San Juan 17

1Bayoll bne Jesúsen' da ki, na'll bwie' yebáre bne'e: —Xa, ba bllin lla gak kia', dan' ba bllia'o bia'a gak kia'n. Ben nench nakbie' nada'n, naka' xhi'nno', naka' be'nn za'k xhen, nench gona' re'e akre', nako' be'nn za'k xhen. 2Ba benno' nada' yel llnebia' rao be'nnach, nench lloa'a yel nban zejlikane ke yeolol be'nn ka' ba brejo' llonlira'll nada'n. 3Da ni naken yel nban zejlikane: gombia' akre' rwe', le tozo' rwe'n nako' Dios li, na' leska' gombia' akre' nada'n, Jesucristo, be'nnen' bse'lo'. 4’Rao yellrio ni, ba bena' nench nakbie' nako' be'nn za'k, na' ba bayoll bena' yeolol da bro' rao na' gona'. 5Na' nna' Xa, ben nench na' wroe'n naka' be'nn za'k, kat yeyeda' gan zo'o na', doxhen kan' broe'n kan' bzoa' gan' llia'o na', kan' za xete yellrio. 6’Be'nn ka' ba brejo' rao yellrion', nench na' beno' leake' rallna', ba broe'ra' leake' noxhan' nako'. Be'nn ko'on nak ake', na' ba beno' leake' rallna', na' ba bzenay ake' xti'llo'n. 7Na' ba nnez akre' yeolol dan' llona', na' yeolol di'll dan' lloa'an, naken ko'o rwe'. 8Le ba be'rén ake' di'll dan' ba bzejnie'ro' nada', na' ba bzenay ake'n, na' ba llakbe'e akre', da likzen' bza'a gan' zo'o na', na' llejle' ake' rwe'kzo'n bse'lo' nada'. 9’Na' llnnaba' gakrén akoe'. Bi llnnaba' gakreno' yeolol be'nnach, kon be'nn ka' ba brejo' na'n, gakreno' le ba llonlira'll ake' nada', na' ba nak ake' rallna'o. 10Na' yeolol be'nn llonlira'lle nada', leska' llonlira'll ake' rwe'. Na' ka' noteze be'nne nak rallna'o, leska'kze nak ake' rallna' nada', na' be'nn ka' llonlira'll nada'n, llroe' akre' naka' be'nn za'ke. 11’Na' nna' bill soa' yellrio ni, zan be'nn ki llonlira'll nada'n, nna zjani't akse' rao yellrio ni, na' nada' ba zaza'a gan' zo'o na'. Xa, nako' le zeraoze be'nn ra'llda'o yalle, na' llnnaba' gakrén akoe', wkwaso' da xhinnjen' ka'le, nench nni't ake' gak ake' toze ren no lwellj ake', kan' nak lli'o toze. 12Chak bzorén ake', benrena' yel llnebia' ko'on llin, nench bkwasa' da xhinnjen' ka'le. Ke len na', ni toe' bi blleyi', kon toze be'nne ba naken kweyi', nench gak doxhen kan' ne xti'llo' dan' nyoj na'. 13’Na' nna' ba zaza'a gan' zo'o na', na' chak nna zoa' yellrio ni, lloa'a di'll ki nench nni't be'nn ki nbaraz, ka nbarazen' zoa' nada'. 14Nada' ba be'rén ake' xti'llo'n. Na' be'nn ka' bi llonlira'll rwe'n, llwie akre' be'nn ka' llonlira'll nada'n, dan' bi llonrén ake' leake' txhen, ka'n ben akzre' nada', le bi benrena' leake' txhen. 15Na' ka nak be'nn ka' llonlira'll nada'n, bi llnnaba' yeka'a akoe' rao yellrio ni, llnnaba' gakrén akoe' na' wkwe'jo' leake' rao biteze da xhinnj da de rao yellrio ni. 16Leake' bi nak ake' txhen be'nn ka' llon da xhinnj, dan' de rao yellrio ni, ka nada' bi llona' txhen da xhinnjen', da de rao yellrio ni. 17Ben nench yichjra'llda'o be'nn ka' llonlira'll nada', gaken yall kone di'll li ko'o na'. Le di'll ko'on naken da li. 18Rwe'n bse'lo' nada' yellrio ni, nench baddia' xti'llo'n, leska' nada' llse'la' leake', we'e ake' xti'lla'n rao yellrio ni. 19Non kwina' rallna'o, nench na' leake' gak ake' yall kone di'll li ko'o na'. 20’Na' bi llnnaba' gakreno' to leakze', leska'kze gakreno' be'nn ka' za gonlira'll nada', kat yen akre' di'll dan' lloe' be'nn ki. 21Xa, ben nench yeolole' gak ake' toze ren lwellj ake', na' gak ake' lli'o txhen, ka rwe' nako' toze ren nada', na' nada' naka' rwe' toze. Ben nench yeyoll gak ake' lli'o toze, nench gakbe'e be'nn ka' bi llonlira'll rwe'n, rwe'kzo'n bse'lo' nada'. 22Na' yel bara'nn dan' benno' nada', ba be'e ake'n nench nak ake' toze ren be'nn lwellj ake', kan' nak lli'o toze. 23Leake'n nak ake' nada' txhen, na' nada' naka' rwe' txhen, nench yeolol-llo gakllo toze. Gakllo toze nench gakbe'e be'nn ka' bi llonlira'll rwe'n, rwe'kzo'n bse'lo' nada', na' gakbe'e akre' nllie'kzro' be'nn ka', kan' nllie'ro' nada'. 24’Xa, nllie'ro' nada' ka bi nna xe yellrio na'te, na' nono' nada' be'nn za'ke. Na' lle'nra' be'nn ki brejo', llonlira'll ake' nada', yedzorén ake' nada' gan' yedzoa'n, nench re'e akre' naka' be'nn za'ke. 25Xa, nako' be'nn llon da zej to lilla. Na' ka nak be'nn ka' bi llonlira'll nada'n, leska' bi nombia' ake' rwe', zan nada' nombia' rwe', na' be'nn ka' ba brejo' gonlira'll ake' nada', nnez akre' rwe'n bse'lo' nada'. 26Na' ba bzejnie' akre' kan' nako'n, na' kan' llono', na' za wzejnie' akllere', nench gakbe'e akre' nllie' akroe' kan' nllie'ro' nada', na' sorena' leake'.

will be added

X\