San Lucas 19

1Ka byo' Jesúsen' yellen' re Jericó, na' bdie' kllol yellen'. 2Jericó, na' zo to be'nn re Zaqueo, na' nake' be'nn llnebia' wachixhj ka', na' nake' be'nn wnia'. 3Na' le lle'nre' re're' Jesúsen', na' kize llak le be'nn zan na' nao Jesúsen'; na' bi gok wie' Le'e, le Zaqueon' nake' to be'nn bcheko da'o. 4Na'll bza'doe' blliarawe' rao be'nn zan ka', na' byepe' to rao yay gan' le tete Jesúsen'. 5Ka bllin Jesúsen' xhan yayen', blis rawe'n, na' bre're' Zaqueon', na' lle'e le'e: —Zaqueo, sete bayetj, rillo' na' tasa' nna' lle'. 6Na' bayetjdoe', llawere' kwis bache'e Le'e rille'. 7Ka bre'e be'nn ka' ka', bzorao nne ake' ke Jesúsen' dan' blline' byoe' rill to be'nn wen da xhinnj. 8Na' Zaqueon' bzelle'e, na' lle'e Jesúsen': —Xana', achj da dera' wa'an be'nn ya'che, na' cha' no be'nn bxoayaya' bchixhje' da xhenll, wakse wayoa' ke'en la'kze tap rasre ke to dan' bka'an. 9Jesúsen' lle'e le'e: —Na' bllin lla yerá be'nn ka', lla'a lo yo' ni, le leska' be'nn ni nake' xhi'nn Abraham. 10Le nada' Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach zaddirja', na' yesra'a yeolol be'nn ba bnit. 11Na' chak llen akre' di'll ki, Jesúsen' be'e di'll ka nak ba zjake' awlloze Jerusalén na', le be'nn ka' nao Le'en, llak akre' le llnebia'te Diosen'. 12Na' bne'e: —To be'nn nak be'nn brao, blloje' zeje' to yell zi'te ga we'e ake' le'e yel llnebia', na'tell wabie' nnebie' yell ke'en. 13Ka za ko'tere' nez, goxhe' chi be'nn wen llin ke'e, na' be'e toto ake' mell, na' golle' leake': “Legonrén mellen' llin chak zaza'a na'.” 14Na'll be'nn wrall ke'e ka' llwie le'e, ka bre'e akre' ba broe' nezen', bse'l ake' be'nn bnao le'e, nench lljayell ake' be'nnen' we'e le'e yel llnebia'n: “Bi lle'neto' nnebia' be'nnen' neto'.” 15Bixha kate bllin lla ballín be'nnen' ralle'n, ba nake' be'nn wnebia', na' goxhe' be'nn wen llin ka' be'e mellen', le lle'nre' nnezre' akre ben ake' mellen' bkwa'nnrene' leake'n. 16Be'nn nellen' blline' rawe'n, lle'e le'e: “Xana', xhmello'n benen gan ye chi rasre ke to dan' bkwa'nno'n.” 17Na'll golle' be'nnen': “Da wen beno', nako' be'nn wen llin wen, ren da da'o ra't na', ba broe'ro' nako' be'nn wen. Na' nna' nnebia'o chi yell.” 18Na'll bllin be'nn yobre bne'e: “Xana', xhmello'n benen gan ga'y rasre ke to dan' bkwa'nno'n.” 19Leska' golle' le'e: “Leska' rwe' nnebia'o ga'y yell.” 20Na' bllin ye toe', bne'e: “Xana', nna de xhmello'n dan' benno'n, bro'cha'oza'n bra'lltia'n to bay, 21blleba' rwe', le nako' to be'nn znia, llazi'o da bi beno', na' llrapo' ga ke llazo'.” 22Na' bne be'nn wnebia'n: “Be'nn wen llin mellian, ka di'llen' ll-lloj lloa'on, ka' gonkza' ko'o. Cha' nnezro' naka' be'nn znia, na' llazia' da bi bena', na' llrapa' ga ke llaza', 23¿bixchen ke jalo' xhmella'n ga cho'cha'on na' gonen gan chak zaza'a na', na' nna yezia'n ba xhoa la ra'tze yichje?” 24Na'll golle' be'nn ka' zjalla'a kwite'n: “Lewaka'a mellen' no'xe'n, na' lewe'n be'nnen' ben gan ye chi ke to dan' bie'n.” 25Na' goll be'nn ka' le'e: “¡Xanto', ba napkze' dan' bene' gan na'!” 