San Marcos 3

1Gok ye to ka byo' Jesúsen' to lo yoda'o ke be'nn Israel ka', na' lli' to be'nn nxho'n chla' ne'e. 2Bal be'nn ka' lli'nao ake' cha' wayón Jesúsen' le'e to rao lla nba'nne, nench ga't da lljatao ake' xhia rao koxchis ka'. 3Na'll lle Jesúsen' be'nnen' nat ta'ke'n: —Bzollá, na' bze radjllo ni. 4Na'll lle'e be'nn ka': —Lennechk, ¿de latj gonllo da wen o cha' gonllo da xhinnj rao lla nba'nne? ¿Wak yesrallo be'nne o cha' we'llo latj kwiayie'? Na' be'nn ka' ka ben akre' ka', to blle' akze' llize, billbi bne akse'. 5Jesúsen' bwie' leake' znia, le gokya'chre' ka nak bi llejle' ake' ke'e. Na'll lle'e be'nnen': —Bli na'on. Na' bli na'a be'nnen', le bayakten. 6Na' ka ballach be'nn fariseo ka', bzorao lloe' ake' di'll ren be'nn ka' non txhen Herodes na', akre gon ake' got ake' Jesúsen'. 7Jesúsen' ren be'nn ka' non Le'e txhen na', bro' ake' nez jake' lloa' nisda'o, na' be'nn zan be'nn Galilea ka' bnao Le'e, na' ren be'nn Judea. 8Na' be'nn za'k Jerusalén, na' be'nn za'k gan' nzi'i Idumea, na' be'nn za'k chla' yeo Jordán, ren be'nn za'k gan' nzi'i Tiro, na' gan' nzi'i Sidón, ka nak bnnez akre' yel wak ka' llone'n, be'nn zan jake' gan' zoe'n. 9Na'll goll Jesúsen' be'nn ka' non Le'e txhen na', gon ake' xhnid to barco ga choe' nench ke wchi'd be'nn zan ka' Le'e, 10le be'nn zan kwisen' bayone', na' yeolol be'nn yo' yillwe' jabi'y ake' to llbiacha' ake' Le'e, ka nak lle'n akre' kan ake' Le'e. 11Na' be'nn ka' yo' daxi'on, ka llre'e akre' Le'en, llche'k xhib ake' na' daxi'o ka' llosia' aken ne aken: —Rwe'n nako' Xhi'nn Dios. 12Na' Jesúsen' benre' daxi'o ka' znia nench bi we'e aken di'll non' nake'. 13Bde na', byeje' to rao ya', na' goxhe' bal be'nn jake' gan' llie'n. Ka bllin ake' rawe' na', 14breje' chllinn (12) be'nne nench gon ake' Le'e txhen, na' wse'le' leake' chixjwe' akre' xti'lle'n. 15Na' be'e leake' yel llnebia' nench wayón ake' be'nn we'e, na' wabej ake' daxi'o yo' yichjra'llda'o be'nn ak. 16Ki re be'nn chllinn ka': Simón be'nnen' bsie' Pedro. 17Jacobo ren Juan be'nn bi'che'n, nak ake' xhi'nn Zebedeo, na' bsie' leake' Boanerges, da ni lle'nen nen be'nn llon ka yi' bzi'o kat llachjen; 18na'll Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo na' Tomás, Jacobo xhi'nn Alfeo, Tadeo, na' Simón, be'nnen' ben txhen be'nn ka' nzi'i cananista, 19na'll Judas Iscariote, be'nnen', ka bllin lla, bene' Jesúsen' rallna'a be'nn ka' llwie Le'e. Bayoll na' ballín ake' yo'. 20Yo' na' bdop be'nn zan kwis da yobre, ni ke llakze kwe' ake' gao ake'. 21Ka bene bi'ch lwellje' ka' kan' llaken, jake' gokra'll ake' wache'e ake' Le'e, le llak akre' bije zo yichjra'llda'we' wen na'. 22Na' be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen', be'nn ka' za'k Jerusalén na', bne ake': —Beelzebú dan' llnebia' daxi'o ka', noe'n Le'e yel wak, na'llen' llabeje' daxi'o ka' yichjra'llda'o be'nne. 23Na'll goxh Jesúsen' leake', na' lle'e leake': —¿Akxha gon dan' llnebia' daxi'o ka' wabej kwine? 24Cha' to yell naken chopre, lldilrén lwellj ake', wllin lla kwiayi'n. 25Cha' to lo yo' dil ake' nak ake' chopre bi sibia ake', wllin lla wara' lwellj ake'. 26Na' cha' daxi'on dil ren lwellje naken chopre, sete wlliayi' kwine chet ka'. 27’Nono gak cho' lo yo' ke to be'nn war, na' sie' bi da de ke'e. Zga'tek lle'nen wcheje' le'e, na'llen' gak sie' bi da de ke'e. 28’Da li nia' re', biteze bi da xhinnj gon be'nn ka', na' bi da zban ne ake', de yel llazi'xhen ke ake'. 29Zan cha' nne ake' ke Spíritu ke Diosen', bi wazi'xhenkze Diosen' ke ake', xhia xhen llia be'nn ka' gon ka' ke chnare. 30Bne'e ka' le leake'n bne ake', daxi'on yoe'. 31Na' llakte ka'n, kat bllin xhne'e ren bi'che' ka', na' bze akte' lia'te, na' bse'l ake' be'nne gaxhe' Jesúsen' cheje' gan' ze ake'n. 32Na' be'nn ka' nechj Le'en, goll ake' Le'e: —Xhna'o ren bi'cho' ka' ze ake' ganni, llayirj ake' rwe'. 33Na' ballie' xti'll ake'n, lle'e leake': —¿Noxhan' nak xhna'? ¿Non' nak bi'cha'? 34Na'll bwie' be'nn ka' lli' nechj Le'en, na' bne'e: —Be'nn kin' xhna', na' bi'cha'. 35Le yeolol be'nn ka' llon kan' lle'ne Diosen', leake'n nak bi'cha', zana' na' xhna'.

will be added

X\