San Lucas 15

1Na' bdop no be'nn wachixhj, na' yezikre no be'nn wen da xhinnj rao Jesúsen', na' llzenay ake' xti'lle'n. 2Na' be'nn fariseo ka', na' be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen', ka bre'e akre' ka', na'll bne ake': —Be'nnen' llonteze' be'nn wen da xhinnj ka' txhen, na' llaorente' leake'. 3Na'll Jesúsen' be'e to di'll, bne'e: 4—Cha' re' ni't to gayoa (100) xhi'r keré, na' nnit toba', ¿kere kwa'nnre ba tapralj twalj ka' (99) lo re'j ke akba'n, na' chejre lljadirjre ba ti'chen' kon ka wallélereba'? 5Kate yellélereba'n, yewere kwis waxoadoreba' xhichjre. 6Ka yellinre rillren', yetopre be'nn wrill keré, ye akre': “Leyewé ren nada', le ba balléltera' xhi'r kia'n bniten'.” 7Ni nia' re', leska' llawelle Diosen', na' angl ka' lla'a yebán', kate to be'nn wen da xhinnj llayatre' ke da xhinnj ba bene', na' llanawe' Diosen', kerke tapralj twalj be'nn wen, be'nn bibi do'l ke ake' de da wayat akre'. 8’Na' cha' to no'r de chi mell plat ke'e, na' nnit ton, ¿kere na' wa'le' to yi', na' wloe' kwasro lo yo' ke'en to walléltere'n? 9Kate yellelen na', yetope' no're nake' txhen, na' no be'nn wrill ke'e, na' ye'e leake': “Leyewé ren nada', ba balléltera' mell kia'n bniten'.” 10Ni nia' re', leska' llawé angl ke Diosen' kate to be'nn wen da xhinnj, llayatre' bi da xhinnj bene'. 11Leska' bne Jesúsen': —Bzo to be'nn, na' bzo chop xhi'nne' byio. 12Na' bin' na'chen' gollbe' xabe'n: “Xa, benntega nada' dan' llaya'la' sia'n.” Na'll xa akbe'n ble'e da de ke'e be'en leakbe'. 13Ker gok scha kate bin' na'chen', batopbe' yeolol da nake kebe', na'll bro'be' nez byejbe' to yell zi'te. Na' benditjebe' xhmellbe'n, benbe' da ke nxhia. 14Bixha kate bllin lla bayá xhmellbe'n, na' le gokte to win xhen doxhen do gan' zobe'n. Na' billbi mell kebe' de, si'be' da gaobe'. 15Na' bdirjbe' llin gonbe', na' bllinbe' ga zo to be'nn be'e xchinbe', na' bse'lebe' lyi'xe ga lla'a kuch zan ke'e, na' benbe' gop kuch. 16Na' llebraz donbe', to lle'nebe' gaobe' dan' llao kuch ka', ni len nono lloe' lebe'. 17Kate jadinra'llbe' na' bnebe': “Be'nn zan be'nn wen llin ke xa' zjalla'a, deteze de da llao ake', na' nada' lli'chka' ganni dona' kwis. 18To da gona' nna', waya'lla' gan' zo xa'n, na' yepe': Xa, ba bena' da xhinnj rao Dios, na' rao rwe'. 19Bill za'ka' nench na' nne'o naka' ka xhi'nno', ben nada' ka to be'nn wen llin ko'o.” 20Na' netebe' ka'n, bazolla'be' bago'be' nez, zayejbe' gan' zo xabe'n. ’Ka za yellinterbe', bre'e xabe'n lebe', na' baya'chra'llebe', na' bzolla'doe' jatile' xhi'nne'n bde'lchochjebe', na' bno'pebe'. 21Na'll gollbe' xabe'n: “Xa, ba bena' da xhinnj rao Dios, na' rao rwe', bill za'ka' gonllo' nada' ka xhi'nno'.” 22Na' xabe'n le gollte' be'nn wen llin ke'e ka': “Lekwej chkwe' ra'll cha'o lewakbe', leko' to da cha'o xhbenbe', na' lewdé chkwe' xherbe'. 23Na' lelljaxhi'i to bell ban' zerao lla'ra'll, na' legotba' gaolloba', gonllo lnni. 24Le xhi'nna'n llakra' cha' ba gotbe'n, zan nbanbe'; llakra' cha' ba bnitbe'n, na' ba ballerbe'.” Na' bzorao llon ake' lnni. 25’Xhi'nne' bi waken', datebe' lyi'xe ke naken llak ka', na' ka zaza'be' lyi'xen', ka le yellintebe' yo' na'n, bénebe' llak llakia, llak wakwell, na' llak waya'a. 26Na' goxhbe' to be'nn wen llin ka', na' bnnabbe' bixchen llak lnni. 27Na' be'nnen' lle'ebe': “Bi bi'cho'n bara', na' xa'on ba bete' to bell ba zerao lla'ra'll, dan' bara'be' wen na'.” 28Na' goklla'be' kwis, na' bi gokra'llbe' wayo'be' yo', na' blloj xabe'n, go'tyoerebe' wayo'be'. 29Na' bi ni gollbe' xabe'n: “Ba gok scha zorena' rwe', llona' xchino'n, na' llzenaya' ko'o, na' ni to gaz to chiv da'o bi nna gonno' nada', nench gona' lnni gaorena' be'nn ka' naka' txhen. 30Na' kate bara' xhi'nno'n bin' benditja da de ko'o, na' bdarenbe' no'r wen da xhinnj ak, bette'o to bell ba lla'ra'll kebe'.” 31Na'll lle xabe'n lebe': “Xhi'nna', zorenkzo' rwe' nada', yeolol da de kia' ko'kzo'n. 32Zan llaya'l yewello ke bibi'cho'n, le za bara'be'n, gokra' cha' ba gotbe'n, zan nbanbe', llakra' cha' ba bnitkzbe'n, na' nna' ba ballerbe'.”

will be added

X\