Santiago 5

1Ka nak re' be'nn wnia', re' bi lljadinra'llre Diosen' legosia' lekwell, ke da ba za'a wsa'kzi' re'. 2Ka nak rao Diosen' dan' de kerén' naken ka to da ba llbeyi', na' ra'll cha'o kerén' naken ka to da ba llde. 3Na' xhmellre na' dan' nak de ya cha'o nzi'i oro ren dan' nzi'i plat, ba naken ka da ba llbia re. Len na' kat llin lla yellayraore kwis lo yi' gabil. Ba blle' yichjre toze da wpa're mell xhen, ka'kze ba zo da gon Diosen' keré sa'kzi're. 4Llaya'l wayonre xhbab ka bénere no be'nn wen llin keré, be'nn ya'ch ben wrap keré. Ka nak da bi bdixhj akre' ka llaya'le. Ke len na' nonen re' be'nn wen da xhinnj. Len na' llaklla'a Diosen', llzenaye' kan' llosia' be'nn wen llin ka', Dios be'nnen' nape le zerawe yel wak xhen. 5Na' zotez zore lle'j llaore kwasro, na' llonditjere da de keré llonre kon ka nen keré. Na' dan' llonre ka'n, nakre ka to bayi'x ba llonchie' yeyakba' ba za, kat llin lla goteba'. 6Na' dan' ga lli're llonre yel koxchis, ba bse'lre be'nn bet ake' be'nn ben da wen, na' bi bda'ba'y ake' re'. 7Ka nak re' be'nn bi'che, legap yel llxhenra'll bi da llak keré, le ba rez yed Xanllo Jesucriston' da yobre. Be'nn ka' llaz lla'nne, llzo ake' bexh ake' gak dan' naz ake'n, le dan' naz aken' naken da za'ke. Na' llap ake' yel llxhenra'll bexh ake' llde rinnen', le kate ba brexh yej na', na'tellen' yetop ake' dan' goz ake'n. 8Ke len na'n bitez da llak keré, llaya'l gapre yel llxhenra'lle, na' gondipra'llre wxenra'llre Xanllo Jesucriston', le ba zo rez yede' da yobre. 9Be'nn bi'che, bi gao xhia ke lwelljre cha' bi dan' llak keré, nench ke wzanll Diosen' do'l keré, le Le'en nake' be'nn gon yel koxchis, na' ba rez yede' da yobre. 10Lewayón xhbab ke be'nn ka' be'e xti'll Xanllo Diosen' kana'. Bitez bi da bsa'kzi' be'nne leake', na' bdaora'll ake'. 11Na' neto' lláketo' nbaraz ke be'nn ka' bzo akteze benchochra'll ake', bxenra'll ake' Dios la'kze bllayrao ake'. Na' ba bénere xti'll be'nnen' golle Job kan' bdaora'lle' benlira'lle' Diosen', la'kze da zan da bxha'kzie'. Na' ka bde dan' bxha'kzie' na', bzoall Diosen' le'e nbarazlle kerke kan' bzoe' da nellte. Ka'n nak Diosen' na' llakrene' lli'o, leska' llaya'chra'lle' lli'o. 12Na' ke nake da ki be'nn bi'che, kbat wzoazre yebán', ni yellrio ni, na' billre da yobre di'll lin' lloe're. Cha' nnere waken, waksen; cha' nere bi gak, bi gaksen na', nench ke wxoa Diosen' do'l ko'llre. 13Notezre kat bi da llak keré, llaya'l yelwillre Dios. Na' notezre kat zore nbaraz, llaya'l golre gonre xhen Dios. 14Cha' no llak no yillwe', llaya'l gaxhe' be'nn ka' llap llwia be'nn ka' llonlira'll Jesucriston'. Na' wtop ake' ra't ceit yichj be'nnen' llak yillwe'n, yelwill ake' Dios nnab ake' yeyake' kone yel wak ke Xanllo Jesucriston'. 15Na' kat yelwillre Xanllo Diosen', llaya'l chejle're ke'e, na' Xanllo na' walise' le'e; na' cha' bi da xhinnj ba bene', wazi'xhenkze' ke'e. 16Ke len na' llaya'l wxoarapllo rao be'nn lwelljllo, na' yelwill-llo Dios wnnab ke lwelljllo nench yezollo wen cha' bi dan' llak kellon'. Le cha' nakllo be'nn wen rao Dios, Diosen' lléntere' kate yelwill-lloe', na' llone' da zan da wen da llnnábelloe'. 17Lewiá ke Elías be'nnen' be'e xti'll Dios kana'. Goke' ka lli'o be'nnach. Na' balwille' Diosen' do yichj do ra'lle', na' bnnabe' bi gak yejw, na' bzoa Diosen' xti'lle', bi gok yejen' chonn iz ye achje. 18Na'll da yobre balwille' Diosen', bannabe' yese'le' yejen' da yobre, na'll base'l Diosen' len, na' bayak bi da goz be'nn ka' da yobre. 19Be'nn bi'che, kat to be'nn lwelljllo ba brej yichje' dan' nak da li dan' bzejnie' Diosen' lli'o, llaya'l gakrenlloe' nench yeyatre' da xhinnj ke'en bene'n. 20Lle'nra' nnézere, kat llonllo nench noteze be'nne yeyatre' do'l ke'en, llakrenlloe' nench yesrá Diosen' le'e rao yel got ke chnaren'. Na' wazi'xhene' xto'le'n la'kze cha' da zan da ba bene'.

will be added

X\