San Lucas 14

1Gok to lla llap be'nn Israel ka' bara'nne, Jesúsen' byeje' rill to be'nn fariseo be'nn llnebia', na' jatawe', na' bal be'nn fariseo ka' bdop rill be'nnen', lli'nao ake' Le'e. 2Na' rawe na', lli' to be'nn yoe' yi. 3Na' goll Jesúsen' be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisésen', na' be'nn fariseo ka': —¿Bi ne leyen'? ¿De latj wayonllo be'nn lla nba'nne o cha' bi de latj? 4Na' ni to ake' bi balli'i xti'lle'n. Na'll Jesúsen' be'xe' ta'k be'nnen', na' bayone' le'e, na'll lle'e le'e: —Bayej nna', ba bayako'. 5Na'll lle Jesúsen' be'nn ka' lla'a rill be'nn fariseon': —Nekxha re', cha' to burr keré o cha' bell keré lljabixba' to lo yelle, ¿kere sete lljarejreba', la'kze nak lla nba'nne? 6Na' billkze bi llallel akre' ka ye ake' Le'e. 7Chak lli' Jesúsen' rill be'nn fariseon', llwie' kan' llon bal be'nn ka', ll-lan ake' lljache' ake' raote ga ba nak kwe' be'nn brao, na'll be'rene' leake' to di'll, bne'e: 8—Kate gon ake' re' yexh chejre ga llak yel wchayna'a, bi lljache're raote ga lljache' be'nn brao, ke gonzen llin be'nnen' nak be'nn braoll. 9Na'll xan lnni ye'e re': “Leyezolla'a, lewe'e latj kwe' be'nn ni.” Na' yesolle'e re', lljalekwte' re' xhante, na' si're zdo'. 10Zan kate gon ake' re' yexh, wenre lelljache' xhante, na' kate re'e xan lnnin' re', na'llen' cha' ye'e re': “Da nile blle'.” Na' lljalekwe' re' raote, na'llen' si're yel bara'nne. 11Le be'nnen' cha' lle'nre' gake' be'nn brao, yezikre wayexje' yega'nnte' xhane, na' be'nnen' llakre' bi za'ke, le'en gak be'nn brao. 12Na' golle' be'nnen' ben Le'e yexhen': —Kate gono' wao, bi gono' yexh toze be'nn nllie'ro', no bi'ch lwelljo', no be'nn wrill ko'o be'nn nak be'nn wnia', le leska' wayón ake' rwe' yexhe, na' ka' wayo'te' wzon ko'o. 13Zan kate gono' wao, goxh be'nn ya'che, be'nn nxhinnj nia'na'a, na' be'nn lchole. 14Na' ka' so'o nbaraz, le leake'n bi gak wayón ake' rwe' yexhe. Na' kate llin lla wasbán Diosen' be'nn wat, kana' gon Diosen' wen ko'o. 15To be'nn lli'rén Jesúsen' txhen gan' llao ake'n, ka benre' xti'lle'n, bne'e: —Nbaraz ke be'nnen' kwie' gaorene' Diosen' txhen, katen' ba llnebie'n. 16Na' goll Jesúsen' le'e: —Bzo to be'nne, bene' to wao xhen, na' be'nn zan bene' yexhe. 17Ka bllin lla gao ake'n, bse'l xan waon' to be'nn wen llin ke'en, lljatixjwe're' be'nn ka' bene' yexhen', na' lle'e leake': “Ledá nna', ba bsinia'te dan' gaollon'.” 18Na' be'nn ka', dete da llde' akre' nechkze bi lljake' waon'. Toe' bne'e: “Za bxhia' to yellrio, na' len cha'a lljawia'. Ye'o xano'n bi gak yeda'.” 19Na' ye toe' bne'e: “Bxhi'za' ga'y kwe' belle, na' za lljawiachka' akre llon akba'. Yechgo' xano'n, si'xhene' bi gak yeda'.” 20Na' ye toe' bne'e: “Za bchayna', na' bi gak yeda'.” 21Be'nn wen llin na', zayeje' jayelle' xane'n kan' bne be'nn ka', na' goklla'a xan yo'n kwis, na'll golle' be'nn wen llin ke'en: “Byej do lao ya'a, jatateze do lyell, jaxi'i be'nn ya'ch, be'nn xhinnj, be'nn lchole.” 22Bayoll bene' ka', na'll golle' xane'n: “Xana', ba bena' kan' bne'on, na' nna dellkze latj.” 23Na'll be'nnen' golle' le'e: “Byejkze da yobre kon ga xhoa nez, na' jaxi'i yezikre be'nne, ben bien cho' ake', le lle'nra' yella'te yo' kia'n. 24Le ni to be'nn ka' bena' yexh da nellen', bill gak gao ake' dan' bsinia'n.” 25Be'nn zan kwis nao Jesúsen', na'll bayechje' lle'e leake': 26—Cha' re' nllie'llre xare, xhna're, no'r keré, xhi'nnre, bi'chre, zanre, na' nllie'llre kwinre kerke nada', bi gak gonre nada' txhen. 27Na' be'nnen' bi llone' ka to be'nn noa' cruz ke'e, na' nnawe' nada', bi gak gone' nada' txhen. 28Cha' notezre lle'nere gonre to yo', ¿kere zga'tek kwejbia're ka to gaxt gonen, na'llen' gonren? 29Ke gonrizen kon wxere rane na'ze, na' bi soere yesyollren; na' re'e be'nne, na' wtitj akre' re', 30ne ake': “Kon bxe be'nnen' yo' ke'en; kere bzoere' yesyolle'n.” 31Cha' to rey llwie' cheje' rao wdil, zga'tek wyi wsa'ke' cha' gak soyibe'; le'en nape' chi mir waka'a ya, na' be'nnen' tilrene'n nape' galj mire'. 32Na' cha' llwie' bi soere', ka nna za'te be'nnen' tilrene'n zi'te, wse'le' to be'nn lljadie' xti'lle'n, na' wnnabe' yeni't ake' wen. 33Ka'n naken, cha' re' bi kwej yichjre yeolol da de keré, bi gak gonre nada' txhen. 34Na'll bne Jesúsen' da yobre: —Da wen kwis ze'den', zan cha' wnit yel zich ke'en, bikzbi de gónellon nench yeyaken zich da yobre. 35Kate bill naken zichen', bill gak gonen llin, ni ke gakze gakrenen yellrion' gaken be'n, na'll lljacho'nnllon yeo. Re' zo nayre yénere lewzenay.

will be added

X\