San Marcos 12

1Jesúsen' bzorao llzejnie're' leake', llsa'krebre' da ka' ne'e: —To be'nn goze' lba uvas, na' bzechje'n re'je, na' bene' to ga wsie' uvas ka', na' bene' to yo' sib ga lljasé be'nn gap len. ’Na'll bkwa'nne' yellrion' lo na'a be'nn wia ake'n de achj wej, na'll broe' nez zeje' zi'te. 2Kate bllin lla wachib ake' uvas ka', base'le' to be'nn wen llin ke'en nench lljaxhie' ka to da llaya'le' na'. 3Na' be'nn wen llin ka' be'x ake' le'e, ben ake' zi' ke'e, na' base'l ake' le'e bibi bayoe' ake' le'e. 4Na'll xan yellrion' bse'le' be'nn yobre; leska' bda'a ake' le'e yej, ben akte' we'e yichje', ye to chi'i bchachrén ake' le'e. 5Na'll base'lkze' be'nn yobre, na' leska' bet akte' le'e. Na'll base'le' be'nn zan, leska' bal be'nn ka' ben ake' zi' ke ake', na' ye bale' baso't ake'. 6’Na' zo ye to xhi'nn kwine' bi ti'che nllie're' kwis, na' bayoll na', lle'n ke lle'nre' bse'lebe' ne'e: “Xhi'nna' ni wap akjebe' bara'nne.” 7Bixha be'nn ka' nlan lba uvas ka', ka bre'e akre' xhi'nne'n, na'll lle lwellj ake': “Be'nn nin' xhi'nn xan re'jen', lebe' yega'nn ren dan' de ke xabe'n, ledá gotllobe' na' gak dan' kello.” 8Na'll bzap akebe', bet akebe', brej akebe' lo re'jen' jaza'l aktebe' ko'llre. 9Na'll Jesúsen' bnnabre' leake': —¿Akre ka llákere? ¿Akre gon xan yellrion' ke be'nn ka'? Chej kwine' wlleyie' ke be'nn wen llin ka', na' yeyone' yellrion' rallna'a be'nn yobre. 10’¿Bi nna wrabre kan' nyoj xti'll Diosen'? Nen: Yej dan' bi byo'ra'll be'nn wen yo' ka', gonrén ake' llin, len na' ba naken yej skin. 11Da ni ben Xanllo Diosen', na' naken zi yebánello. 12Na'll gokra'll ake' go'x ake' Le'e, ka bayejnie' akre' ke leake'n be'e di'llen' nak ka'; na' blleb ake' be'nn yell, na' bsan ake' bibi ben akre' Le'e, na' zjayake'. 13Na' bse'l ake' bal be'nn fariseo ka', na' ye bal be'nn ka' non txhen Herodes na', nench lljalej ake' di'll lloa' Jesúsen', na' ga't da lljataorén ake' xhia. 14Ka bllin ake' gan' zoe'n, na'll lle ake' Le'e: —Maestro, nnézeto' nako' be'nn lloe' di'll li, bi llzi'o lloa' xti'll be'nnach, na' toz ka llonro' yeolol be'nne, na' llroe'ro' lixhej kan' zej xhnnez Diosen'. ¿Llonen bien chixhjto' da llnnab be'nnen' nak le zeraoze wnebia', be'nnen' llia Roma? ¿Wyixhjto'n o cha' bi chixhjto'n? ¿Bi ka nezo' rwe'? 15Na' le bayakbe'tere' kere do ra'll ake'n llnnab akre' Le'e, na'll lle'e leake': —¿Bixchen lle'nere kwejre nada' di'lle? Lewroe'chk nada' to xhmellren'. 16Na'll broe' akre' Le'e ton, ka bre're' mellen', na'll lle'e leake': —¿Noxha raon' da'a le' mell ni? ¿No ran' nyoj le' ni? Na'll lle ake' Le'e: —Ke César, be'nnen' llnebia'n. 17Na'll lle Jesúsen' leake': —Da nak ke César lewayoe'n le'e; na' da llaya'l we're Dios, lewe'n Dios. Na' llabán akre' kan' ballie' xti'll ake'n. 18Na'll be'nn saduceo ka' jake' rawe'n. Na' be'nn ki ne ake' bi de yebán be'nn waten', na'll bnnab akre' Le'e: 19—Maestro, da Moisésen' bzoje' cha' to be'nn byio gate', na' baga'nn no'r ke'e, na' nono xhi'nn ake' bzo, na' be'nn bi'ch be'nn wat na', llaya'l yezie' no'r wazeb na', nench nni't xhi'nn dialla ke bi'che'n. 20Na' bzo gall bi'ch ake, be'nn nelle bchayne'e, na' le gotte' nono xhi'nne' bzo. 21Be'nn wllope na', le bazi'te' no'ren', na' leska' le gotte' nono xhi'nne' bzo. Na'll bazi'i be'nn wyonne na' le'e, lekze ka' gok ke'e. 22Na' ka' gok ke toto be'nn ka' bzorén no'ren' bayate be'nn gall ka', na' ni toe' bi bzo xhi'nn ake' wasa't ake', bayoll na' gotrén no'ren'. 