San Juan 11

1To be'nne goke' yillwe', golle Lázaro bzoe' gan' nzi'i Betania, ren ye chop zane' ka' nzi'i María ren bire', be'nnen' re Marta. 2(María, zan Lázaro na', le'en bwazj to ceit dan' la' xhix nia' Xanllo Jesúsen', bayoll na', bachechte'n kone yich yichje'.) 3Na' ka' gok llop bir no'r ki, bse'l ake' rson ke Jesúsen', lle ake' Le'e: —Xanto', be'nnen' nllie'ro', re Lázaron' ba llake' yillwe'. 4Ka bnneze Jesúsen' llak Lázaron' yillwe', na'll bne'e: —Ka nak yillwe' llak be'nnen' bi kwiayi'rene'n, llake' ka' nench gakbe're katek be'nn za'k nak Diosen', na' gakbe're naka' nada' be'n za'k kwis, nada' naka' dogarj Xhi'nn Dios. 5Na' nllie' Jesúsen' Martan' ren bire' na', na' ren Lázaron'. 6Ka bnnezre' llak Lázaron' yillwe', na' bzoe' ye to chop lla gan' zoe' na'. 7Na'll golle' be'nn ka' non Le'e txhen na': —Lecho'o, chejllo gan' nbane Judean' da yobre. 8Na' lle ake' Le'e: —Maestro, bi lla na'ze gokra'll be'nn ka' lla'a ganna', got ake' rwe', wchekw ake' rwe' yej. ¿Na' lle'nchkero' chejllo' ganna' da yobre? 9Jesúsen' lle'e leake': —Rao lla nsa'n chllinn (12) hor, na' be'nn dá te lla bi lljache'we' le zo willen' nseni'n rao yellrion'. 10Na' be'nn dá ba gole lljache'we', le ba nak xchole. 11Bayoll bne'e ka', na'll lle'e leake': —Be'nnen' nllie'llo nzi'i Lázaron' ba lltase', na' cha'a lljasbane'. 12Na'll lle ake' Le'e: —Xanto', cha' ba lltase', wayakzere'n. 13Ka' bne Jesúsen', le ba bnnezre' ba got Lázaron', na' be'nn ka' nao Jesúsen', llak akre' cha' tasze' llazi'ra'lle'n. 14Na'll goll Jesúsen' leake' lixheje: —Ba got Lázaron'. 15Na' llawera' bi bzoa' ganna' kan' goke' yillwe'n, nench na' chejle're kia'. Lecho'o chejllo gan' de'e na'. 16Na'll be'nnen' re Tomás, be'nnen' bsi'i ake' Tomás Dídimo golle' yezikre be'nn ka' non Jesúsen' txhen: —Lecho'o nench gatrenllo Jesúsen' txhen, cha' ba llot ake' Le'e. 17Na' ka bllin Jesúsen' Betanian' ren be'nn ka' non Le'e txhen na', lle ake' Le'e ba gok tap lla nna', bkwa'ch ake' Lázaron'. 18Betania na', lli'n awlloze Jerusalén ka do choll da'oze llgo'llo nez. 19Be'nn zan be'nn Israel ka', bllin ake' gan' zo Martan' ren Marían', lloe' ake' leake' yel llxhenra'lle dan' got zan ake'n. 20Ka bnneze Martan' ba bllin Jesúsen' lloa' yellen', na'll bza'doe' jatile' Le'e, na' María na' baga'nne' yo'ze. 21Na'll lle Martan' Jesúsen': —Xana', chenak zo'o ganni kan' gok be'nn zana'n yillwe', bije gote' chenake. 22Na' nnezra' la'kze ba gote', biteze bi da nnabro' Diosen' gonkze'n. 23Na'll lle Jesúsen' le'e: —Wabán bi zano'n. 24Na'll lle Martan' Le'e: —Nnézkzera' wabane' kat yebán be'nn wat ka', kat llin lla wayoll yellrion'. 25Na'll lle Jesúsen' le'e: —Nada' napa' yel wak yesbana' be'nn wat ka', na' we'e ake' yel nban zejlikane. Na'llen' be'nn ka' gonlira'll nada', la'kze gat ake', wa't yel nban zejlikane ke ake'. 26Na' noteze be'nn ni't gonlira'lle nada', kbat gat be'nn ka', na' bi kweyi' ake'. ¿Llejle'o dan' llepa' rwe'n? 27Na'll lle Martan' Le'e: —Xana', llejlia' nako' dogarje Xhi'nn Dios, llejlia' nako' Cristo be'nnen' ba brezto' wse'l Diosen' yellrio ni. 28Bayoll goll Martan' Le'e ka', bayeje' jayelle' María bire'n ka' llillize: —Ba bra' Maestron' lloa' yell na', na' llaxhe' rwe'. 29Na'll kate bene Marían' kan' goll Martan' le'e na', le bza'dote' byeje' gan' zo Jesúsen'. 30Bi nna cho' Jesúsen' lyellen', na' ze'e lloa' yellre gan' jatil Martan' Le'e na'. 