San Juan 16

1’Ba bnia' re' yeolol da ki nench bi gakllejla'llre. 2Le wabej ake' re' lo yoda'o ke ake' ka', na' wllin lla kat noteze be'nn got ake' re', gak akre' llawé Dios kan' llon ake'n. 3Gon akre' re' yeolol da ka', le bi nombia' ake' Xa'n, ni nada'. 4Nia' re' da ki nench kat llin lla gak kan' bnia'n, lljadinra'llre. ’Bi bnia' re' yeolol da ka' gak kerén', ka llan' bzorawa' bzejnie'ra' re' xti'll Diosen', le nna zokza' llakrena' re'. 5Na' nna' waya'a gan' zo Xa' be'nnen' bse'l nada' na', ¿na' ni tore bi llnnábere nada' gaxhan' waya'a? 6Na' dan' bnia' ka' ba llakya'chere. 7Di'll lin' ba bnia', llonen bien waya'a, le cha' bi waya'a, bi yedsó Spíritu ke Xa' Diosen' lo yichjra'llda'oren' gakrenen re'. Waya'a na'llen' wse'la'n. 8Na' kat yed Spíritun', wzejnie'n be'nnach nap ake' do'le, na' wzejnie'n non' nak be'nn wen rao Dios, na' wzejnie'n ga't yel llza'kzi' ke chnare ke be'nn bi wzenay kia'. 9Spíritun' wzejnie'n leake', nap ake' do'l dan' bi llonlira'll ake' nada'n. 10Na' wzejnie'n leake' non' nak be'nn wen rao Dios, le waya'a gan' zo Xa' Diosen', na' re' bill re're nada'. 11Na' wzejnie'n leake', ga't yel llza'kzi' ke do'l ke ake'n ke chnare, le daxi'on dan' llnebia' rao yellrio ni, ba nlloybia'n sa'kzi'n ke chnare. 12’Nna' dell da zan da nnia' re', zan naken bni' chejnie'ren nna'. 13Na' kat yedsó Spíritu ke Diosen' dan' lloe' di'll lin', len ko' re' nez rao yeololte da nak da li, le kere we'n di'll to wrazzen, kon we'n di'll da llzene Xa' na' len na', na' chixjwe'n re' bi da ka' za gak. 14Spíritun' gonen nench wroe'rawe, naka' be'nn za'ke kwis, le yeolol kan' naka' nada' wroe'n re'. 15Yeololte bi da de ke Xa'n naken kia', ke len na' golla' re', Spíritun' wroe'n re' yel nbaraz kia'n. 16’Ye chollze na', bi re're nada', na'll te na', yere're nada' da yobre, le waya'a gan' zo Xa' na'. 17Na' bal be'nn ka' non Jesúsen' txhen, lle lwellj ake': —¿Akre zejen dan' lleze' lli'o, ye chollze na', bill re'lloe', na' te na', yere'lloe' da yobre? Na' ¿akre zejen dan' ne'e, wayeje' gan' zo Xe'en? 18¿Bi zejen dan' ne'e ye chollzen'? Bi llejnie'llo dan' ne'e ka'. 19Jesúsen' gokbe're' lle'ne be'nn ka' nnab akre' Le'e, akre zejen ka di'll ka', na'll golle' leake'n: —¿Ba llnnabe lwelljre dan' bnia'n: “Ye chollze na' bill re're nada', na' te na', yere're nada' da yobre”? 20Di'll li, di'll li nia' re': Kwellre na' gákere, chak yewé be'nn ka' bi llonlira'll Diosen'. Gakya'chere, zan chollze gakya'chere, te na' na'll yewere. 21Ka ke to no're zan, ll-llayrawe' chak llake bes yel zan na'. Na' kat ba gorj bda'o ke'e na', bill llone' xhbab dan' bllayrawe'n, ba llawere' ba gorj ye to be'nnach yellrio ni. 22Ka'kzen' ke re', ba llakya'chere nna', zan kat yellayllo da yobre sore nbarazlle, na' nono gak yeka'a yel llawé ke lo yichjra'llda'oren'. 23’Na' kate ba bllin lla lljazoa' da yobre gan' zo Xa'n, kana' billbi nnábere wzejnie'ra' re'. Di'll li, di'll li nia' re': Dan' llonlira'llre nada'n, biteze da nnábere Xa'n, gonnkze'n re'. 24Xte nna' bibi nna nnábere Xa'n, ni ke dan' llonlira'llre nada'n. Na' nna' lennabe Xa'n, na' gonne'n nench sore nbaraz kwis. 25’Da zan ba bnia' re' kan' bsa'krebra' bi da ka'. Wllin lla kate bill wzejnie'ra' re', wsa'krebra' bi da ka' llzejnie'ra' re'n. Na' wa'a di'll da chejnie're kat wzejnie'ra' re' ke Xa'n. 26Na' kat llin lla na', kana' nnábere Xa'n bi da nnábere, ni ke dan' llonlira'llre nada'. Bi yalljen nnabra' Xa'n gakrene' re'. 27Le kwinkze Xa' na'n nllie're' re', dan' nllie're nada'n, na' chejle're Le'en bse'l nada'. 28Gan' zo Xa' Dios na'n, bza'a beda' yellrio ni, na' nna' yeza'a yellrio ni. Na' waya'a gan' zo Xa'n da yobre. 29Na'll goll ake' Le'e: —Ba lloe'o di'll da ba llejnie'to', na' bill llsa'krebro' bi da ka' llzejnie'ro' neto'n. 30Na' ba gokbe'to' nombia'o yeolol xhbab ke be'nnach. Ba nnezro' bin' lle'ne be'nne nnezre' kat za nnabtere'n. Ke len na' ba llejle'to' za'o gan' zo Diosen'. 31Na'll lle Jesúsen' leake': —¿Ba llejle're nna'? 32Ba bllin lla nna', na' ba go'l gaslasre. Totore wka'a xhnnez ke keré, na' wkwa'nnre toza'. Zan bi zoa' toza', Xa' na'n zorenkze' nada'. 33Ba bnia' re' ka', nench na' nni'tre nbaraz, legonlira'll nada'. Yellrio ni sa'kzi're, bi gakllejla'llre, nada' ba bena' yenit yel llnebia' ke daxi'on, dan' zo llnebia'n yellrio ni.

will be added

X\