San Juan 8

1Jesúsen' byeje' rao ya' gan' nzi'i Ya' Olivos. 2Na' bateyó kate byeni', byeje' lo yoda'o braon' da yobre, na' yeolol be'nn ka' lla'a na', jabi'y ake' rawe'n. Na' bllie' na' bzorawe' llroe' llsedre' leake'. 3Na' be'nn ka' llsedre ke ley dan' bzoj da Moisés na', na' be'nn fariseo ka', jwa'a ake' to no're, bado'l akre' le'e ren xtoe'. Na' jazé ake' le'e kllol be'nn ka' llzenay xti'll Jesúsen'. 4Na'll lle ake' Jesúsen': —Maestro, no'r ni bado'letoe' llone' da xhinnj. 5Ka nak ley dan' bzoj da Moisésen', nllian bia'a wchekw aklloe' yej got aktelloe'. ¿Bixha ne'o rwe', akre gonllo ke'e? 6Lle ake' Jesúsen' ka', nench wkwej ake' Le'e di'll, na' ga't da gao ake' xhia ke'e. Bixha Jesúsen' kan' lli'teze na', to bxhexjze yichje'n bzorawe' llzoje' rao yo ren xhbene'. 7Na'll llchie' akre' Le'e, akre ne'e. Na'll kat babe'cha'we', na'll lle'e leake': —Noteze re' bibi da xhinnj nonre nakre yalle, re' lesorao lewchekwe' yejen'. 8Le babe'te' syichjre da yobre, llzoje' rao yon'. 9Ka golle' leake' ka', na'll bayakbe'e akre', lekze be'nn wen da xhinnj leake', na'll chba' chba' balloj twej twej ake', zga'tek be'nn gore ka', na'll zanao be'nn llaban ka', baga'nnte no'r na'ze gan' lli' Jesúsen'. 10Ka bakos yichje'n da yobre, nollno be'nn ka' llra', ni ye toe', na'll lle'e no'ren': —No're, ¿gannxha be'nn ka' lle'ne got rwe'n? ¿Ni toe' billbi ll-lliayi'll rwe'? 11Na'll ne no'ren': —Ni toe', Xana'. Na'll lle Jesúsen' le'e: —Ni nada' bi wlliayi'lla' rwe'. Bayej, na' bill nnao' gono' da xhinnjen'. 12Jesúsen' be'e di'll da yobre, lle'e be'nn ka': —Nada' naka' beni' ke yichjra'llda'o be'nnach. Be'nn gone' nada' txhen, bill nchole yichjra'llda'o ake'n, na' lo yichjra'llda'o ake' na', ba naken ka to da yo' beni'. Leake'n ba de yel nban zejlikane ke ake'. 13Na'll lle be'nn fariseo ka' Le'e: —Kwinzo' lloe'o di'll ko'o, ne'o nako' be'nn za'ke, bi nak dan' da li. 14Na'll lle Jesúsen' leake'n: —La'kze cha' lloa'a di'll ke kwinza', xti'lla'n naken da za'ke, na' da li. Nada' nnezra' gan' bza'a na', na' gan' waya'a, zan re' ni ke nnézzere gaxhan' za'a, na' gaxhan' waya'a. 15Re' ll-lliayi'llre nada' kon ka llara'n lo yichjra'llda'ore, zan nada' notno ll-lliayi'lla'. 16Na' chet ka' llona' yel koxchis ke be'nn ka', llona'n ka llaya'l gaken, le bibi de da llona' to wrazza', llona' kan' ne Xa' be'nnen' bse'l nada' na'. 17Ley kellon' dan' llsedren' nen, llaya'l chejle'llo kat chope be'nn bre'e kan' goken, na' toze ka di'll we'e ake'. 18Nada' lloa'a di'll kia' kwina', na' Xa' be'nnen' bse'l nada', lekze di'll kia' nada'n lloe'. 