San Marcos 10

1Bde na', bza'a Jesúsen' Capernaum, na' byeje' gan' nbane Judea, bala'ye' ye chla' yeo Jordán na'. Na' da yobre bllay be'nn zan kwis gan' zoe'n, na' bzorawe' llzejnie're' leake' kan' llonkze'. 2Na' bal be'nn fariseo ka' jabi'y ake', na' llnnab akre' Le'e cha' naken wen be'nn ka' nchayna'a wsan no'r ke ake'. Lle ake' Le'e ka', le lle'n akre' kwej ake' Le'e di'll nench akre nne'e. 3Jesúsen' lle'e leake': —¿Akxha ne ley dan' bzoj da Moisésen'? 4Na'll bne ake': —Da Moisésen' be'e latj wsanra'll lwellj ake', na' chaste to yich we'n di'll bara'a ake'. 5Jesúsen' ballie' xti'll ake'n, lle'e leake': —Yel yichjra'llda'o zid keré na'n, be'e da Moisésen' latj gonre ka'. 6Zan da nell ka bxhe yellrion', “Diosen' bene' be'nn byio ren no're.” 7Ke len na' bne'e: “Be'nn byio yere'e kwit xaxhne'e, na' sie' no're, 8na' chop ake' gak ake' ka toze be'nn.” Na'llen' bill nak ke ke ake', ba nak ake' toze be'nne. 9Ke len na', be'nn ba bko'd Diosen', bi gak yela'a be'nnach leake'. 10Ka ballín ake' yo' na', be'nn ka' non Le'e txhen na', bnnab ake' da yobre kan' goll be'nn ka' Le'en. 11Na'll lle'e leake': —Noteze be'nn cha' wsanra'll xho're', na' sie' ye to no'r yobre, da xhinnj xhen na' llone' ke xho're', llonkze' ka be'nn zo xto. 12Leska' no'ren' cha' wsanra'll xhyiwe', na' sie' ye to be'nn yobre, leska' llonkze' ka be'nn zo xto. 13Na'll jwa'a ake' bida'o ak rao Jesúsen' nench kane' yichj akbe', na' be'nn ka' non Le'e txhen na', ben akre' be'nn ka' znia. 14Ka bre'e Jesúsen' kan' llon ake'n, goklle'e leake', na' golle' leake': —Lewe'e latj yed bida'o ka' rawa' ni, bi wllonre; le be'nn ka' nak ka bida'o ki, leake'n nak Diosen' txhen be'nn llnebia'. 15Da li nia' re', noteze be'nne cha' bi gone' ka llon bida'o ki nxenra'll akbe' nada', ni ke gakze' gake' Diosen' txhen be'nnen' llnebia'. 16Na'll bde'le' toto bida'o ka', bxoa ta'ke'n yichj akbe'n, na' benla'ye' leakbe'. 17Ka bro' Jesúsen' nez, zejdo to be'nn we'o jache'k xhibe' rawe'n, na' llnnabre' Le'e: —Maestro, nako' be'nn wen kwis, ¿akre gona' nench ga't yel nban zejlikane kia'? 18Jesúsen' golle' Le'e: —¿Bixchen llezo' nada' be'nn wen? Nono be'nn wen llra', toze Diosen' nak be'nn wen. 19Rwe' nnezkzro' bin' ne Diosen' gonllo: “Bi tareno' wde wdere no're, bi gako' be'nn wen xhia, bi kwano', bi wxoa'o da xhinnj ko'll be'nne da bi bene', bi siye'o, bdap bara'nn xaxhna'o.” 20Na'll lle'e Le'e: —Maestro, yeolol da ki llona' ka nna naktia' xkwi'dte. 21Na'll Jesúsen' bwie' le'e, llakre' le'e, lle'e le'e: —Ye toze da yallj gono'; bayej jaye't yeolol da de ko'o, na' mell dan' go'to'n na', be'en be'nn ya'ch, na'll ga't yel wnia' ko'o yebá, na'tell yedo' nnao' nada'. 22Bixha ka benre' ka', gokre' kwis, zayeje' llakre', le nake' be'nn wnia' kwis. 23Na'll bayechj Jesúsen' bwie' be'nn ka' nechj Le'en, na' lle'e be'nn ka' non Le'e txhen na': —¡Bni' kwis naken ke to be'nn wnia', we'e latj nnebia' Diosen' yichjra'llda'we'! 24Na' be'nn ka' non Jesúsen' txhen na', llabán akre' kwis kan' bne'en, na' bne Jesúsen' ye to, lle'e leake': —Re', xhi'nna', bni' kwis naken ke be'nn ka' nxenra'll yel wnia' ke ake'n, we'e ake' latj nnebia' Diosen' yichjra'llda'o ake'. 25Sétere te to bayi'xe ban' nzi'i camello lo nay ye'chich, kerke to be'nn wnia' we'e latj nnebia' Diosen' yichjra'llda'we'n. 26Na' llabán akre' kwis kan' ben akre' bne'en, na'll lle lwellj ake': —¿Noxha gakze yerá cha'? 27Jesúsen' llwie' leake', na'll bne'e: —Da li be'nnachen' bibi gak gone', zan ka nak Diosen', yeololte llak llone', bibi de da gakre' bni' gone'n. 28Na'll Pedron' lle'e Le'e: —Neto' ba bsanra'llto' yeolol da de keto' nench naoto' rwe'. 