San Lucas 9

1Na' batop Jesúsen' be'nn chllinn ka', be'nn ka' non Le'e txhen na', na' be'e leake' yel wak, na' yel llnebia' nench yebej ake' daxi'o yo' yichjra'llda'o be'nne, na' wayón ake' be'nn llak yillwe'. 2Na'll bse'le' leake' chixjwe' akre' be'nne kan' nak yel llnebia' ke Diosen', na' wayón ake' be'nn llak yillwe'. 3Na'll golle' leake': —Bitbi go'xzre ke tnez, bi wayirjzre yay wchi'chre, ni bzod, ni yet, ni mell, ni ye chkwe' xhara'nre bi go'xre. 4Yell ga llinre, toz yo' sore chak sore rao yellen'. 5Cha' to yell ga llinre bi si'i ake' xti'llren', lewalloj yellen', lewabibte nia're nench wallib bichten' blliare na', na' gakbe'e akre' da xhinnj xhen na' llon ake'. 6Na'll bza'a be'nn ka', byej ake' toto yell, llyixjwe' akre' Di'll Wen ke Diosen', na' llayón ake' be'nn llak yillwe'. 7Herodes, be'nnen' llnebia' Galilean' to llake' tore, ka llenre' yeolol da ka' llon Jesúsen', na' da xhen llakganre' ka nak llenre' ne be'nn ka': “Cheke Juan na' babanrize'.” 8Ye bal ake' ne: “Cheke Elíasen', ba bara' rao yellrion' da yobre.” Na' lla'a be'nn ne ake': “To be'nn ka' be'e xti'll Dios, be'nn bzo kana'n ba babán, na'llen' llone' ka'.” 9Na'll Herodesen' bne'e: —Nada' bse'la' be'nn ak bchoy ake' yen Juan na', ¿noxha be'nnen' ne ake' ka'? Na' le lle'ne Herodesen' re're' Jesúsen'. 10Ka ballín postl ka' gan' zo Jesúsen', be'rén ake' Le'e di'll kan' jen ake'n. Na' bche'e leake' to latj dach gan' nbane yellen' re Betsaida. 11Ka gokbe'e be'nn yell ka' ba broe' nez, na' bnao ake' Le'e. Ka bre'e Jesúsen' leake' goxhe' leake', na'll bzejnie're' leake' kan' llnebia' Diosen', na' bayone' be'nn llak yillwe'. 12Na' ba llonen ba wlle', na' be'nn chllinn ka' jabi'y ake', lle ake' Le'e: —Bse'l be'nn ki lljake' yell ka' lli' do na', nench chirj ake' ga tas ake', na' llel da gao ake', le ker bi de ganni, naken to latj dach. 13Na' lle Jesúsen' be'nn ka' non Le'e txhen na': —Re' llaya'l we're da gao ake'. Na'll bne ake': —Ga'y ze yet xtir, na' ye chopze belya' da'o de kello, lete cha' lli'o llje'ollo da gao be'nn ki. 14Na' nak ka do ga'y mir zre be'nn byio. Na' goll Jesúsen' be'nn ka' non Le'e txhen na': —Leyé ake' kwe' chiyon (50) wej ake', kwen kwenze. 15Na' ka' ben ake', na' blle' yeolol be'nn ka'. 16Na' bxhie' yet xtir ga'y ka', na' belya' ka' ye chop, na' le bwiate' le' yebáre, benla'ye'n, na' be'e yel llioxken ke Dios, na'll bxhoxhje'n be'e be'nn ka' non Le'en txhen na', na' leake'n le be'e akte'n be'nn ka'. 17Yeolol ake' bdao to berj aktere', na' batop ake' da la'o ka' bago'nnen', na' goken ye chllinn (12) llom. 18Gok ye to ka ni't be'nn ka' non Jesúsen' txhen ren Le'e, na' Le'e lloe'rene' Diosen' di'lle to wraze. Na'll golle' leake': —¿Bi ne be'nn ka' no naka'? 19Na' lle ake' Le'e: —Lla'a be'nn ne ake' Juan be'nnen' bchoa nis rwe', na' ye bale' ne ake' Elías rwe', na' ye bale' ne'e, kon to be'nn ka' be'e xti'll Dios kana' babán. 