San Juan 18

1Bayoll be'rén Jesúsen' be'nn ke'e ka' non Le'e txhen na' di'll, na' bza'rene' leake', na' jake' chla' yeo gan' nzi'i Cedrón, gan' de to re'j ga naz ake' zan yay dan' nzi'i olivos. Na' blla'a ake' lo re'jen'. 2Na' Judas be'nnen' ba naken gone' Jesúsen' rallna'a be'nn ka' llwie Le'en, leska' nombie' latjen', le da zan ras ba badop be'nn ka' non Jesúsen' txhen ganna'. 3Ka goken bllin Judasen', na' nche'e zan waka'a ya ka', na' ye txhonnj be'nn ka' llap yoda'o braon', be'nn bse'l bxoz wnebia' ka', na' ren be'nn fariseo ka', nench go'x ake' Jesúsen'. Zjano'x ake' no da llseni', na' zjano'x ake' no yi' yell yay, na' zjana'l ake' spad. 4Na' Jesúsen' ba nnezre' yeolol ka da ka' gak ke'en, na'll blloje' jatile' leake', na'll golle' leake': —¿No llayirjre? 5Na'll lle ake' Le'e: —Jesús be'nn Nazaret. Na'll goll Jesúsen' leake': —Nada'n. Na' Judas be'nnen' wde Le'e rao na'a be'nn ka', llwie Le'en, zerene' leake'. 6Kate goll Jesúsen' leake': “Nada'n”, le babi' akte' sko'llre, byal ake' rao yon'. 7Na'll da yobre goll Jesúsen' leake': —¿Non' llayirjre? Na'll bne ake': —Jesús be'nn Nazareten' llayirjto'. 8Na' bne Jesúsen': —Ba bnetia'. Cha' nada'n llayirjre, lewe'e latje wayej be'nn ki. 9Ka' bne'e nench gok kan' ba bdixjwe're', kan' bne'e: “Ni to be'nn ka' ba brej Diosen' gonlira'lle nada', bi kweyi' ake'.” 10Na' Simón Pedron' na'le to spad, na' le blechjte'n bdine'n be'nn wen llin ke bxoz braon', bchoyte' naye' cha'wen'. Na' be'nnen' benre' ka', re'e Malco. 11Na'll lle Jesúsen' Pedron': —Bago' spad ko'on lo rille. ¿Llakro' bi llaya'l gak dan' ba nllia Xa' Diosen' bia'a gak kia'n? 12Na' waka'a ya ka' ren xan ake'n, na' be'nn ka' llape yoda'o brao ke be'nn Israel ka', be'x ake' Jesúsen', na' bchej ake' Le'e. 13Na' bche'e ake' Le'e da nell rao be'nnen' nzi'i Anás, xa no'r ke be'nnen' nzi'i Caifás. Na' Caifás na' goke' bxoz brao ke be'nn Israel ka', ka iz na'. 14Na' Caifás na'n golle' be'nn wnebia' ka', naksen wen ke ake', toze be'nne gat ker ke da kweyi' yeolole'. 15Simón Pedron' ren ye to be'nn non Jesúsen' txhen, bnao ake' Le'e. Na' bxoz braon' nombie' be'nnen' ye to, na'llen' gok byo'rene' Jesúsen' lia' ke bxoz braon'. 16Na' Pedron' baga'nne' lloa' yo'ze. Na' be'nnen' ye to, dan' nombie' bxoz wnebia' na'n, be'rene' no'ren' di'lle, be'nnen' lli' llape' lloa' yo' na', nench broe' Pedron'. 17Na' no'ren' llap lloa' yo' na', golle' Pedron': —¿Kere reno' rwe'n llzenayo' dan' llroe' llsed be'nn ni? Na'll bne Pedron': —Ka'a, bi rena'. 18Na' llak zay, na' nbek be'nn wen llin ka' to yi' barje, na' zjazellá ake' lloa' yi'n, llacha'a kwin ake'. Na' Pedron' le jaserente' leake' lloa' yi'n, llacha'a kwine'. 19Na' be'nnen' nak bxoz braon', bnnabre' Jesúsen' non' llzenay dan' llroe' llsedre'n, na' dan' llzejnie're'n. 20Na' lle Jesúsen' leake': —Ba bia'a di'll doxhente, na' da zan ras broe' bsedra' lo yoda'o kellon', na' lia' yoda'o brao, gan' ll-llay yeolol be'nn wrall kello ka'. Na' bi bia'an ga nga'ch. 21¿Bixchen llnnabzro' nada'? Bnnabe be'nn ka' badzenay dan' broe' bsedra' na'. Leake'n nneze bi di'llen' bia'a. 22Bayoll bne Jesúsen' ka', na' to be'nnen' llape yoda'o brao na', zerene' ganna', le bro'te' to ke xa'ye', lle'e Le'e: —¿Ka' llaya'l yelli'o di'll ke be'nnen' nak bxoz braon'? 