San Juan 21

1Bde ye to lla yobre, broe'rao Jesúsen' be'nn ke'e ka' non Le'e txhen, lloa' nisda'o dan' nzi'i Nisda'o Tiberias, ki gok: 2Ze ake' txhen Simón Pedron' ren Tomás be'nnen' nsi'i ake' Dídimo, na' ren Natanael be'nn yell Caná gan' nbane Galilea, na' llop xhi'nn Zebedeon', na' ye chop be'nn ka' non Jesúsen' txhen. 3Na' lle Simón Pedron' leake': —Cha'a wxhen bel. Na'll lle ake' le'e: —Leska' wza'rén neto'. Na'll bza'a ake' jake' lloa' nisda'on, na' byo' ake' to lo barco. Na't nokze no bel bllel akre' lle' na'. 4Na' kan' ba za'a lleni' na'n, bre'e akre' ze Jesúsen' lloa' nisda'on, na' bi gok akre' cha' Le'en. 5Na'll lle'e leake': —Xhi'nna' da'o ak, ¿de bel gaollo? Na'll lle ake' Le'e: —Ka'a, nokz no lldo'leto'. 6Na'll lle'e leake': —Lewza'l yixj bel kerén' kwit barcon' cha'ore, na'll do'l akba'. Na'll bza'l yixj bel ke ake'n. Na' bel zan kwis bdo'l akre', to bi zoe akre' yego' ake'n lo barcon'. 7Na' to be'nnen' nllie' Jesúsen', lle'e Pedron': —Xanllo na'n. Na' kate golle' Simón Pedron', Xanllo na'n, le bayakdote Pedro xhara'ne'n, le kere bi nake'n llone' llin na', na' le bxhi'tte' lo nisen', nench byob blline' gan' ze Jesúsen'. 8Na' zjakdo ren be'nn ka' yela' ren barcon', nxhob ake' yixj gan' lla'a belya' ka', le ka do ye chop gayoa (200) waka'a nia', lloa' nisda'o na'n ze ake'. 9Ka bayetj ake' lloa' nisda'on, jadi' akre' ga lli' yi' barje, na' xhoa to belya' rawen', na' ye to yet xtir. 10Na' lle Jesúsen' leake': —Leyeyo'x to chop belya' ka' nile, ba ka' za bxhenre na'. 11Na'll byej Simón Pedron', jaxhie' yixj belen' gan' lli' barcon', na' baxhobe'n gan' nak yo bill. Lla'n to gayoa chi'nnayon (153) bel xhen ka', na' la'kze lla'a bel zan loe na', bi blle'zen. 12Na'll lle Jesúsen' leake': —Ledá gaore. Na' ni toe' bi bayaxhje, ye ake' Le'e: “¿Noxha rwe'?”, le ba gokbe'e aksre' Xanllo na'n. 13Na'll jabi'y Jesúsen', na' bxhie' yet xtiren', na'll be'e ke ke be'nn ka', na' leska' bene' belya' ka'. 14Kan' gok da wyonn rase, broe'rawe' be'nn ka' non Le'e txhen na', bde ka nak babane' radj be'nn wat ka'. 15Na' ka bayoll badao ake'n, na' lle Jesúsen' Simón Pedron': —Simón xhi'nn Jonás, ¿nllie'llro' rwe' nada', kerke kan' nllie' be'nn ki nada'? Na' balli'i Pedron' xti'lle'n, lle'e Le'e: —Awa' Xana', nnezkzro' nllie'ra' rwe'. Na'll lle Jesúsen' le'e: —Bdap bwia be'nn ka' nak ka xhi'r da'o kia'. 16Na' golle' le'e da wllop ras: —Simón xhi'nn Jonás, ¿nllie'ro' nada'? Na'll da yobre bne Pedron': —Xana', rwe'kzo' nnezro' nllie'ra' rwe'. Jesúsen' golle' le'e: —Bwia be'nn ka' nak ka xhi'r da'o kia'n. 17Na' da wyonn ras goll Jesúsen' Le'e: —Simón xhi'nn Jonás, ¿nllie'ro' nada'? Na' gokya'che Pedron' dan' goll Jesúsen' le'e ka' da wyonne ras, na'll lle'e Le'e: —Xana', rwe'kzo' nnezro' yeololten, na' rwe' nnézkzero' nllie'ra' rwe'. Na'll lle Jesúsen' le'e: —Bdap bwia be'nn ka' nak ka xhi'r kia'n. 18Di'll li, di'll li llepa' rwe': Ka goko' bi we'o, kwino' goko' xhara'no'n, na' byejo' kon ga nen ko'o. Na' kat gako' be'nn gore, wli na'on, na' be'nn yobre wakwe' xhara'no'n, na' yeche'e rwe' ga bi llazra'llo'. 19Golle' le'e ka' nench broe're' Pedron', kan' gak ke'e kat llin lla gate', na' kone len we'rawe' Diosen'. Na'll goll Jesúsen' le'e: —Kon benlira'll, na' bnao nada'. 20Na' ye to be'nn non Jesúsen' txhen nawe' leake'. Na' bayechj Pedron' bre're' le'e. Na' nake' be'nnen' nllie' Jesúsen', be'nnen' blle' kwite', kan' bdao ake' xche', ka za gak Jesúsen' rallna'a be'nn ka' llwietate Le'en, be'nnen' bnnabe' Le'e: “Xana', ¿noxhan' wde rwe' rao na'a be'nn ka'?” 21Ka bre'e Pedron' le'en, lle'e Jesúsen': —Xana', ¿akxha gak ke be'nn ni? 22Na'll lle Jesúsen' le'e: —Cha' lle'nra' nna zokze' kat yeda' da yobre, ¿bi zed llakro'? Rwe'n bzoteze benlira'll nada', na' bzenay kia'. 23Na'll biteze bne be'nn ka' llonlira'll Criston', ne ake' bi gat be'nnen'. Zan kere bne Jesúsen' bi gate'n, bne'e: “Cha' lle'nra' nna zokze' kat yeda' da yobre, ¿bi zed llakro'?” 24Be'nn nin' nnezre' kan' gok yeolol da ki, ke len na' ba be'e di'll ki, na' ba bzoje'n. Na' nnézkzello lloe' di'll li. 25Na' da zanll da ben Jesúsen' da bi nyoj, le chenak nyoj yeololen, ni rao yellrio ni, bi gaken cha'n, le yich zan kwis gaken chenake. Ka'n gakchga.

will be added

X\