19Na'll lle ake' Le'e: —¿Gaxhan' zo xa'o? Na'll ne Jesúsen': —Ni nada' ni Xa' na', bi nombia're. Chenak nombia're nada', renkze Xa' na', ba nombia're. 20Di'll ka' broe' bsede Jesúsen', kan' lla'a ake' kwitze gan' lloe' ake' mell ke yoda'o brao ke be'nn Israel ka'. Na' notno be'x Le'e, le bi nna llin lla ke'e go'x ake' Le'e. 21Jesúsen' lle'e leake': —Nada' yeya'a, na' yeyirjre nada', zan bi gak yeza'renre gan' yeya'an, na' rao da xhinnj keré ka' kwiayi're. 22Na' dan' bne'e ka'n, bne be'nn Israel ka': —¿Yeyotje kwine'n, na'llen' ne'e nono gak yeyej gan' wayeje' na'? 23Na'll lle Jesúsen' leake': —Re' nakre be'nn ke yellrio ni, na' llzenayre ke dan' llnebia' yellrio ni, zan ke nak nada', za'a yebá bi llzenaya' ke dan' llak yellrio ni. 24Ke len na', golla' re' kwiayi're rao da xhinnj keré ka'. Le cha' bi chejle're nada'n naka' doxhen kan' ba bnia' na', kwiayi're rao da xhinnj keré ka'. 25Na'll lle ake' Le'e: —¿Noxha rwe'? Na'll lle Jesúsen' leake': —Da zan ras ba golla' re' noxha nada'. 26Da zanlle de da nnia' re', na' wzejnie'ra' re' napre do'le. Na' be'nnen' bse'l nada', lloe' di'll li, na' nada' lloe'rena' be'nnach di'll da ba benra' bne'e. 27Be'nn wnebia' ka', bi byejnie' akre' lloe'rene' leake' di'll ke Xe'e Diosen'. 28Na'll lle Jesúsen' leake': —Kat wlisre nada' to le' yay, nada' naka' Be'nn Gorj Radj Be'nnach, kana'll nnézere naka' be'nnen' ba bnia' naka', na' nnézere bibi llona' to wraza', kon da ba bzejnie' Xa'n nada', len na' nia'. 29Xa' be'nnen' bse'l nada', zerenkze' nada'. Bi llbej yichje' nada', le zoteze zoa' llona' da llayo'ra'lle'. 30Na' ka lloe'rén Jesúsen' be'nn ka' di'll ka', be'nn zan bzorao llonlira'll ake' Le'e. 31Na'll lle Jesúsen' be'nn Israel ka' ba bzorao llonlira'll Le'e: —Cha' sotezre gonre kan' ba bnia' na', na'll wroe'n da likzen' llonre nada' txhen. 32Gombia're di'll li kia'n, na'll gakrenen re', na'll yellojre rao na'a dan' llnebia' re' na'. 33Bale be'nn ka', goll ake' Jesúsen': —Neto'n nakto' dialla da Abraham na', na' nono nna so be'nn nnebia' neto'. ¿Bixchen nezo' yellojto' dan' llnebia' neto'? 34Na' lle Jesúsen' leake': —Di'll li nia' re', yeololte be'nn llon da xhinnje, nak ake' rallna'a da xhinnj dan' llnebia' leake'n. 35Be'nn zo rill xan llin ke'en, choll wejze llzorene' xan yo'n txhen, zan be'nn nak xhi'nn xan yo'n zorenteze' le'e. 36Nada' naka' dogarje Xhi'nn Dios, na' wak gona' nench yelloj da xhinnj ka' yichjra'llda'oren', bill nnebia'n re'. 37Nnezra' nakre dialla da Abraham na', na' llayirjla'llre akre gonre gotre nada', le bi lloe're latj so xti'lla'n yichjra'llda'oren'. 38Nada' lloa'a di'll ke da ka' ba bre'ra' kan' zoa' kwit Xa'n, na' re' leska' llonkzre da ba bénere bne xaren'. 39Na'll lle be'nn ka' Jesúsen': —Neto' nakto' dialla da Abraham. Na'll lle Jesúsen' leake': —Chenak nakre dogarje dialla da Abraham na', gonre kan' bene' na'. 