San Marcos 16

1Ka bde lla nba'nne María Magdalena na' ren María xhna' Jacobo na' ren Salomé, we'o ake' da la' xhix nench lljawat ake'n kwerp ke Jesúsen'. 2Na' nna nakte nnaxte lla dmion' zjake' lloa' ban', le llra'te will bllin ake'. 3Na' zjake' tnez lle lwellj ake': —¿Noxha waka'a yejen' dan' da'a lloa' ba na'n? 4Bixha ka bllin ake' na'n, bre'e akre' ba lli' yej xhen na' ka'le. 5Ka byo' ake' lo ba na'n, bre'e akre' to be'nn llaban llie' chla' cha'ore, na' nake' to ra'll tonne llichen' kwis, na'll to blleb akze'. 6Na'll lle'e leake': —Bi llebre, Jesús be'nn Nazaret na'n llayirjre, be'nnen' bda'a ake' le' yay cruzen'. Ba babán be'nnen', nollno xhoa ganni, lewiá ke gan' bxhoe'n. 7Lelljayell be'nn ka' non Le'e txhen na' ka', ren Pedro na', ba za lliarao Jesúsen' zayeje' Galilea, ganna' re're' kan' bnekze' na'. 8Na'll baza'do ake' lloa' ban' blleb ake' kwis, notno llalwill akse' le zebraz lleb ake'. 9Ka nak babán Jesúsen' zir dmio na', zga'tek María Magdalena na', broe'rawe', no'ren' babeje' gall daxi'o. 10Na' le'e le jatixjwe'tere' be'nn ka' yela' bnao Jesúsen', le lla'a ake' llakya'ch akre' bell ake'. 11Ka nak ben akre' nbane', na' ba bre'e no'r ka' Le'e, na' bi byejle' ake'. 12Bde gok ki, chop be'nn ka' non Jesúsen' txhen zjake' lyi'xe, na' Jesúsen' broe'rawe' leake', nlla're kan' broe'rawe' be'nn ka' to kwen. 13Na' leake' jatixjwe' akre' be'nn ka' yela', na' ni ke byejle'ze be'nn ka' ke ake'. 14Ka bde gok ka', na'll broe'rawe' yeolol be'nn chnej ka', ka lli' ake' llao ake'. Na'll benre' leake' znia yel yichjra'llda'o war ke ake'n, le bi llejle' ake' ke be'nn ka' bre'e Le'en kan' babane'n. 15Na'll lle'e leake': —Nna' chejre doxhen yellrio lelljatixjwe' xti'lla'n rao yeolol be'nne. 16Be'nn ka' wxenra'll ake' nada', na' choa ake' nis, leake'n yerá. Zan be'nn ka' bi wxenra'll ake' nada' kweyi' ake'. 17Be'nn ka' wxenra'll nada', wroe' akre' yel wak kia'n, da ki gon ake': kone ra'a nada', yebej ake' daxi'o yo' yichjra'llda'o be'nne, na' nne ake' to di'll kobe. 18La'kze cha' go'x ake' bel znia, bibi góneba' leake', la'kze ye'j ake' da nak zi got leake', bibi gak akre', wxoa ta'k ake' yichj be'nn we'e, na' wayakte be'nn we'e ka'. 19Xanllo Jesúsen', bayoll be'rene' leake' di'll ki, zayeje' yebá, na' jallie' kwit Diosen'. 20Na' be'nn ka' non Le'e txhen na', bllach ake' jatixjwe' akre' xti'lle'n do gateze. Na' Xanllon' gokrene' leake', ben ake' yel wak nench byejle' be'nn ka' nakse xti'lle'n da li. Ka'n gakchga.

will be added

X\