31Na' be'nn Israel ka', zjalla'a rill Marían', lloe' ake' le'e yel llxhenra'll dan' got zane' na'. Ka bre'e akre' bza'doe'n, na'll naodo ake' le'e, llak akre' cha' zeje' lloa' ba na' zjachelle'n. 32Na' Marían', kate blline' gan' ze Jesúsen', le bzoate xhibe' rawe' ka bre're' Le'en, na' lle'e Le'e: —Xana', chenak zo'o ganni kan' gok be'nn zana'n yillwe', bije gotje' chenake. 33Na' ka bre'e Jesúsen' bell Marían', na' ren be'nn Israel ka' za'rén le'e na', na' gokya'chre' kwis na' goke' lo yichjra'llda'we'n. 34Na' lle'e leake': —¿Gaxha jakwa'chre'? Na'll lle ake' Le'e: —Xanto', cho'ke lljawia'o. 35Na' bllell Jesúsen'. 36Na' be'nn Israel ka', bne ake': —Lewiake kateken' llákere' le'e. 37Na' bale' bne: —Be'nn ni bayone' rao be'nn lcholen' bare're', chenak zoe' ni, kan' gok Lázaron' yillwe'n, bije gote' chenake. 38Jesúsen' goke' lo ra'llda'we'n da yobre. Ka byeje' gan' jakwa'ch ake' Lázaron', naken to broj, na' da'a to yej lloa' ban' da nsej lloe' na'. 39Na'll lle Jesúsen' leake': —Lewka'a yejen'. Na' Marta zan da Lázaron', lle'e Le'e: —Xana', ba la' be'nnen' zban, le ba gokte tap llan' gote'. 40Na'll lle Jesúsen' le'e: —¿Bixha kere ba bnetia', cha' gonlira'llo' nada', na' re'ro' nak Diosen' be'nn za'k xhen? 41Na'll bka'a be'nn ka' yejen', na'll le bwiate Jesúsen' yebáre, na' bne'e: —Xa, llioxkeno' ba bzenayo' kia'. 42Nnezra' yeo ras llzenayo' kia', nia' ka' nench chejle' be'nn ka', rwe'kzo'n bse'lo' nada'. 43Bayoll balwille' Diosen', na'll bnne'e zillje, bne'e: —¡Lázaro, balloje! 44Na'll le ballojte Lázaron' ndob do nia'ne'e to ra'lle, na' lloa' rawe'n ndoben to bay. Na'll lle Jesúsen' leake': —Leyesell ra'llen', na' leyesane' wayeje'. 45Na' zan be'nn Israel ka', be'nn ka' byej ren Marían', bre'e akre' ka yel waken' ben Jesúsen', na'll benlira'll ake' Le'e. 46Na' bal be'nn Israel ka', jake' rao be'nn fariseo ka', na' jayell ake' leake' kan' ben Jesúsen' basbane' Lázaron'. 47Na'll bxoz wnebia' ka', na' ren be'nn fariseo ka', batop ake' be'nn ka' nak koxchis llnebia' Israelen'. Na' bzorao ake' ne ake': —¿Akxha gonllo nna'? Le yel wak zan na', llon be'nn ni. 48Cha' nnello waljezen, yeololze be'nn gonlira'll ake' Le'e, na' yed be'nn Roma ka' yedlan ake' yoda'o brao kellon', na' yedlleyi' ake' rall-llon'. 49Na' to be'nn wnebia' zo kana' re'e Caifás. Le'e nake' bxoz brao iz na', na' lle'e leake': —Re' ni ke bi nnézzere. 50Bi llakbe're naken wen kello gat toze be'nne, kerke da kweyi' yeolol-llo, na' rente yell kello ni. 51Kere dogarjen' bne Caifásen' ka', dan' nake' bxoz brao iz na'n, na'llen' bne'e ka', Diosen' bene' bne'e ka', nench na' bdixjwe're' gat Jesúsen', ni ke yell Israel na'. 52Na' dan' gate' na', kere ke be'nn Israel ka'ze, renkze ke yeolol be'nn ba brej Diosen' gak xhi'nne' doxhente, gak ake' Le'e txhen gonlira'll ake' Le'e. 53Ka' gok, na' lla na'te bzorao be'nn wnebia' ka', ben ake' di'll akre gon ake' nench yeso'te Jesúsen'. 54Ke len na', bill bda Jesúsen' gan' lla'a be'nn wnebia' ke Israelen', na' bze'e Judean', na' byeje' to yell da nzi'i Efraín dan' lli' awlloze latj dachen', na' baga'nnrene' be'nn ka' non Le'e txhen na'. 55Na' ba zo rez ga'le lnni paskw ke be'nn Israel ka'. Na' be'nn zan za'k toto yell jake' Jerusalén na', kan' za ga'l lnni na', nench wayón kwin ake' yall rao Diosen' kan' ne ley ke ake' na'. 56Na'll dá ake' llayirj ake' Jesúsen' do gan' zo yoda'o brao na', na'll lle lwellj ake': —¿Bi ka nere? ¿Bi yede' lnnin' lla? 57Bne ake' ka' le bxoz wnebia' ka', na' be'nn fariseo ka', ba bchoy ake'n cha' noteze be'nn nnezre' gan' zo Jesúsen', llaya'l wzenre' leake' nench na' llje'x ake' Le'e.

will be added

X\