San Lucas 18

1Na' be'rén Jesúsen' leake' di'll, bsa'krebre' ka gok ke to no'r, nench broe're' leake' da lliarao xhen na', we'rén ake' Diosen' di'll, na' bi gatra'll ake'. 2Na' bne'e: —Rao yell na' bzo to be'nn llon yel koxchis, nono llapkze' bara'nne, ni Dios, ni lwellj be'nne. 3Na' leska' rao yell na' zo to no'r wazeb, na' weltze llej no'ren' rao be'nn wen yel koxchisen', lle'e le'e: “Ben yel koxchis kia', zo to be'nn le llsa'kzie' nada'.” 4Na' gokte scha, bi bro'kze' xhnneze kan' llak ke no'ren'. Bixha kate bllin lla bne'e: “La'kze bi llapa' bara'nne Dios ni be'nne, 5gonlla' yel koxchis ke'en, nench ke yesdó no'ren' yel llxhenra'll kia'n, le zi'te zed llone'.” 6Na'll bne Xanllon': —Lewayón ke xhbab kan' bne be'nn wen yel koxchisen', nakte' be'nn llon da bi zej lixheje. 7¿Kere leska' gon Diosen' yel koxchis ke be'nn ka' ba breje' llonlira'll Le'en, cha' llalwill ake' Le'e do lla do yere? ¿O cha' wllere' bi gakrenze' leake'? 8Ni llnia' re', sete gone' yel koxchis ke ake'. Zan katen' llin lla yeda' nada', Be'nn Gorj Radj Be'nnach, da yobre, ¿lla'rize be'nn nna nxenra'll Dios? 9Na' lla'a bal be'nn le nxenra'll kwin ake', na' llak akre' nak akse' be'nn wen, na' llon ake' kaze nollre be'nn yobre, na' be'e Jesúsen' di'll bsa'krebre' bne'e: 10—Chop be'nn zjake' yoda'o brao, llje'rén ake' Diosen' di'lle, toe' nake' be'nn fariseo, na' ye toe' nake' be'nn wachixhj. 11Be'nn fariseon' zellateze' llalwille' Diosen', lloe'rao kwine' ne'e: “Dios, llioxkeno', le bi naka' be'nn wen da xhinnj, ka be'nn ka' yela', be'nn wan, be'nn la'kze zo no'r ke ake', darén ake' no'r yobre, na' ni ke nakza' kan' nak wachixhj ni. 12Na' chop ras rao to xhman llona' was, na' da llona' gan, llbeja' to kwenen rao chi kwen, na' lljwa'an yoda'on.” 13Na' be'nn wachixhjen' bzete' zi'tre, to ni ke llayaxhjzre' wlis rawe' yebá, na' llba'll lchoe' ne'e: “¡Dios baya'chra'll nada', naka' be'nn wen da xhinnj!” 14Ni llnia' re', be'nn wachixhjen', bazi'xhente Diosen' ke'e, na' zayejte' rille' nbaraz kerke be'nn fariseon'. Le be'nnen' lloe'rao kwine', Diosen' gone' ka sie' yel zdo', na' gakbe're' bi za'ke, na' be'nnen' llakre' bibi za'ke, Diosen' gone' ka sie' yel bara'nne. 15Na' jwa'a ake' bida'o rao Jesúsen' nench wxoa ta'ke'n yichj akbe'. Na' bre'e be'nn ka' non Le'e txhen kan' llon ake'n, na' bdil ake' be'nn ka'. 16Na' Jesúsen' goxhe' bida'o ka', na'll bne'e: —Lewe'e latj yed bida'o ka' rawa'n, bi wllonre, le be'nn ka' nak ka bida'o ki, leake'n nak Diosen' txhen be'nn llnebia'. 17Da li nia' re', noteze be'nne cha' bi gone' ka llon bida'o ki nxenra'll akbe' nada', ni ke gakze' gake' Diosen' txhen be'nnen' llnebia'. 18To be'nn brao be'nn wnia', golle' Jesúsen': —Maestro, rwe' nako' be'nn wen; bne nada', ¿bi llaya'l gona' nench ga't yel nban zejlikane kia'? 