San Marcos 1

1Ki bzorao Di'll Wen ke Jesucristo, be'nnen' nak Xhi'nn Dios. 2Kana' bzo to be'nn golle Isaías, be'e xti'll Diosen', na' ki bzoje': Wse'la' to be'nn kwiarawe' rao'n, we'e xti'llo'n, nench yewe' xhnneze gan' te'on. 3Le'e nne'e zillj latj dachen' nne'e: “¡Legón xhnid, legoncha'o nez gan' te Xanllon', lewsarj yichjra'llda'ore ka llon to be'nn llsarj to nez li!” 4Na' ka'n gok kat bllin Juan na' latj dachen', na' bchoe' be'nn nis, na' bdixjwe're' be'nne llaya'l wayat akre' ke da xhinnj ke ake'n, na' choa' ake' nis nench wazi'xhen Diosen' ke da xhinnj ke ake' ka'. 5Be'nn zan be'nn za'k doxhen gan' nbane Judea, na' be'nn za'k Jerusalén lljake' lljazenay ake' xti'lle'n, na' ka nak llxoarap ake' da xhinnj ke ake'n, na' llchoe' leake' nis lo yeo gan' nzi'i Jordán. 6Na' Juan na' goke' ra'll da nak de yich xha camello, na' bchej lloa' le'en to yid, na' bdawe' bichsoa ren blli'nda'o ke beser yi'xe. 7Na' llyixjwe're' be'nne ne'e: —Za za'a ye to be'nne naplle yel llnebia' ka nada', ni jeze da lle'ka' yeyalja' xhere'n bi za'ka'. 8Da li nada' llchoa' re' nis, zan Le'e gone' ka yedsó Spíritu ke Diosen' yichjra'llda'ore. 9Na' ka llan' llchoa' Juan na' be'nn nis, Jesúsen' bze'e gan' nzi'i Nazaret gan' nbane Galilean', na' byeje' lloa' yeo gan' nzi'i Jordán, na' bchoa' Juan na' Le'e nis. 10Bixha chak llalloj Jesúsen' lo nisen', byarj yebán', na' betj Spíritu ke Diosen', naken ka to plom da'o jasorenen Le'e. 11Na' blloj chi'i Diosen' yebán', bne'e: —Rwe' nako' xhi'nna' nllie'ra', llawera' llayazra'lla' kwis. 12Na'll Spíritu ke Diosen', le benten nench byej Jesúsen' gan' nak latj dachen'. 13Ganna' bzoe' choa (40) lla radj bayi'x znia ake. Na' dan' llnebia' daxi'o ka' bko'yelen Le'e, gokra'llen gon Jesúsen' da xhinnj. Na'll angl ka' bllin ake' gokrén ake' Jesúsen'. 14Bayoll bro' ake' Juan na' rill ya, Jesúsen' balline' gan' nbane Galilean' llyixjwe're' Di'll Wen, ka nak yel llnebia' ke Diosen'. 15Lle'e be'nn ka': —Ba bllin lla gak dan' nwia Diosen' gone', na' sorao nnebie', lewayate ke da xhinnj keré ka', na' lechejle' Di'll Wen ke Diosen'. 16Jesúsen' de'e lloa' nisda'o Galilean', na' bre're' chop be'nn wxhen bel, be'nn re Simón ren bi'che'n re Andrés, na' llza'l yixj bel ke ake'n lo nisen'. 17Na'll lle Jesúsen' leake': —Ledá gonre nada' txhen, na' gona' nench re' wtopre be'nne, na' yelloj ake' rao da xhinnj ke ake' ka'. 18Na'll le bsanra'llte yixj bel ke ake'n, na' le bnao akte' Le'e. 19Na' bza'a Jesúsen' ye ra'te, na' bre're' Jacobo ren Juan, xhi'nn Zebedeo, lli' ake' lo barco ke ake'n llati'x yixj bel ke ake'n. 20Leska' le goxhte' leake', na' bkwa'nnrén ake' xa ake'n be'nn wen llin ka', na' bnao ake' Jesúsen'. 21Na' bllin Jesúsen' ren be'nn ka' non Le'e txhen yellen' re Capernaum, na' ka bllin to lla nba'nne ke be'nn Israel ka', byeje' lo yoda'o, na' bzorao llroe're' leake'. 