40La'kze ba bzejnie'ra' re' di'll li dan' benra' bne Diosen', na' lle'nkzere gotre nada'. Da Abraham na', bi bene' kan' llonre na'. 41Toz ka' llonre ren xaren'. Na'll lle be'nn ka' Le'e: —Toze Dios na'n nak xato', na' bi llzenayto' ke nollre be'nne. 42Jesúsen' lle'e leake': —Cha' Dios na' nak xare, llie're nada' chenake, le nada'n bza'a gan' zo Diosen'. Kere to wrazza'n za'a, Dios na'n bse'l nada'. 43Bi llejnie're dan' llepa' re'n, le bi lle'nere wzenayre kia'. 44Daxi'o na', nak xare, na'llen' llawere llonre kan' lle'nen na'. Le len na' naken wet be'nne, kan' bxhe yellrio na'te. Na' bi llejle'n di'll li, le bibi di'll li yo' lo ra'llda'we. Na' kat nen di'll wenra'lle, nen kon kan' naken na', le len na' nak wenra'lle, naken xa yeolol di'll wenra'lle. 45Na' nada', lloe'tia' di'll li, na' bi llejle're kia'. 46¿Noxha re' gak wroe' cha' bi da xhinnj nona'? Nada' zoteze zoa' lloa'a di'll li. ¿Bixchen bi llejle're kia'? 47Be'nn ka' nak xhi'nn Diosen', llzenay ake' xti'lle'n. Na' re' bi llzenayre ke'e, le bi nakre xhi'nne'. 48Na'll be'nn wnebia' ke Israel ka', lle ake' Jesúsen': —Kan' ba bnekzto' na', nakbie'kze nako' txhen be'nn Samaria ka', na' yo' daxi'o lo yichjra'llda'on. 49Jesúsen' lle'e leake': —Bitbi daxi'o yo' lo yichjra'llda'wa'n, Xa' na' lloe'xhena', na' re' bi llapre nada' bara'nne. 50Kere llyirja' be'nn gon nada' xhen na', Xa' na'n zoe' lle'nre' be'nnache gone' nada' xhen, le Le'en llone' yel koxchis. 51Di'll li, di'll li nia' re': Noteze be'nn llzenay xti'lla'n, ga't yel nban zejlikane ke'e. 52Na'll lle be'nn wnebia' ka' Le'e da yobre: —Na' bayoll bnnézeto' yo' daxi'on lo yichjra'llda'on. Ba got xozxta'ollo Abraham na', ren yela' be'nn ka' bdixjwe' xti'll Dios kana', na' rwe' nechko' be'nn wzenay ko'o, ga't yel nban zejlikane ke'e. 53¿Llakro' za'kllo' ka da xozxta'ollo Abraham na'n? Le'en ba gote', na' ren be'nn ka' bdixjwe' xti'll Diosen' kana', leake'n ba got ake'. ¿Noxha llakro' nako' rwe' na'n? 54Na'll lle Jesúsen' leake': —Cha' llon kwina' xhen, bibi za'ken, zan Xa'n llon nada' xhen be'nnen' nere llonre xhen. 55Na' ni ke nombia'zre', zan nada' nombie'. Cha' nia' bi nombie', na' gaka' be'nn wenra'll kan' nak re'. Zan nada' nombie', na' llzenaya' xti'lle'n. 56Da Abraham na', be'nnen' gok xozxta'ore, bawere' kwis bnnezre' wre're' llan' yeda' rao yellrio ni, na' zoe' nbaraz ba bre're'n. 57Na'll lle be'nn Israel ka' Le'e: —Ni ke nna gákzero' chiyon (50) iz, na' nechko' ba bre'ro' Abraham na'. 58Jesúsen' lle'e leake': —Di'll li, di'll li nia' re': Ba zokza' nada' ka bi nna so Abraham na'. 59Na' bxhi'i ake' yej wchekw ake' Le'e, che'r ke bkwa'chdoe', na' balloje' yoda'on. Ni ke gokbe'e akzre', badie' radj ake'n.

will be added

X\