San Juan 20

1Na' bal dmio na', nna nakte xchole, byej María Magdalena lloa' broj gan' bro' ake' Jesúsen'. Na' bre're' gan' bga'ch Jesúsen', ba baga'a yejen' dan' bda'a ake' lloa' ba na'. 2Na'll baza'doe' bayeje' gan' zo Simón Pedron', na' ren ye to be'nn nak Jesúsen' txhen, be'nnen' nllie' Jesúsen' kwis, na'll lle'e leake': —Ba babej ake' Xanllon' lo ban', na' bi nnézeto' ga jalo' ake' Le'e. 3Na'll bza'a Pedron' ren be'nnen' ye to, jake' lloa' brojen'. 4Llopte' bza'do ake', bixha be'nnen' ye to bza'dolle' ye ra'te res ka Simón Pedron', na' byoblle' blline' lloa' ban' ka le'e. 5Na'll blle'ke' bwie' lo ban', na' bre're' ra'll ka', zjalli'n lo ba na', na' bi byoe'. 6Le bllinte Simón Pedron', le byo'te' lo brojen', na' bre're' ra'll ka' zjalli'n loe na'. 7Na' bay dan' bchel ake' yichje'n, bi lli'n gan' lli' ra'll ka', lli'ten chla're ndoben. 8Na' byo'rén be'nnen' ye to, le bi nna choe', la'kze byoblle' blline' lloa' ba na'. Na'll bre're' kan' naken na', na'telle byejle'e. 9Le bi nna chejnie' akre' xti'll Diosen' dan' nyoj nen, llaya'le' yebane' radj be'nn wat ka'. 10Na'll baza'a ake', na' jayake' yo' gan' zo ake'n. 11Na' Marían' baga'nne' ka'lte lloa' ban', bze'e belle'. Nna bellte' na'n, blle'ke' na' bwie' lo ba na'. 12Na' bre're' chop angl be'nn nak ake' ra'll lliche, zjalli' ake' lo ba na', toe' lli' yichjre gan' bxhoa Jesúsen', na' ye toe' lli' xhnie're gan' bxhoe' na'. 13Na'll lle ake' no'ren': —¿Bixchen bello' no're? Na'll ballie' xti'll ake'n, bne'e: —Ba badrej ake' Xanllon', na' gara jaro' akre' Le'e. 14Bayoll bne Marían' ka', ka bayechjkzere' zellá Jesúsen' ko'llre; na' bi gokbe're' chet ka' Le'en. 15Na'll lle Jesúsen' le'e: —¿Bixchen bello' no're? ¿Noxhan' llayirjo'? Marían' llakre' cha' be'nne llap re'j na'n, na'll balwille' le'e, lle'e Le'e: —Bne, cha' rwe'n jasanoe' ga yobre, bne nada' ga jasanoe' nench lljaxhie'. 16Na'll lle Jesúsen' le'e: —¡María! Na'll byechj Marían' da yobre, na' lle'e Le'e: —¡Raboni! —di'll hebreo lle'nen nen be'nn llzejnie' be'nne. 17Jesúsen' lle'e le'e: —Bi go'xo' nada', le bi nna yeyepa' yebá gan' zo Xa' na'. Bayejrén be'nn ka' ba bzenay xti'lla'n, be'nn ka' nak ka bi'cha', ka zana', na' goll ake' yeyepa' gan' zo Xa'n, be'nnen' nakrenkze Xare. Nake' Dios be'nnen' llona' nada' xhen, leska' nake' Dios be'nnen' llonre xhen. 18Na'll baza'a María Magdalenan', jadixjwe're' yezikre be'nn ka' llzenay xti'll Jesúsen', le ba bre're' Le'en. 19Na' gol lle' dmio na', nna ndop be'nn ka' non Jesúsen' txhen lo yo'n neyjchochten, le lleb ake' be'nn wnebia' ke be'nn Israel ka'. Na' byo' Jesúsen', na' jase'e kllol be'nn ka', na' lle'e leake': —Lesó nbaraz lo yichjra'llda'ore. 20Bayoll bne'e ka', le broe'tere' leake' lo ta'ke'n, na' ren lwite' na'. Na'll bawé akre' kwis, ka bre'e akre' Xanllon'. 21Na' lle'e leake' da yobre: —Lesó nbaraz lo yichjra'llda'ore. Kan' bse'l Xa'n nada' yellrio ni, baddia' xti'lle'n, leska' nada' llse'la' re' we're xti'lla'n. 22Bayoll bne'e ka', na'll brobe' leake', na' golle' leake': —Lesi'i Spíritu ke Diosen'. 23Be'nn ka' yere': “Ba banit barán da xhinnj keré ka'”, ba bnitraokzen na', na' be'nn yere': “Bi nna yenitrao da xhinnj keré ka'”, bi nna yenitraokzen na'. 24Na' Tomás be'nnen' bsi'i ake' Tomás Dídimo, be'nn ren rao be'nn chllinn ka', bi zoe' kan' jaroe'rao Jesúsen' leake' lle' dmio na'. 25Na' be'nn ka' yela' goll ake' le'e: —Ba bre'to' Xanllon'. Na'll lle Tomásen' leake': —Bi chejlia' cha' nbane', cha' bi re'ra' lo ta'ke'n gan' bzo ake' klav ka', na' wzeb xhbena' gan' bdeb klav ka', na' ren le' lwite' na'. 26Ka bde to xhman na', badop ake' lo yo'n da yobre, na' zerén Tomásen' leake'. Na' la'kze neyjte yo'n, byo' Jesúsen' da yobre, na' jase'e radj ake'n, na' bne'e: —Lesó nbaraz lo yichjra'llda'ore. 27Na'll golle' Tomásen': —Bwia lo ta'ka' ki, na' bzeb xhbeno'n. Na' bzeb na'on lwita' ni, nench chejle'o. Bi gako' be'nn bi llejle', byejle'chga. 28Na'll bne Tomásen': —¡Xana', na' Dios kia'! 29Na'll bne Jesúsen', lle'e Tomásen': —Tomás, ba byejle'o dan' ba bre'ro' nada'n. Nbaraz ke be'nn ka' ba llejle' ake', la'kze bi nna re'e akre' nada'. 30Da zan yel waken' ben Jesúsen', da bre'e be'nn ka' non Le'e txhen, da bi nyoj le' ni. 31Na' da ki nyojen nench chejle're ke Jesúsen' nake' Cristo, be'nnen' nak Xhi'nn Dios, na' gonne' yel nban zejlikane keré dan' llonlira'llre' na'.

will be added

X\