22Na' llabane be'nn ka' ke di'llen' lloe'n, le nne'e ka be'nn nap yel llnebia', le bi llon be'nn ka' llsedre ke leyen' ka'. 23Bixha lo yoda'o na', lli' to be'nn yo' daxi'o yichjra'llda'we', na' bzorao llosie' ne'e: 24—¿Bixchen zadchixko' ren neto', Jesús be'nn Nazaret? ¿Za'o zadlleyi'o neto'n? Nnézkzera' no rwe', rwe'n Be'nn Nak La'y bse'l Diosen'. 25Jesúsen' benre' daxi'on znia lle'en: —¡Llakia llono', balloj yichjra'llda'o be'nnen'! 26Na'll daxi'on bnnibchachen be'nnen', na' besia'n zillj kwis, na'll ballojen yichjra'llda'o be'nnen'. 27Yeolol be'nn ka' llabán akre' kwis, na'll lle lwellj ake': —¿Akre chejnie'llo dan'? ¿Bi da koben' llroe' llsede be'nnen'? Ka naken ren yel wak ke'en llalwille' daxi'on na' llzenayten. 28Sete bnneze be'nn zan kan' goken, doxhen gan' nzi'i Galilean' bze ke Jesúsen'. 29Ka balloj Jesúsen' lo yoda'on, na' zjayake' txhen ren Jacobo, na' Juan na', jake' rill Simón na', ren Andrés. 30Bixha xhna' no'r ke Simón na', de'e yoe' da la res, le be'rén akte' Jesúsen' di'll kan' llaken. 31Na' jabi'ye', be'xe' ta'ke'n, na' balise' le'e, le ballachte da lan', le bzoraote llsinie' da gao ake'. 32Ka ba za'a llen willen', na' ba llze yere, jwa'a ake' be'nn zan rao Jesúsen' be'nn llak yillwe', na' be'nn yo' daxi'o. 33Yeolol be'nn yell bdop ake' lloa' yo' gan' zoe'n. 34Be'nn zan bayone', be'nn llak wde wdere yillwe', na' babeje' daxi'o yichjra'llda'o be'nne, na' bi be'e latj nne daxi'o ka', le nnez akseren noxhan' nake'. 35Na' nakte nnaxte byas Jesúsen', na' blloje' zeje' to latj dach, na' lloe'rene' Diosen' di'lle. 36Na' Simón Pedro ren be'nn ka' non le'e txhen na', jake' jadirj ake' Le'e. 37Ka ballel akre' Le'en, lle ake' Le'e: —Yeolol be'nn ka' dá ake' llayirj ake' rwe'. 38Na'll lle'e leake': —Lecho'o yell wrill ka' nench chixjwe' akre' xti'll Diosen', le ke len na' ba beda'. 39Doxhen gan' nbane Galilean' bda Jesúsen' llyixjwe're' xti'll Diosen' toto yoda'o ke be'nn Israel ka', na' llabeje' daxi'o yo' yichjra'llda'o be'nne. 40Na' to be'nn llen yillwe' dan' ne lepra, byeje' rao Jesúsen', go'tyoere' Le'e, na' bche'k xhibe' lle'e Le'e: —Cha' lle'nro', wakse waka'o yillwe' kia' ni. 41Na' Jesúsen' baya'chra'lle' le'e, na' bli ta'ke'n bdane' le'e, na' golle' le'e: —Lle'nkzra', bayak. 42Bayoll bne'e ka'n, le bayakte be'nnen', na' baga'nnte' yall kwis. 43Na'll Jesúsen' base'le' le'e, na' go'tyoere' le'e, 44lle'e le'e: —Notno ye'o bayona' rwe', kon byej rao bxozen' nench re're' ba bayako', na' be'e dan' nllia da Moisésen' bia'a we'llo, nench yeyako' yall rao leyen'. Ka' ben nench yeolol be'nne nnez akre' ba bayako'. 45Bixha be'nnen' ka baze'e na', bzorao lloe' di'll kan' gok bayake'n. Ke len na' bill gokse cho' Jesúsen' yell ka', na' bde'e llillize do ga ndach, na' dekz de be'nn zan lljakse rawe'n be'nn za'k do gateze.

will be added

X\