San Juan 9

1Jesúsen' zejrene' be'nn ka' non Le'e txhen, na' bre'e akre' to be'nn nchole ka gorjte'. 2Na'll lle ake' Le'e: —Maestro, ¿noxha nap do'len', gorj be'nnen' be'nn lchole, le'en o cha' xaxhne'en? 3Na'll lle Jesúsen' leake': —Be'nn ni gorje' nchole kere da nape' do'len', na' ni kere da nap xaxhne'e do'len', gorje' ka' nench wroe'rawe bi dan' gon Diosen'. 4Llaya'l gonllo xchin Dios be'nnen' bse'l nada', chak nna de latje. Le wllin lla kat bill ga'l gonllon. 5Na' chak nna zoa' yellrio ni, llgoa' beni' lo yichjra'llda'o be'nnache. 6Bayoll bne'e ka'n, bllo'nn xhe'n ke'en rao yon', na'll bene' ra't bennj kone xhe'n ke'e na', na'll bdebe' bennjen' rao be'nn lcholen'. 7Na'll golle' le'e: —Byej jadib rao'n gan' llia nisen' gan' nzi'i Siloé. (Siloé na' lle'nen nen Nse'la'.) Na' ka' gok byeje', na' jadib rawe'n, ka balline', na' ba llare're'. 8Na' be'nn wrill ke'e ka', na' nollre be'nne bre'e akre' le'e yeo lla, kan' nna nake' be'nn nchole na', ne ake': —¿Kere be'nn nin' llbe' llnnabe' lmoxh lla? 9Na' bale' ne: —Le'en. Na' ye bale' llasné: —Kere le'en, be'nn yobren', zan toz ka nake' ren be'nn ni. Na'll bne be'nnen': —Nadkza'n. 10Na'll lle ake' le'e: —¿Akxha gok bzorao llare'ro'n? 11Na'll lle'e leake': —To be'nn re Jesús bene' ra't bennj, na' bdebe'n rawa'n, na'll lle'e nada': “Byej gan' llia nis gan' nzi'i Siloé, na' jadib rao'n.” Na'll bya'a jadiba'n, na'll bzorao llare'ra'. 12Na'll lle ake' Le'e: —¿Gannxha be'nnen' na'? Na' lle'e leake': —Bi nnezra'. 13Na'll bche'e ake' be'nnen' gok be'nn lcholen' gan' lla'a be'nn fariseo ka'. 14Na' nak to lla nba'nne, kan' ben Jesúsen' bennj dan' bdebe' rao be'nnen' nench bare're'. 15Na' leska' bnnabe be'nn fariseo ka' le'e, akre goken ba llare're', na' lle'e leake': —Bdebe' bennj yejrawa'n na'll jadiba'n, na' nna' ba llare'tera'. 16Na' bale be'nn fariseo ka', bne ake': —Nnézello bi zorén Diosen' be'nnen' bayón be'nn lcholen', le llone' da bi llaya'l gone' lla nba'nne. Na' ye bale' ne ake': —¿Akxha gon to be'nn wen da xhinnj, goncheke' yel wak ka dan' llon be'nn ni? Na'll gok ake' chop kwe're. 17Na'll lle ake' be'nnen' bayaken': —¿Bixha ne'o rwe' ke be'nnen' bayón rao'n? Na'll ne be'nnen': —Nake' to be'nn llyixjwe' xti'll Dios. 18Na' be'nn wnebia' ke be'nn Israel ka', bi byejle' ake' ke be'nnen' gok be'nn lcholen', na' ba llare're'. Na'll goxh ake' xaxhne'en. 19Na'll bnnab akre' xaxhna' be'nnen' gok lcholen', lle ake' leake': —¿Xhi'nnre be'nn ni, be'nnen' nere gorje' nchole? ¿Akxha goken ba llare're' nna'? 20Na' xaxhne'e na', goll ake' leake': —Xhi'nnto'n, na'llen' nnézeto' ka gorjtebe'n ncholbe'. 