26Na' goll be'nn wnebia'n leake': “Llnia' re', be'nnen' ba napkze' da nape', yezikre we'e da yobre, na' be'nnen' bibi de ke'e, rente da da'o ra't, cha' de ke'e, yeka'a. 27Na' ka nak be'nn ka' llwie nada' na', bi gokra'll ake' gaka' be'nn wnebia', lelljaxi'i ake', na' lewchoy yen ake' rawa' nga.” 28Ka bayoll be'e Jesúsen' di'll ki, na' broe' nez zeje' Jerusalén. 29Ka ba zeje' kwit yellen' re Betfagé na' Betania, gan' zo ya'n gan' nzi'i Ya' Olivos, bse'le' chop be'nn ka' non Le'e txhen, 30lle'e leake': —Lechej yellen' lli' chla' na', kate cho're yellen' re're to burr da'ba' yay, ba nono nna kwia, lewsellba', na' wche'tereba'. 31Na' cha' lloj be'nn ye'e re': “¿Bixchen llsellre burren'?”, leye'e: “Xanto' na'n yallje leba'.” 32Na' bro' be'nn ka' nez, na' gokte kan' golle' leake'n. 33Ka llsell ake' burren', bllin xanba'n lle'e leake': —¿Bixchen llsellre burren'? 34Na' goll be'nn ka' chopen' le'e: —Xanto' na'n yallje leba'. 35Na' le bache'e akteba' gan' ze Jesúsen', na' bxoa ake' ra'll da nak ake' ko'll burren', na' bllia ake' Jesúsen' ko'llba'n. 36Ka nak zjake' na'n, llchirj ake' no sab ke ake' tnezen'. 37Na' ka le llin akte' letj le' ya' gan' nzi'i Ya' Olivos, na' ba naken awlloze Jerusalén na', bzorao be'nn ka' non Le'e txhen na', llosia' ake' zillj llawé akre', lloe'rao ake' Dios, ka nak bre'e akre' yel wak ke Jesúsen', 38ne ake': —¡Nak la'y Rey be'nnen' za'a nna', be'nn bse'l Xanllo Dios! ¡Dowe'rao Diosen' txhen ren be'nn ka' lla'a yebán', nna' ba bllin lla yeni'trenlloe' wen! 39Radj be'nn zan ka' nao Jesúsen', ren be'nn ka' nak be'nn fariseo, na' goll ake' Jesúsen': —Maestro, bdil be'nn ka' nao rwe'n. 40Na'll balli'i Jesúsen' xti'll ake'n: —Llnia' re', cha' be'nn ki so ake' llize, yej ki le gosia'n we'rao ake'n nada'. 41Ka bllin Jesúsen' awlloze Jerusalén na', bre're' yell Jerusalén na', na' bllelle', 42na' bne'e: —¡Chenak re' llayakbe're, nna'tek de latj nench wazore wen ren Diosen'! Zan bi llakbe're, le nna nga'chen rao re'. 43Wllin lla kate be'nn ka' llwie re', yedcha'a ake' wayechjte gan' lla'ren', nono gakse lloje. 44Na' yechinnj ake' yellen', got ake' yeolol re' lla'a rao yellen'. Ni to yej da ndil lwellje bi yega'nne, ka'n gak keré, le bi byejnie're bi llan' bed Diosen', zadyakrene' re' chenake. 45Ka bllin Jesúsen' Jerusalén na', byoe' yoda'o braon', na' bachache' yeolol be'nn ka' llon ya'a lia' yoda'on, 46na' lle'e leake': —Ki nyoj xti'll Diosen': “Rilla'n, naken yo' ga llaya'l yelwill be'nn nada'”, na' re' ba nonren ka broj ke be'nn wan. 47Yeo lla llzejnie' Jesúsen' leake' do lia' yoda'o braon', na' bxoz wnebia' ka', na' be'nn ka' llsedre ke leyen', na' ye bal be'nn brao ke be'nn Israel ka', llayirjla'll ake' akre ka gon ake' got ake' Le'e. 48Na' ni ke llallel akzre' akre ka gon ake', le be'nn yell yel wan xhen llon ake', ka nak llzenay ake' xti'lle'n.

will be added

X\