19Jesúsen' lle'e le'e: —¿Bixchen llezo' nada' be'nn wen? Nono llra' be'nn nak be'nn wen, toze Dios na'n nak be'nn wen. 20Rwe' nnezro' bin' ne Diosen' gonllo: “Bi tareno' no'r yobre, bi goto' be'nne, bi kwano', bi wtobro' be'nn bi da ke bene', bdap bara'nn xaxhna'o.” 21Na'll bne be'nn we'on: —Yeolol da ka' ba bena' ka nna naktia' xkwi'de. 22Ka bene Jesúsen' kan' bne be'nnen', na'll lle'e le'e: —De ye to da llaya'l gono', jaye't yeolol da de ko'o, na' mell dan' go'to'n na', be'en be'nn ya'ch, na'll ga't yel wnia' ko'o yebá, na'tell yedo' nnao' nada'. 23Ka bene be'nnen' kan' bne Jesúsen', le gokre', bzoya'che' le nake' be'nn wnia'. 24Ka bre'e Jesúsen' gokya'che be'nnen' kwis, na'll bne'e: —¡Bni' kwis naken ke to be'nn wnia', we'e latj nnebia' Diosen' yichjra'llda'we'! 25Sétere te to bayi'xe ban' nzi'i camello lo nay ye'chich, kerke to be'nn wnia' we'e latj nnebia' Diosen' yichjra'llda'we'n. 26Be'nn ka' ka ben akre' kan' bne Jesúsen', ben ake' yel wan kwis, ne ake': —¿Ka noxha yerakzen' cha'? 27Na'll lle'e leake': —Da li de da bi gak gon be'nnachen' to wraze', zan wak gon Diosen' len. 28Na'll bne Pedron': —Neto' ba bsanra'llto' yeolol da de keto', na' ba naoto' rwe'. 29Na' lle'e leake': —Da li nia' re', noteze be'nne, cha' bsanra'lle' rille', xaxhne'e, bi'che', no'r ke'e, xhi'nne', ni ke dan' ba llnebia' Diosen' yichjra'llda'we', 30da za'ktell we'e Diosen' le'e nna', rao yellrion', na' kate llin lla na', we'e yel nban zejlikane ke'e. 31Jesúsen' goxhe' be'nn chllinn ka' chla're, na' lle'e leake': —Na' chejllo Jerusalén na', ganna' soa' di'll doxhen kan' bzoj be'nn ka' be'e xti'll Diosen' batna' kan' gak kia' nada', Be'nn Gorj Radj Be'nnach. 32Ganna' gon ake' nada' rallna'a be'nn zi't ka', na' wtitj akre' nada', ga'dyi' ake' nada', na' wxi't ake' xhe'n rawa'. 33Na'll chintat ake' nada', na' got ake' nada', na' wayónn lla wabana'. 34Na' be'nn ka' nao Le'en, ni ke byejnie' akzre' bixchen bne'e ka', nna nchol yichjra'llda'o ake'n, na'llen' bi llejnie' akre'. 35Bixha gok ka le cho'te Jesúsen' yell dan' re Jericó, to be'nn lchol llie' lloa' nezen', llnnabe' lmoxh. 36Ka benre' llde be'nn zan tnezen', bnnabe' bin' llak. 37Na' goll ake' le'e: —Jesús be'nn Nazareten' lldie' ganni nna'steke. 38Na'll besie' zillj, bne'e: —¡Jesús, Xhi'nn dia lla David, baya'chra'll nada'! 39Be'nn ka' lliarao rao Jesúsen', ben akre' le'e znia nench bi gone' llakia, na' le'en yezikre besie' zillj, bne'e da yobre: —¡Xhi'nn dia lla David, baya'chra'll nada'! 40Na' Jesúsen' brexhe', na' golle' be'nn ka' lljwa'a ake' le'e rawe'n. Ka bllin be'nn lcholen' rawe'n, lle'e le'e: 41—Bnechk, ¿bixhan' lle'nro' gona'? Na'll bne'e: —Xana', lle'nra' yere'ra'. 42Na' goll Jesúsen' le'e: —Bare'e, dan' bxenra'llo' na'n, ba basrá rwe'. 43Na' le bare'te be'nnen', na' bnawe' Jesúsen' lloe'rawe' Dios. Ka bre'e yeolol be'nn yell kan' bayake'n, na' be'rao ake' Diosen'.

will be added

X\