23Na'll goll Jesúsen' le'e: —Cha' bi da xhinnj ba bnia', bne chet ka', na' cha' bnia' da wen, ¿bixchen llgapo' nada'? 24Na' Anásen' bdie' Jesúsen' nllejteze' ta'ke' rao Caifásen', be'nnen' nake' bxoz braon'. 25Na' lli' Pedron' lloa' yi'n nench llalle're', na'll lle be'nn ka' zjalla'a na' le'e: —¿Kere renkzo' rwe'n nako' be'nn ke be'nn ni? Na' bi bchebe', bne'e: —Ka'a, bi rena'. 26Na' to be'nn wen llin ke bxoz braon', nake' bi'ch lwellj be'nnen' bchoy Pedron' nay na', na' golle' le'e: —¿Kere rwe'n bre'ra' reno' Jesúsen' lo re'j, gan' lla'a yay olivos ka'? 27Na'll Pedron' da yobre kere bchebe', na' le bllellte lekwn'. 28Ka ba lleni' na', brej ake' Jesúsen' gan' zo Caifásen', na' bche'e ake' Le'e rao be'nnen' llon yel koxchisen'. Na' bi byo'rén be'nn ka' ll-lliayi'll Jesúsen', gan' zo be'nnen' llon yel koxchisen', le kan' nak dan' nao be'nn Israel ka', bi gak gao ake' katen' ga'l lnni paskwn', cha' cho' ake' gan' zjalla'a be'nn bi nake be'nn Israel. 29Na'llen' blloj Pilaton' lle'e leake': —¿Bixha ben be'nn nin'? ¿Bi ken llaore xhia ke'e? 30Na'll bne be'nn wnebia' ka': —Chenak be'nn ni bi nake' be'nn wen da xhinnj, bi yedwa'toe' rao na'o chenake. 31Na'll lle Pilaton' leake': —Leyeche'e cha', na' legón yel koxchis ke'en kan' ne ley keré na'. Na'll ne be'nn wnebia' ke Israel ka': —Bi de latj gotto' no be'nne. 32Na' bzoa di'll kan' bne Jesúsen' kan' bzejnie're', akre gon ake' got ake' Le'e. 33Na'll bayo' Pilaton' lo yo'n da yobre, na'll goxhe' Jesúsen', lle'e Le'en: —¿Rwe'n nako' Rey ke be'nn Israel ka'? 34Na'll lle Jesúsen' le'e: —¿Da gorjla'llzo'n llnnabo', cha' nollren' goll rwe' ka'? 35Na'll lle Pilaton' Le'e: —¿Llakro' cha' be'nn Israel nada'n? Be'nn Israel wrall ko'o ka'n, na' bxoz wnebia' keré ka'n, bde ake' rwe' ganni. ¿Bixha da xhinnj beno' na'n? 36Na'll lle Jesúsen' le'e: —Nlla're nak yel llnebia' kia'n, ka ke be'nn llnebia' yellrio ni. Chenak yel llnebia' kia'n naken ke yellrio ni, wdil be'nn ka' llzenay kia'n chenak, na' bi gaka' rao na'a be'nn wnebia' ke Israel ka' chenake. Zan yel llnebia' kia'n bi naken ke yellrio ni. 37Na'll lle Pilaton' Le'e: —¿Rwe'n nako' rey cha'? Na'll goll Jesúsen' le'e: —Da li kan' ne'o na', naka' rey, na' ba beda' yellrio ni, nench wzejnie'ra' be'nnach di'll lin', na' yeolol be'nn llon ak txhen di'll lin', llzenay ake' kia'. 38Na'll lle Pilaton' Le'e: —¿Bi dan' nak di'll lin'? Bayoll bne Pilaton' ka', na' blloje' ye to chi'i, gan' zjalla'a be'nn Israel ka', na' lle'e leake': —Bibi da xhinnj nroe'n ke be'nnen' cha' bi llone'. 39Na' ka nak dan' llonre yeo iz, de wsana' to be'nn yo' rill ya rao lnni Paskwn'. ¿Lle'nere wsana' be'nnen' nak rey keré, be'nn Israel? 40Na'll besia' ake', ne ake': —¡Bi wasano' be'nn na'! ¡Barrabás na' basán! Na' Barrabásen' nake' to be'nn wan.

will be added

X\