn ka', bzorawe' dile' Le'e dan' ne'e ka'. 33Na' Jesúsen' bayechje' llwiateze' be'nn ka', benre' Pedron' znia lle'e le'e: —¡Babi'y ka'le, llonzo' ka llon daxi'ore! Bi llbek yichjo' dan' lle'ne Dios, llbek yichjzo' dan' lle'ne be'nnachre. 34Na'll goxhe' be'nn ka' non Le'e txhen, na' yezikre be'nn ka' nao Le'en, na' lle'e leake': —Noteze be'nne cha' lle'nre' gake' nada' txhen, llaya'l wsanra'll kwine', na' gone' ka to be'nn noa' cruz ke'e, na' nawe' nada'. 35Noteze be'nn lle'nre' yesrá yel nban ke kwine' yellrio ni, wnite'n, na' noteze wnit yel nban ke'en ni kia' nada', na' ni ke xti'lla' na', le'en ga't yel nban zejlikane ke'e. 36¿Bixha za'ken na', cha' to be'nne gone' gan doxhente da de rao yellrio, na' kweyie', bi ga't yel nban zejlikane ke'e? 37¿Bi kone ga'we' yel nban na'? 38Noteze be'nne cha' waye're' ni kia' nada', leska' ke xti'lla'n rao be'nn wen da xhinnj ka' lla'a nna', be'nn ka' ba bsanra'll Dios, leska' nada' Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, waye'ra' ke be'nn ka' katen' yeda' nsa'a yel banez ke Xa' Diosen' kate yedrena' angl ke'e ka'.

will be added

X\