23Bixha kat yebán be'nn wat ka', ¿nore' gak xhyio no'ren', le yeolol be'nn gall ka'n bzorene'? 24Jesúsen' ballie' xti'll ake'n: —Llakchíxere le bi llejnie're kan' ne xti'll Diosen', na' bi nnézere akren' nake yel wak ke Diosen'. 25Kat yebán be'nn wat ka', bill wchayna'a ake', ni ke we'e akze' xhi'nn ake' wchayna'a akbe', le gak ake' ka angl be'nn lla'a yebá. 26Ka nak dan' nnabre cha' yebán be'nn wat ka', ¿bi nna golre dan' bzoj da Moisésen' gan' llian kan' balwill Diosen' le'e to lo yay ye'che da lleye? Lle'e le'e: “Nada' naka' Dios be'nn lloe'rao Abraham, na' Dios be'nn lloe'rao Isaac, na' Dios be'nn lloe'rao Jacob.” 27Le Diosen' bi nake' Dios ke be'nn wat, nakse' Dios ke be'nn ban. Na'llen' nia', ni ke llejnie'zere dan' neren'. 28To be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen' ze'e llzenaye' ka lloe'rén Jesúsen' be'nn ka' di'lle, na' gokbe're' kwasro balli'i Jesúsen' xti'll ake'n, na' bnnabre' Le'e: —¿Noren' nakll da brao dan' nllia Diosen' bia'a gonllo rao yeololten? 29Na'll goll Jesúsen' le'e: —Da nin' da nak da lliarao rao yeololte dan' nllia Diosen' bia'a gonllo: “Re' be'nn Israel, lewzenay, toze Xanllo Diosen' nake'. 30Na' llie'ro' Xanllo Diosen' do yichj do ra'llo'.” Da na'n da nakll lliarao gonllo. 31Na' da wllopen' ka rebze naksen: “Llie'ro' be'nn lwelljo' kan' nllie' kwino'.” Billre bi de da nakll lliarao ka da ki. 32Na'll ne be'nnen' llsedre ke leyen': —Wakse, maestro, da wen kwis kan' ne'on. Toze Diosen' nakse, nollno llra' ye to ka Le'e. 33Na' llie'lloe' do yichj do ra'll-llo, na' llie'llo lwelljllo ka nllie' kwinllo, za'kllen kerke da gotllo no bayi'x, na' wzeylloba' we'raollo Dios. 34Jesúsen' gokbe're' ballie' xti'lle'n kwasro, na'll lle'e le'e: —Kere da xhen yalljen nench Diosen' nnebie' yichjra'llda'on. Na' nollno bayaxhjkze billre da nnab akre' Le'e. 35Jesúsen' llzejnie're' be'nn ka' lla'a llyo' yoda'on, lle'e leake': —¿Bixchen neze be'nn ka' llsedre ke leyen', Criston' nake' xhi'nn dialla ke rey David? 36Rencha' kwinkze Daviden' bne'e kon ka bzejnie' Spíritu ke Diosen' le'e: Xanllo Dios golle' Xana'n: “Blle' kwita'n ni, na' gona' yeolol be'nn ka' llwie' rwe'n, wxhexj yichj ake' wzenay ake' ko'o.” 37Cha' kwinkze Daviden' ne'e nake' Xane', ¿akxha gak nello Criston' nake' xhi'nn dialla ke Daviden'? Le kwin Daviden' golle' le'e: “Xana'.” Be'nn zan be'nn yell llazra'll ake' llzenay ake' xti'lle'n. 38Rawe llzejnie' Jesúsen' be'nn ka', na'll lle'e leake': —Lewiaya'nn kan' llon be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen', llawé akre' llak ake' to ra'll tonne da cha'o, na' gap be'nne leake' bara'nne do lao ya'a. 39Na' leake' ll-lan ake' kwe' ake' ga llbe' be'nn brao lo yoda'o ka', na' leska' llon ake' do ga llak wao. 40Na' llka'a ake' rill no'r wazebe, na' da llde' akre', scha llze ake' kate llalwill ake' Diosen' nechkze ten ka'ze. Da xhen da de sa'kzi' be'nn ka' kan' llon ake'n. 41Ka lli' Jesúsen' kwite ga llia gan' llgo' ake' mell ke yoda'on, na' llwie' ka llgo' be'nn ka' mell, be'nn zan be'nn wnia' ka' llgo' ake' da xhen. 42Ka bllin to no'r wazebe, na' nake' no'r ya'che, broe' chop mell da'o da bibi za'ktek. 43Na'll goxh Jesúsen' be'nn ka' non Le'en txhen na', lle'e leake': —Di'll li llepa' re', ka no'r wazeb ni, nake' be'nn ya'ch da'o, da xhenll za'k dan' broe'n kerke da bro' be'nn ka' yela'. 44Le be'nn ka' bro' ake' da ba bago'nne, zan ka nak no'ren', rao yel ya'ch ke'en be'e ka da lallibe de ke'e.

will be added

X\