San Juan 13

1Ka za ga'l lnni paskwn' Jesúsen' ba nnezre' ba bllin lla yeze'e yellrion', na' yeyeje' gan' zo Xe'e Diosen', na' kan' nllie'kzre' yeolol be'nn ka' llonlira'll Le'en yellrio ni, na' ka'kze bllie're' leake' bayollte. 2Na' ka nak ba lla'a ake' llao ake' xche'n, na' ba byo' daxi'on lo yichjra'llda'o Judas Iscarioten', be'nnen' nak xhi'nn be'nnen' re Simón, nench na' wdie' Jesúsen' rao na'a be'nn ka' llwietate Le'en. 3Na' nneze Jesúsen' ba ben Xe'en Le'e nape' le zeraoze yel llnebia', na' nnezre' gan' zo Diosen' bze'e, na' na'kzen' wayeje'. 4Na' bzolle'e gan' lla'a ake' llao ake' xche'n, na' golje xhe'e dan' nake' ko'llre', na'll bxhie' to ra'll da bro' lsi'ne'. 5Na'll bxhie' nis, na' bde'en to lo cha', na'll bzorawe' bdibe' nia' be'nn ka' non Le'e txhen na', na'll bachechte' nia' ake'n kone ra'll dan' ngo' lsi'ne' na'. 6Na' ka baya'l chibe' nia' Simón Pedro na'n, na'll lle Pedron' Le'e: —Xana', ¿rwe' chibo' nia'n? 7Na'll lle Jesúsen' le'e: —Dan' llona' ni bi llejnie'ro'n nna', zan wllin lla kat chejnie'ro'n. 8Na'll lle Pedron' Le'e: —Ni ke gonnza' latj chibo' nia'n. Jesúsen' lle'e le'e: —Chet ka' bi chiba' nia'on, bill gak gako' nada' txhen chet ka'. 9Na'll lle Pedron' Le'e: —Xana', kere to nia'na'zen' chibo', doxhenkza'n chet ka'. 10Na'll goll Jesúsen' le'e: —Be'nn no'ch nazje', nie' na'ze'n lle'nen chall, le doxhene' nake' yalle. Kan' nak re', nak yichjra'llda'oren' yalle, la'kze kere yeololre. 11Le Jesúsen' bnnezre' non' wde Le'e rao na'a be'nn ka' llwietate Le'e. Na'llen' bne'e: “Kere yeololren' nak ra'llda'oren' yalle.” 12Na'll ka bayoll bdibe' nia' yeololte'n, na'll bayakwe' xhe'e dan' nake' ko'llre, na'll babie' gan' lli' ake' llao ake'n da yobre. Na' lle'e leake': —¿Llejnie're akre zejen dan' benrena' re' ganni? 13Re' nsi're nada' Maestro na' xanre, wenkzen' nere ka', le ka'n naksa'. 14Nada' la'kze naka' maestro keré na' xanre, ba bdiba' nia'ren' ka llon to be'nn wen llin, na' ka'n llaya'l gakrén lwelljre, gakre ka to be'nn wen llin ke be'nn yobre. 15Ba bdiba' nia'ren' nench broe'ra' re', llaya'l gonre kan' ba bena' na'. 16Di'll li, di'll li nia' re': Noteze no be'nn nak be'nn wen llin, bi nake' be'nn llonlle ka xane'n, na' to be'nn zej ga zeje', bi za'klle' ka be'nnen' bse'l le'e na'. 17Cha' chejnie're da ki, na' gonre kan' bnia'n, na'llen' sore nbaraz. 18’Bi nia' ka' ke yeololre. Nombia' yichjra'llda'o toto re' ba breja' nench sorenre nada' txhen. Na' nnezra' gak kan' ne xti'll Diosen' dan' nyojen nen: “Be'nnen' bdaorén nada' txhen, ba brej bchekwe' nada'.” 