20Na'll lle'e leake': —¿Bixha ne re', non' naka'? Na'll ne Pedron': —Rwe'n Cristo be'nn bse'l Dios. 21Na' Jesúsen' go'tyoere' leake', ni to be'nn bi we'rén ake' di'll cha' Le'en Criston'. 22Na'll lle'e leake': —Nada' Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, da xhen za wallayrawa', ka'n llaya'l gak. Ka nak be'nn gor ka' llnebia' Israelen', na' bxoz wnebia' ka', na' be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen', bi cho'ra'll ake' xti'lla'n, na' got ake' nada', na' wayónn lla wabana'. 23Na'tell lle'e be'nn ka' lla'n: —Noteze be'nne cha' lle'nre' gake' nada' txhen, llaya'l wsanra'll kwine', na' gone' ka to be'nn noa' cruz ke'e, na' nawe' nada'. 24Noteze be'nn lle'nre' yesrá yel nban ke kwine' yellrio ni, wnite'n, na' noteze wnit yel nban ke'en ni kia' nada', le'en ga't yel nban zejlikane ke'e. 25¿Bixha za'ken na', cha' to be'nne gone' gan doxhente da de rao yellrio, na' kweyie', bi ga't yel nban zejlikane ke'e? 26Cha' noteze be'nn waye're' nada', na' ke xti'lla'n, leska' nada' Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, waye'ra' nnia' nake' nada' txhen, katen' yeda' da yobre nsa'a yel beni' xhen kia'n, na' yel beni' ke Xa'n ren ke angl ka'. 27Da li nia' re', balre lla'a ganni, bire nna llin lla gatre kate re're nnebia' Diosen'. 28Gok ka to xhman ka be'e di'll ki, byeje' to rao ya' je'rene' Diosen' di'lle, na' nche'e Pedron' ren Jacobo, ren Juan na'. 29Chak lloe'rene' Diosen' di'llen', blla'a yichjrawe'n, na' gok xhara'ne'n llich kwis, to llaktiten. 30Le bllinte da Moisés, na' da Elías, be'nn ka' bzo kana', na' lloe'rén ake' Jesúsen' di'lle. 31Na' nechj beni' xhen ke Diosen' leake', na' lloe' ake' di'll ke nak chej Jesúsen' Jerusalén, na' wallayrawe' na' gate'. 32Pedron' ren be'nn ka' ye chop, le nen btas ke ake'; bixha bi btas ake', na' bre'e akre' Jesúsen' ren beni' xhen ke'en, na' ren be'nn ka' chop zerén Le'en. 33Na' ka ba llaza' da Moisésen' ren da Elíasen', Pedron' golle' Jesúsen': —Maestro, le wen zollo ganni, na' gonllo chonn yo' de yixh, to ko'o rwe', to Moisés na', na' ye to Elías. Bne'e ka' le ker llakbe're' bin' ne'en. 34Na' nete' ka'n, kate to bej byechjen leake', na'll blleb Pedron' kwis ren be'nn lwellje' ka'. 35Kate ben akre' bnne Diosen' lo bejen', bne'e: —Be'nn nin' Xhi'nna', be'nn nllie'ra'; Le'en wzenayre ke'e. 36Ka bayoll ben akre' be xhnne ke Diosen', na' bre'e akre' ye toze Jesúsen' ze'e. Nono be'rén akze' di'll ke dan' bre'e akre'n, bzo ake' llize. 37Bateyó ka llayetj ake' le' ya'n, be'nn zan jatil leake' gan' llayetj ake'n. 38Na' blloj to be'nn radj be'nn zan ka', bnne'e zillj lle'e Jesúsen': —Maestro, ben okré bwia xhi'nna'n, ti'chze lebe'n nak. 39Llzap daxi'on lebe', na' to ka zezbe' llosia'be', na' llxizen lebe', na' llonen llarj pep blli'n lloa'be'; lltolen lebe', na' ni ke llallojzen. 40Ba golla' be'nn ka' non rwe' txhen na', wabej ake' daxi'on, na' bi gok ake'. 