21Zan bi nnézeto' akren' gok ba llare'be', na' ni ke nnézzeto' non' bayón raobe'n. Ba naksbe' bi wak, lennabteze kwinbe', nench we'be' di'll akren' gok. 22Ka' bne xaxhne'e ka', le lleb ake' be'nn Israel ka', le leake'n bchoy ake'n nono wreb ake' lo yoda'on, noteze be'nn we'e di'll llejle' ke Jesúsen' nake' Cristo. 23Na'llen' bne xaxhna'be'n ka': “Ba nwaksbe', lennabteze kwinbe'.” 24Na'll goxh ake' be'nnen' gok be'nn lcholen' da yobre, lle ake' le'e: —Be'e di'll li rao Dios. Be'nnen' ne'o bayón rwe'n, nake' be'nn wen da xhinnje. 25Na'll lle be'nnen' leake': —Bi nnezra' cha' nake' be'nn wen da xhinnje. Kon toz da nnezra', goka' be'nn lchole, na' nna' ba llare'ra'. 26Na'll da yobre lle ake' le'e: —¿Bixha benre' rwe'? ¿Akre bene'n nench bare'ro'? 27Na'll lle'e leake': —Ba bnekza' re', na' bi llejle're. ¿Bixchen lle'nzere nnia' weltze? ¿Lle'nere nnaore gonre' txhen na'? 28Na'll bchachrén ake' le'e, lle ake' le'e: —Rwe'n nakoe' txhen, zan neto' da Moisés na', nakto' txhen. 29Le nnézeto' Dios na', be'rén da Moisésen' di'lle, na' be'nn ni, bi nnézeto' ga ze'e. 30Na'll lle be'nnen' bayaken' leake': —Da nin' nak zi yebánello, le bi nnézere ga za'a be'nn ni, na' ba bayone' nada'. 31Nnézello Diosen' bi llzenaye' ke be'nn llon da xhinnje, zan llzenaye' ke noteze be'nn llonlira'll Le'e. 32Ka bxhe yellriote, gaga nna yénello zo be'nne llayone' rao be'nn nchol ka gorjte'. 33Be'nn ni, bibi gak gone' chenak bi ze'e ga zo Dios. 34Na' balli'i be'nn fariseo ka' xti'lle'n: —Rwe'n ka gorjte'o nako' be'nn wen da xhinnj kwis. ¿Llakro' cha' rwe' za wsedro' neto'n? Na'll babej ake' le'e lo yoda'on. 35Jesúsen' benre' kan' ben ake' babej ake' be'nnen' lo yoda'on, be'nnen' bayone' yejraon', na'll ka badile' le'en, lle'e le'e: —¿Llonlira'llo' Xhi'nn Diosen'? 36Na'll ne be'nnen': —Xana', bne nada' noxhan', nench gonlira'lle'. 37Jesúsen' lle'e le'e: —Ba bre'kzero' nada', nadkza'n lloe'reno' di'lle. 38Na'll bzoa xhib be'nnen' rawe' lloe'rawe' Le'e, bne'e: —Xana', llonlira'lla' rwe'. 39Na'll lle Jesúsen' le'e: —Za'a yellrio ni, nench wroe'n non' nap do'le, na' non' bi nap do'le, na' zadyena' nench be'nn ka' bi llejnie', bill gak ake' ka be'nn lchole, na' zadyena' nench be'nn ka' llak akre' llejnie' akre', gak ake' ka be'nn nchole lo yichjra'llda'o ake'n. 40Na'll bal be'nn ka' zjazé ka'le, be'nn fariseo ka', ben akre' kan' ne Jesúsen', na'll lle ake' Le'e: —¿Llakro' cha' ren neto'n nakto' be'nn lcholen'? 41Na'll lle Jesúsen' leake': —Chenak nakre be'nn lchole, bibi do'l keré de, zan dan' nere llejnie're na', na'llen' dekze do'l keré.

will be added

X\