San Lucas 7

1Bayoll be'rén Jesúsen' be'nn ka' di'll ki, na' bayoe' yell Capernaum na'. 2Rao yell na' zo to be'nn nak xan be'nn ka', nak waka'a ya, na' zo to be'nn wen llin ke'e be'nn nllie're' kwis, na' llak be'nnen' yillwe', ba llontekzen zi goten le'e. 3Na' xane'n benre' ke Jesúsen', na' bse'le' chop chonn be'nn gor brao ke be'nn Israel ka', nench lljalwill ake' Jesúsen', cheje' wayone' be'nnen' llak yillwe'n. 4Ka bllin be'nn ka' rao Jesúsen', go'tyoe akre' Le'e nench cheje' wayone' be'nn we'en, lle ake' Le'e: —Be'nnen' bse'l neto' nake' to be'nn wen, na' llaya'l gakrenoe', 5le nllie're' yell kellon', na' kone xhmelle' bene' to yoda'o keto'. 6Jesúsen' byejrene' leake', ba zejte' awlloze, kate bse'l be'nnen' nak xan waka'a yan', be'nn yobre be'nn nake' txhen, na' jatil ake' Jesúsen', lle ake' Le'e: —Xanto', ne be'nnen': “Bi we'la'lltko', le bi za'ka' cho'o lo yo' rilla'n. 7Ke len na' bi bayaxhjra' yed kwina' yedtila' rwe'. To bneze di'llen', na' wayakte be'nn wen llin kia'n. 8Nada' zo be'nn llnebia' nada', na' lekze ni't be'nn waka'a ya kia' llnebia' ake'. Kate llepa' toe': Byej, na' llejte', na' kate llepa' ye toe': Da, na' le lledte', na' kate llepa' be'nn wen llin kia'n: Da ni gono', na' le llonte'n.” 9Ka bene Jesúsen' di'll ki, llabanre' kwis ke be'nnen', na' bayechje', lle'e be'nn ka' nao Le'en: —Chak da'a radj be'nn Israel ki, gatga nna lljadi'ra' to be'nn wxenra'lle katken' nxenra'll be'nnen'. 10Na' zayej be'nn ka', ka ballín ake' yo'n, ba bayakte be'nn wen llin ke be'nnen'. 11Bde na', byej Jesúsen' to yell da nzi'i Naín ren be'nn ka' non Le'e txhen na', ren be'nn zan be'nn yobre. 12Ka le cho'te' yellen', kate za'k be'nn zan be'nn bllach yellen', nlen ake' to be'nn wat, be'nn waten' nakbe' bi ti'ch rao xhna'be', na' xhna'be' na' nake' no'r wazeb. Be'nn zan be'nn rao yellen', non ake' le'e txhen zjake' zjakwa'ch akebe'. 13Ka bre'e Xanllon' no'ren', baya'chra'lle' le'e, na' golle' le'e: —Bi kwello'. 14Na'll jabi'y Jesúsen' jatane' yi'nn ke bi waten', na' be'nn ka' nlen yi'nnen' brexh ake'. Na' bne'e: —Be'nn we'o, bayas. 15Na' bi waten' bayasbe', blle'be', na' bzorao llannebe', na' Jesúsen' bayoe'be' be'nnen' nak xhna'be'n. 16Yeolol be'nn ka' blleb ake' kwis, na' lloe'rao ake' Dios ne ake': —Ba bra' to be'nn brao xhen, be'nn lloe' xti'll Diosen' rao rall-llon', nna'll ba jadinra'll Diosen' lli'o, na' ba zadra'nne' yell ke'en. 17Doxhen gan' nbane Judean' ben akre' kan' bene'n, na' yeolol yell ka' lli' do na', bze ke Jesúsen'. 18Be'nn ka' nao Juan na', jazén akre' le'e yeolol ke da ka' llon Jesúsen'. Na' goxh Juan na', chop be'nn ka' non le'e txhen na'. 19Na' lle'e leake': —Lechej gan' zo Jesúsen', na' yere': “¿Rwe'n be'nnen' ne Diosen' wse'le' o cha' kwexhto' be'nn yobre?” 20Kate bllin ake' gan' zo Jesúsen', lle ake' Le'e: —Juan be'nnen' llchoa' nis, bse'le' neto', le lle'nre' nnezre' cha' rwe'n be'nnen' wse'l Diosen' o cha' kwexhto' be'nn yobre. 21Rao lla na', bayón Jesúsen' be'nn zan be'nn llak biteze yillwe'. Bayone' be'nn yo' daxi'o, na' leska' be'nn lchol bayone'. 22Na'll balli'i Jesúsen' xti'll be'nn ka' bse'l Juan na', lle'e leake': —Lewayej, na' lelljayell Juan na', yeolol da ka' ba bénere, na' ba bre're ganni: be'nn lchol llare'e akre', be'nn xhinnj lladá ake', be'nn llen yillwe' dan' ne lepra llayak ake', be'nn bi llene ba llayén akre', be'nn wat llabán ake', na' be'nn ya'ch llzenay ake' Di'll Wen ke Diosen'. 23¡Nbaraz ke be'nnen' bi llakganre', na' yezikre llejle' kia'! 24Ka ba zayej be'nn ka' bse'l Juan na', Jesúsen' bzorao lloe' xti'll Juan na', ren be'nn ka' zjalla'n, lle'e leake': —¿No be'nnen' jawiare latj dachen'? ¿To be'nn nak ka yia da zo lle' da le llta be'? 