19Llepa' re' da ki za gak, nench kat ba goken na', na'll chejle're naka' be'nn bse'l Dios, kan' ba bnekza' re'. 20Di'll li, di'll li nia' re': Be'nn wrebe noteze be'nn llse'la', nadkza'n llreb ake' chet ka', na' be'nn wrebe nada', leska' Dios na'kzen', llreb ake', be'nnen' bse'l nada'. 21Bayoll bne Jesúsen' ka', bzorao llakya'che' lo ra'llda'we'n, na' golle' leake' lixheje: —Di'll li, di'll li nia' re': To re' wdere nada' rao na'a be'nn ka' llwie nada'. 22Na' be'nn ka' non Le'e txhen na', kon llaswia rao lwellj ake', llon ake' xhbab cha' nore ke'en bne'e ka'. 23Na' to be'nnen' lli' kwite'n, le nllie' Jesúsen' le'e. 24Na'll ben Pedron' sen rao be'nn na', nench bnnabre' Le'e no ke'en ne'e ka'. 25Na'll jabi'ye' awllo, lle'e Jesúsen': —¿Noxhan' gon ka', Xana'? 26Na'll lle'e le'e: —Be'nnen' wa'a yet xtir na' kat ba blabja'n lo yel wao na', le'en gon ka'. Na'll blabje' ra't yet xtiren' lo ye'nnen', na' le be'te'n Judas Iscariote, be'nnen' nake' xhi'nn be'nnen' re Simón. 27Na' ka bayoll be'e Judasen' yet xtiren', le byazte daxi'on lo yichjra'llda'o Judasen'. Na'll lle Jesúsen' le'e: —Dan' ba zo gono' na', le benten. 28Na' ni to be'nn ka' zjalli'rene' txhen na', bi byejnie' akre' bixchen golle' le'e ka'. 29Bale' llak akre' dan' no'x Judasen' gan' lla'a mell na'n, lle'e le'e ka', na' lljaxie' da yallj rao lnni na'n o cha' we'e mell da yallje no be'nn ya'ch aken'. 30Ka bayoll bdao Judasen' yet xtir dan' be'e Jesúsen' le'e, le bllojte'. Na' ba nak ba gol kwis. 31Bayoll blloj Judasen', bne Jesúsen': —Nada' Be'nnen' Gorj Radj Be'nnach, na' ba broe'rawa' naka' be'nn za'ke, na' leska' ba llroe'ra' nak Diosen' be'nn za'k kwis. 32Na' dan' llroe'ra' nake' be'nn za'k na', na' lekze Le'en wroe're' naka' nada' be'nn za'ke, na' le gonte'n nna'. 33Xhi'nna' da'o ak, ye chollzen' zorena' re'. Na' yeyirjre nada', na' nia' re' kan' golla' be'nn Israel ka', bi gak yeza'renre nada' gan' yeya'a na'. 34To da kobe llia' bia'a gonre, llie' lwelljre. Kan' ba bllie'ra' re', na' ka'kze re' llie're lwelljre. 35Na' cha' soteze sore llie' lwelljre, kone ka' nneze be'nn ak, da likzen' nxenra'llre nada'. 36Na' Simón Pedron' bnnabre' Le'e: —Xa, ¿gaxhan' wayejo'? Na'll lle Jesúsen' le'e: —Gan' yeya'a na', bi gak yeza'reno' nada' nna', zan tere wayedo' yenao' nada'. 37Na'll lle Pedron' Le'e: —Xa, ¿bixchen bi gak yeza'rena' rwe' nna'? Wsanra'll kwina' kere bi gonen cha' gata', ni ko'o rwe'. 38Na'll lle Jesúsen' le'e: —¿Da bare lle'nro' wsanra'll kwino' gato' ni kia' nada'? Di'll li, di'll li nia' rwe': Ka za kwellre lekwn' ba gok chonn ras bi wchebo' cha' nombia'o nada'.

will be added

X\