41Na'll bne Jesúsen': —Re' nakre be'nn wen da xhinnj, na' bi llejle're, ¿batten' na' zerena' re'? Na'll lle'e be'nnen': —Da wa'a xhi'nno'n ni. 42Chak zej bida'on rawe' na'n, bllixtol daxi'on lebe' zi'llo, na' Jesúsen' bdile' daxi'on, na' ballojen, na' bayak bida'on, na' bayoe'be' xabe'n. 43Yeolol be'nn ka' llabán akre', kan' llre'e akre' yel wak ke Diosen'. 44—Legón bien nench di'll ki cho'n yichjra'llda'ore, le nada', Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, wllin lla gaka' rallna'a be'nn ka' llwie nada'n. 45Na' be'nn ka' nao Le'en, bi byejnie' akre' bixchen ne'e ka', le nna nga'chen rao ake'n, na' leska' bi llayaxhj akre' wnnab akre' Le'e. 46Be'nn ka' nao Jesúsen' bzorao lloe'rén lwellj ake' di'll, noren' gakll be'nn brao. 47Jesúsen' gokbe're' kan' llon ake' xhbaben', na' goxhe' to bida'o bzebe' kwite'n. 48Na'll lle'e leake': —Notezre cha' gakrenre ka bida'on gonre wen kebe', dan' llonlira'llbe' nada', nadkza'n gonre wen kia' chet ka'. Na' be'nnen' llakren nada', Diosen', be'nnen' bse'l nada'n, llakrene' chet ka'. Na' be'nnen' bi llonxhen kwine', le'en nak be'nn brao. 49Na'll Juan na' golle' Le'e: —Maestro, bre'to' to be'nn llabeje' daxi'o yo' yichjra'llda'o be'nne kone ra'o na'. Na' golltoe' bill gone' ka', le bi nake' lli'o txhen. 50Na'll Jesúsen' lle'e le'e: —Bi wllonre gone' ka'. Cha' to be'nne bi llwiere' lli'o, txhenkzen' nake' lli'o. 51Bixha ka ba zo llin lla, wayeje' wazi'i Diosen' Le'e, na' bchoyra'lle' cheje' Jerusalén na'. 52Na' bse'le' to chop be'nn blliarao rawe'n, lljen ake' xhnid gan' lline'n. Be'nn ka' bse'le'n, byo' ake' to yell ga nbane Samaria. 53Na' be'nn Samaria ka', bi gokra'll ake' choe' yell ke ake'n, ni ke dan' llwia ake' llone' ka be'nn zej Jerusalénre. 54Na' Juan na', ren Jacobon', ka bre'e akre' kan' bene be'nn ka' Jesúsen', goll ake' Le'e: —Xanto', ¿Lle'nro', gonto' kan' ben da Elías be'nnen' be'e xti'll Dios kana', wnnabto' yetj yi' za'a yebá, wzeyen be'nn ki? 55Na' bayechje' bdile' leake', bne'e: —Bi llakbe're bi Spíritu xhinnje llnebia' re'. 56Le nada', Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, kere beda' nench wlleyia' be'nnen', beda' nench yesrá akre'n. Bayoll bne'e ka', na'll zjake' yell yobre. 57Chak zjake' na'n, to be'nn golle' Jesúsen': —Xana', wnawa' rwe' gateze chejo'. 58Na'll lle Jesúsen' le'e: —Be'z ka' zo ga llallín akba' lltas akba', na' ba ka' zo xir dá rao lla, llia xo'nn akba', zan nada', naka' Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, bitbi zo ga yezi'ra'lla'. 59Na' Jesúsen' golle' ye to be'nn yobre: —Da nnao nada'. Na' be'nnen' golle' Le'e: —Xana', zga'tek benn latj wkwa'cha' xa'n kate gate', na'll nnawa' rwe'. 60Na'll lle Jesúsen' le'e: —Bkwa'nn be'nn wat ka', wkwa'chze lwellj be'nn wat ka', zan rwe' byej jatixjwe' xti'll Diosen'. 61Na'll to be'nn yobre golle' Jesúsen': —Wnawa' rwe' Xana', zga'tek ben latj lljaye'rena' bi'ch lwellja' di'lle. 62Na' Jesúsen' golle' le'e: —Cha' to be'nn llwa'nne' belle, na' nchi'che' raden' naweba'; kere wayechje', na' llwiaze' gan' ba bde'e na', be'nnen' gon ka' rao xhnnez Diosen' bi gake' nnawe'n.

will be added

X\