25¿Bixha jawiakzre? ¿To be'nn nake' ra'll cha'o? Ka'a, be'nn nake' ra'll cha'on, yo' wen zo ake', na' rill be'nn llnebia' zjalla'a ake' lle'j llao ake' kwasro. 26¿Bixha jawiakzre cha'? ¿To be'nn lloe' xti'll Dios? Awa', ni llepa' re', wdetere ka be'nn lloe' xti'll Diosen'. 27Ke be'nn nin' nyoj xti'll Diosen' gan' nen: Wse'la' to be'nn kwiarawe' rao'n, we'e xti'llo'n, nench yewe' xhnneze gan' te'on. 28Ni llnia', gatga nna so to be'nn nak be'nn braoll, ka Juan be'nnen' bchoa nisen'. Na' nna' noteze be'nn llzenay ke Dios, nench nnebia' Diosen' yichjra'llda'we'n, la'kze nake' be'nne le zeraoze be'nne bibi za'ke, gaklle' be'nn braoll ka Juan na'. 29Be'nn zan be'nn yell, na' ren wachixhj ka', ka ben akre' xti'll Juan na', blloa ake' nis le byejnie' akre' nak ake' be'nn wen da xhinnj rao Dios. 30Zan be'nn fariseo ka', na' be'nn ka' llsed llroe' ley dan' bzoj da Moisésen', bi gokra'll ake' wchoa Juan na' leake' nis, bi be'e ake' latj gon Diosen' da wen na' llwie' gone' ke ake'. 31Na' bne Jesúsen' da yobre: —¿Akre ka wsa'kreba' be'nn ki lla'a nna'? ¿Akre nak ake'? 32Ka bida'o kate yitj akbe' do lao ya'a, na' lle lwellj akbe': “Ba bkwellto' bllej, na' bi bya're, na' ba belto' da llon nya'chraz, na' ni ke bllellzre.” 33Ka nak ba bed Juan na', bi we'e bdaocha'we', na' bnere ke'e: “Daxi'on yo' be'nnen'.” 34Na' nada' Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, ba beda' rao yellrion', na' lle'j llawa' kwasro, na' nere kia': “Le lle'j llaoxen be'nnen', na' llone' txhen be'nn wachixhj ka', ren yezikre be'nn wen da xhinnj ka'.” 35Zan zjalla'a akse be'nn llzenay ke Diosen'. Leake' llroe' akre' kan' nak yel si'n ke Diosen'. 36To be'nn fariseo re Simón, bene' Jesúsen' yexh nench cheje' rille'n lljatawe', na' ka bllin Jesúsen' rill be'nn fariseon', bllie' gan' gao ake'n. 37Na' rao yell na', zo to no'r wen da xhinnj, na' bnnezre' ka bllin Jesúsen' rill be'nnen'. Ka ba lli' Jesúsen' ren be'nn ka' yela' llao ake', jabi'y no'ren' no'xe' to lmet da yoll nis da la' xhix. 38Na' blle'k no'ren' xhnia' Jesúsen', bzorao belle' kwis, na' kone nis rawe'n, llasbise' nia' Jesúsen', na' llachechte'n ren yich yichje', na' llno'pe' nie'n, na'll lltopte'n nis dan' la xhixen'. 39Ka bre'e Simón na', be'nnen' ben Jesúsen' yexhen', bene' xhbab: “Chenak be'nn ni nake' be'nn lloe' xti'll Dios, wayakbe're' no'r wen da xhinnjze, no'ren' llone le'e ka'.” 40Na'll goll Jesúsen' le'e: —Simón, de to da lle'nra' nnia' rwe'. Na'll bne Simón na': —Bne, maestro. 41Na'll lle Jesúsen' le'e: —To be'nne llbej mell, bzo chop be'nn llba'y xhmelle'. To be'nnen' llba'ye' ga'y gayoa (500) mell da nzi'i denario, na' be'nnen' ye to llba'ye' chiyon (50) denario. 42Llopte be'nn ka' bibi de ke ake' wayixhj ake' xhian', na' be'nnen' brej leake' mellen', bnitrawe'n ka'ze. Bnechk nada', ¿nore be'nn ki chop bllie'llre' xan mellen'? 43Na' bne Simón na': —Cheke be'nnen' bazi'xhene' ke da xhenll. Na'll bne Jesúsen': —Da li kwis kan' bne'on. 44Na'll bayechje' bwie' no'ren', na' lle'e Simón na': —¿Llre'ro' no'ren'? Byoa' rillo'n, bi benno' nis chib nia', na' no'ren', kone nis rawe' na', ba bdibe' nia'n, na' llachechte'n ren yich yichje'. 45Bi bno'po' nada', na' no'ren', ka bra'tia' llno'pe' nia'n. 46Bi btopo' nada' ceit, zan no'ren' ba btope' nia'n to nis da la' xhix. 47Ni llnia' rwe', la'kze nake' no'r wen da xhinnj, de yel llazi'xhen ke'e, le da xhen na' nllie're'. Be'nn llba'ye' ra'tze, ra'tze de wazi'xhenllo ke'e, ka' ra'tze nllie're'. 48Na'll lle'e no'ren': —Ba bazi'xhena' yeolol da xhinnj ko'on. 49Be'nn ka' lli' llaorene' txhen na', bzorao lle lwellj ake': —¿Noxha be'nnen' llazi'xhenze' da xhinnj ke be'nne? 50Na'll Jesúsen' golle' no'ren' da yobre: —Dan' nxenra'llo' na'n ba basrá rwe', bayejchga wen nna'.

will be added

X\