29Jesúsen' bne'e: —Di'll li llepa' re', cha' to be'nne bsanra'lle' rille', bi'che', zane', xaxhne'e, no'r ke'e, xhi'nne', yellrio ke'e, ni kia' nada' nench wzenaye' xti'lla'n, 30za'klle da wayoe' Diosen' le'e, da xhenll wayoe' Diosen' le'e, kerke da ka' bsanra'lle'n, to gayoa (100) ras ke to dan' bniten' wayoe' le'e, la'kze cha' bllayrawe', na' kate llin lla na', we'e yel nban zejlikane ke'e. 31Na' llepa' re', be'nn zan nak ake' ka be'nn lliarao nna', wllin lla kat yeyak ake' ka be'nn za'a xhante, na' be'nn ka' nak ake' ka be'nn za'a xhante nna', leake'n yeyak ake' ka be'nn lliarao. 32Ka yo' ake' nez, llep ake' llin ake' gan' nzi'i Jerusalén na', Jesúsen' lliarawe' rao be'nn ka' non Le'e txhen na', na'll llon ake' yel wan nao ake' lleb ake'. Na'll da yobre Jesúsen' goxhe' be'nn chllinn ka' ga yobre, na' bzorao lloe'rene' leake' di'll kan' gak ke'en. 33Lle'e leake': —Lewiake nna', zejllo Jerusalén na', nada', Be'nn Gorj Radj Be'nnach, gaka' rao na'a bxoz wnebia' ka', na' be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen' wchoy ake' kia' gata', na' gon ake' nada' rao na'a be'nn ka' bi nak be'nn Israel. 34Na' wtitj akre' nada', chintat ake' nada', wxi't ake' xhe'n yichjrawa', na' got ake' nada'. Na' wayónn lla na' yebana'. 35Jacobon' ren Juan na', xhi'nn Zebedeon', jabi'y ake' kwit Jesúsen', na' lle ake' Le'e: —Maestro, lle'neto' gono' to okré keto'. 36Na'll lle'e leake': —¿Bixhan' lle'nere gona'? 37Na'll lle ake' Le'e: —Lle'neto' kat ba llnebia'o na', gonno' latj yedlle'to' chla' wej kwito'n. 38Jesúsen' lle'e leake': —Bi llejnie're bi dan' llnnabre. ¿Wchoyra'llre tere yel zi' yel ya', ka dan' tia' nada', gak keré kan' gak kia'n? 39Na' bne ake': —Wakto'. Na'll lle'e leake': —Da likze tere yel zi' yel ya', ka dan' tia' nada', na' gak keré kan' gak kia'n. 40Zan ka nak dan' kwe're chla' wej kwita'n, kere nada' nnia' no kwe' kwita'n, Dios na'n ba breje' be'nn ka' kwe' kwita'n. 41Ka bene be'nn ye chi ka' yela' kan' goll ake' Le'en, goklla'a ake' Jacobon' ren Juan na'. 42Na' Jesúsen' goxhe' leake', na' lle'e leake': —Re' nnézere ka be'nn ka' llnebia' toto yell, llon ake' wzenay be'nn ka' nak rallna'a ake'n, leska' be'nn ka' nak be'nn brao, llnebia' ake' leake'. 43Zan re' bi gonre ka', cha' re' lle'nere gakre be'nn brao, llaya'l wxhexjra'llre gakrenre be'nn lwelljre. 44Na' cha' notezre lle'nere gakre be'nn lliarao, zga'tek llaya'le gakre ka to be'nn wen llin ke be'nn lwelljre. 45Le nada', Be'nn Gorj Radj Be'nnach, kere za'a nench gakrén be'nn nada'n, za'a nench gakrena' be'nn ka', na' llsanra'll kwina' got ake' nada', ni ke xto'l be'nnach. 46Na' bllin ake' yellen' re Jericó. Na' ka ba llalloj Jesúsen' yell na'n ren be'nn ka' non Le'e txhen, na' yezikre be'nn zan, tnez na' lli' to be'nn lchole llnnabe' lmoxh. Be'nn na' re Bartimeo, na' nake' xhi'nn to be'nn re Timeo. 47Ka gokbe're' badé Jesús be'nn Nazareten' tnezen', na' bzorawe' llosie' ne'e: —¡Jesús, xhi'nn dialla ke rey David, baya'chra'll nada'! 48Na'll bene be'nn zan ka' le'e znia nench kwe'e llize, bixha be'nn lcholen' yezikre besie' bne'e: —¡Xhi'nn dialla ke rey David, baya'chra'll nada'! 49Na'll brexh Jesúsen', na' lle'e be'nn ka': —Legaxhe' nile. Na' goxh be'nn ka' le'e, lle ake' le'e: —Bxenra'lle, bzolla'a, le llaxhe' rwe'n. 50Na'll bkwas be'nn lcholen' ra'llen' xhoa ko'lle'n, na'll zejdoe' gan' ze Jesúsen'. 51Na'll lle'e le'e: —¿Bixhan' lle'nro' gona' ko'o? Na'll bne be'nn lcholen': —Maestro, lle'nra' yere'ra'. 52Na'll lle Jesúsen' le'e: —Bayej nna', dan' nxenra'llo' na'n ba basrá rwe'. Le bare'tere', na'll bnawe' Jesúsen' gan' zeje'n.

will be added

X\